Detall de preus

Preus per crèdit

Preu per crèdit: 72,00 €/cr 
Recursos per a l'aprenentatge 12,25 €/cr 

 

Preus per matrícula

Taxa anual de matrícula   125€ 
Assegurança escolar obligatòria
(menors 28 anys residents estat espanyol)
 1,12 € - Anual
 
Descomptes

Altres descomptes

Obtindran descompte en el preu de la matrícula els estudiants d'ensenyaments homologats que puguin acreditar alguna de les condicions següents:

 • Matrícula d'honor de COU, 2n. de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat: 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin en la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.
 • Membres d'una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s'aplicarà també en els casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus Vic de la UVic-UCC.
 • Matrícula d'una segona titulació (finalitzada) tant al Campus Vic i Manresa de la UVic-UCC com a la UOC: 10% de descompte sobre l'import total de crèdits matriculats.
 • Matrícula d'honor en assignatures cursades dins el grau que s'està cursant: s'aplicarà un descompte dels crèdits cursats en el curs anterior en el qual s'ha obtingut matrícula d'honor. Aquest descompte és del 15%.
 • Majors de 60 anys: 25% sobre l'import total de crèdits matriculats.
 • Família nombrosa especial*: els i les estudiants membres de família nombrosa especial obtindran un descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats del 5%.
 • Persones discapacitades*: 10% de descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctimes d'actes terroristes*: 10% de descompte sobre l'import total dels crèdits matriculats per a les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, com també per al/la cònjuge i els fills o filles.
 • Víctimes de violència de gènere*: 10% de descompte sobre l'import total dels crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere i els fills i filles que en depenen.
 • Els percentatges de descompte sobre el preu del crèdit detallats anteriorment inclou el preu dels serveis acadèmics de caràcter docent i els recursos per a l'aprenentatge.

*L'aplicació del descompte caldrà acreditar-lo amb el document que correspongui i aquesta s'haurà de dur a terme abans de la formalització de la matrícula.

Els descomptes no són acumulatius. S'aplicarà el tipus de descompte més avantatjós per a l'alumne.

Beques

Beca del Ministeri d'Educació:

El Ministeri d'Educació publica cada estiu una convocatòria de beques que constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa ja que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes.

Per a tots els sol·licitants, independentment d'on es trobi localitzat el domicili familiar, la beca la gestionarà i resoldrà l'AGAUR

Formes de pagament

Les formes de pagament són les següents:

 • Pagament únic domiciliat del total de la matrícula.
 • Pagament fraccionat:
  • Per als estudiants que es matriculen durant el primer període (de maig a setembre): Pagament en 4 terminis 40% quan es fa la matrícula i 3 pagaments del 20% al novembre, gener i març.
  • Pels estudiants que es matriculen durant el segon període (de novembre a febrer): Pagament en 2 terminis 60% quan es fa la matrícula i 40% al mes de març.

En tots els casos és imprescindible facilitar el número de compte per domiciliar els rebuts corresponents.

En cas d'ampliació de creditatge en el segon semestre es procedirà a cobrar el 100% de l'import la primera setmana de març.

En el cas que accedeixin a la universitat alumnes de nou ingrés per al període de matrícula de febrer, les formes de pagament seran: 60% en el moment de matrícula i el 40% restant la primera setmana d'abril.

Els alumnes que optin per fer un pagament únic obtindran un 1% de descompte sobre el preu dels crèdits matriculats (preu dels serveis de caràcter docent + recursos de l'aprenentatge) sempre que es realitzi des del primer dia de matrícula fins al 26 de juny.

Els estudiants residents fora de la Unió Europea només podran fer el pagament per transferència de l'import total de la matrícula en euros al número de compte corrent que indiqui la Universitat.

Atenent als canvis en la normativa bancària, el titular del compte facilitat per l'estudiant per al pagament domiciliat de la matrícula haurà de signar el mandat segons el model normalitzat per la SEPA (Single Euro Payments Area).

L'import de la matrícula es carregarà al compte bancari a partir del tercer dia següent a la data de matrícula. L'estudiant es compromet a abonar l'import total del curs en la forma acordada.

El pagament total de l'import de la matrícula és un requisit essencial de la seva validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l'obligació de pagament s'entendrà satisfeta en el moment en què s'hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

En el cas que l'estudiant no compleixi els terminis de pagament de la matrícula establerts, previ avís a l'estudiant, es procedirà a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumne no podrà fer cap tràmit administratiu.

El Campus Manresa de la UVic-UCC exigirà com a condició prèvia a la matrícula, a l'expedició de títols, de certificats, de gestió de trasllats o a qualsevol altre tràmit que es pugui dur a terme, el pagament de les quantitats pendents per matrícules de qualsevol activitat formativa de la UVic-UCC i la UOC de cursos anteriors i simultanis.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

fub
logo2-uvic


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE