Accés obert Vols més informació?

Grau de Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

Objectius
 • Obtenir els coneixements sobre els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i pedagògics que coincideixen en la disciplina de la logopèdia.
 • Proporcionar el coneixement científic de les diferents patologies de la comunicació i del llenguatge, per a poder fer les tasques de prevenció i diagnòstic, i la intervenció educativa o terapèutica corresponent.
 • Planificar i implementar tècniques de comunicació no verbal per a optimitzar les situacions comunicatives, com també la disposició i la participació en equips intradisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Aprendre a gestionar la diversitat sociocultural en la seva actuació, i a conèixer i respectar les limitacions associades amb les diferents patologies.
 • Contactar amb els diferents àmbits d'intervenció més característics de la logopèdia, introduint els estudiants en la pràctica de la professió.
 • Propiciar una actitud oberta i reflexiva, i possibilitar l'autocrítica per a millorar els coneixements dels estudiants i la pràctica en l'exercici de la seva professió.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per a poder afrontar l'exercici lliure de la professió i respondre als reptes professionals que la societat exigeix.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin seguir la formació de manera autònoma i continuada i mantenir-se en un nivell òptim i professional.
Perfils

El grau de Logopèdia s'adreça especialment a totes les persones interessades en la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu, amb vocació terapèutica, que vulguin treballar en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

L'estudiant ha de ser una persona amb capacitat de treball en equip, habilitat per a l'organització i la planificació, responsabilitat i respecte a la diversitat de valors i cultures, i compromesa amb la salut i el benestar de les persones.

Competències

Competències transversals

 • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional.
 • Capacitat per a incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 • Capacitat per a resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a liderar i dirigir equips de treball i projectes.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat d'aprenentatge continuat per a mantenir les competències professionals actualitzades.


Competències específiques

 • Capacitat per a dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.
 • Capacitat per a explorar, avaluar, diagnosticar i emetre un pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i del llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica.
 • Capacitat per a usar les tècniques i els instruments d'exploració propis de la professió, i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.
 • Capacitat per a dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • Capacitat per a dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i atenent les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
 • Capacitat per a seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius, com també el disseny i l'ús de pròtesis, i les ajudes tècniques necessàries adaptades a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.
 • Capacitat per a assessorar les famílies i l'entorn social dels usuaris, afavorint-ne la participació i la col·laboració en el tractament logopèdic.
 • Capacitat per a treballar en l'entorn escolar, assistencial, sanitari i sociosanitari, tant en equips uniprofessionals com multiprofessionals.
 • Capacitat per a assessorar en l'elaboració i l'execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i l'assistència logopèdica.
 • Capacitat per a comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de forma crítica la terminologia, els assajos clínics i la metodologia propis de la recerca relacionada amb la logopèdia.
 • Capacitat per a conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Capacitat per a explicar i argumentar el tractament seleccionat.
 • Capacitat per a conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
 • Capacitat per a integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Capacitat per a conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Capacitat per a conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i de diagnòstic en logopèdia, com també els procediments de la intervenció logopèdica.
 • Capacitat per a establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta dels professionals que intervenen en la seva atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.
 • Capacitat per a redactar informes d'exploració i diagnòstic, de seguiment, de finalització i de derivació.
 • Capacitat per a presentar una producció adequada de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.
 • Capacitat per a fer una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, i per a gestionar eficaçment la documentació clínica amb atenció especial a la confidencialitat.
 • Capacitat per a incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Acreditació de qualitat AQU

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.