Accés obert Vols més informació?

Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats

El pla d'estudis del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
  • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
 • 132 crèdits ECTS obligatoris, dintre dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).
 • 48 crèdits ECTS optatius.

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de 6 crèdits cadascuna.
Total 240

Assignatures

Treball final de grau 6
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (126 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (126 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment en el títol. Encara que existeix la flexibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, titular-se sense menció.
Dins dels 48 ECTS optatius necessaris per a l'obtenció del títol, 30 d'ells poden configurar una menció. En el Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats s'ofereixen tres mencions, relacionades amb tres dels seus perfils professionals més importants, que són:

 

 
Nota: L'estudiant pot optar per graduar-se sense menció.

Comunicacions de màrqueting

 • Direcció publicitària
 • Comunicació i imatge corporativa
 • Tècniques de venta
 • Estratègies de màrqueting digital
 • Pensament creatiu
 • Màrqueting en mitjans socials
 • Habilitats directives

Màrqueting global

 • Integració de mercats
 • International management
 • Màrqueting internacional
 • Comerç exterior
 • Negociació
 • Business game: simulació de negoci
 • Habilitats directives

Màrqueting digital i comerç electrònic

 • Disseny d'experiència d'usuari
 • Introducció al business intelligence
 • Estratègies de màrqueting digital
 • Tecnologies del comerç electrònic
 • Màrqueting en mitjans socials
 • SEO, SEM i analítica web
 • Habilitats directives

Menció: 30 crèdits ECTS

 

Assignatures optatives no incloses en mencions

L'estudiant disposa de la possibilitat d'escollir lliurement entre totes les assignatures optatives del pla d'estudis, estiguin o no vinculades a un menció. En el grau s'ofereixen un conjunt d'assignatures optatives no vinculades estrictament a cap menció, que contribueixen a reforçar competències de caràcter transversal i que poden ser interessants per a qualsevol estudiant, independentment del perfil professional al que s'orienti. Aquestes assignatures són les següents:

Assignatures no vinculades a cap menció           Crèdits ECTS
Temes actuals de màrqueting 6
Iniciació a les matemàtiques 6
Business game: simulació de negoci 6
Pràctiques Empresarials I 6
Pràctiques Empresarials II 6

 

Assignatures optatives no incloses en el Grau. Els minors

Els minors són unitats d'aprenentatge orientades a la consecució de competències pròpies d'un àmbit de coneixement o titulació diferents del grau de Màrqueting i Recerca de mercats. El minor es concretarà en assignatures que no siguin les pròpies del pla d'estudis que cursa l'estudiant, però es traduirà, una vegada superada, en assignatures optatives.
La universitat aprovarà el catàleg de minors i determinarà quins són els que reconeixerà cada titulació oficial. Els minors que es poden cursar en el marc d'aquest grau estaran conformats per un mínim de 12 i un màxim de 24 crèdits ECTS. Només es reconeixerà el creditaje superat en el minor en l'expedient de la titulació oficial EEES una vegada s'hagin superat totes les assignatures que ho componen. Els sistemes de reconeixement i transferència de les assignatures que componen un minor es regularan en la normativa acadèmica corresponent. La superació del minor se certificarà en el suplement europeu del títol.

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

 

En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estud'ant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el treball final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

 

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat un mínim de 120 ECTS

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Màrqueting i Investigació de Mercats té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Si bé l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s'ha de tenir en compte que:

 • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.

 • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries.

 • Les pràctiques empresarials només es poden cursar una vegada superades totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del treball final de grau).

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza al quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot complimentar orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.