Accés obert Vols més informació?

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

El grau proposat és de caràcter generalista i d'orientació professionalitzadora, de manera que comprèn tots els aspectes teòrics i aplicats associats a l'estudi de la llengua i la literatura, amb un èmfasi especial en la llengua catalana. La seva principal particularitat estructural respecte de les llicenciatures tradicionals de Filologia Catalana rau en l'articulació d'un pla d'estudis que possibilita un paper actiu de l'estudiant en el disseny del procés d'aprenentatge i en la conformació del currículum.

A fi d'orientar l'estudiant en la tria de les diferents assignatures optatives que el duran a fer un itinerari concret, hem dissenyat el Portafolis de l'estudiant del grau LiLC. Es tracta d'una eina innovadora que, utilitzant l'espai d'aprenentatge Folio, permet reflexionar i explicar el propi procés formatiu, i mostrar què s'ha après i com s'ha après, potenciant l'autoavaluació, i l'esperit crític i creatiu.

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tot l'estudiantat, i s'estructuren en:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
 • 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
  • Llengua 6 crèdits ECTS
  • Lingüística 6 crèdits ECTS
  • Literatura 12 crèdits ECTS
  • Llengua clàssica 6 crèdits ECTS
  • Sociologia 6 crèdits ECTS
 • 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:
  • Idioma modern 12 crèdits ECTS
  • Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6 crèdits ECTS
  • Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS
 • 60 crèdits ECTS obligatoris per a totes les persones graduades en Llengua i Literatura Catalanes.

El pla d'estudis proposa que, durant els primers dos cursos, l'estudiantat cursi tots els crèdits de matèries bàsiques, combinats amb els crèdits de la major part de matèries obligatòries.  

Els segons 120 crèdits ECTS s'estructuren en els cinc mòduls (Literatura i teoria literària, Cultura i societat, Llengua i lingüística, Professions de la llengua i Projectes), en què s'organitzen les diferents matèries, i que combinen assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar aquests 120 crèdits seguint, preferentment, aquest ordre:

 • 18 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 36 crèdits ECTS optatius dels mòduls següents:
 • Literatura i teoria literària
 • Cultura i societat
 • Llengua i lingüística
 • 6 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 12 crèdits ECTS optatius del mòdul:
 • Professions de la llengua
 • 18 crèdits ECTS obligatoris del mòdul de Projectes, amb les matèries:
 • Seminari d'estudis catalans (6 crèdits ECTS)
 • Treball de fi de grau (12 crèdits ECTS) [més informació]
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 90
Optatives 78
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

(Entre totes les optatives dels mòduls de Professions de la llengua, Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística, com a mínim 18 crèdits han de ser de matèries orientades a aspectes de la llengua, la literatura o la cultura catalanes, identificades aquí amb un *.)

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30

Matèries bàsiques:

 

Llengua, cultura i societat

6

Introducció a l'estudi de la literatura

6

Introducció a les ciències del llenguatge

6
Matèries transversals:  

Competències TIC en llengua i literatura catalanes

6

Idioma modern I

6
   
Semestre 2 30
Matèries bàsiques:  

Llengua llatina: llengua, literatura i cultura

6

Introducció a la literatura europea

6
Matèries transversals:  

Idioma modern II

6
Matèries obligatòries:  

Literatura catalana del segle XIX

6

Llengua catalana: estructura i ús

6
   
Semestre 3 30
Matèries bàsiques:  

Sociologia

6

Matèries obligatòries:

 

L'estructura de les llengües

6

Literatura catalana del segle XX

6

La normativa de la llengua catalana

6

Teoria de la literatura

6
   
Semestre 4 30
Matèries transversals:  

Iniciativa emprenedora

6

Matèries obligatòries:

 

Literatura catalana moderna

6

Història de la llengua catalana

6

Literatura catalana medieval

6

Llengua catalana i tecnologies digitals

6
   
Semestre 5 30

Assignatures obligatòries dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística:

 

Literatura catalana: societat i cultura

6

Literatura catalana: teoria i crítica

6

Llengua catalana: semàntica i lexicologia

6

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (mínim 6 crèdits ECTS)

6

Opció d'inici d'un minor

6
   
Semestre 6 30

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (mínim 24 crèdits ECTS)

24

Crèdits d'un minor, si escau

6
   
Semestre 7 30
Matèries obligatòries del mòdul de projectes:  

Seminari d'estudis catalans

6

Treball de fi de grau I

6

Assignatures optatives dels mòduls de Literatura i teoria literària, Cultura i societat, i Llengua i lingüística (6 crèdits ECTS)

6

Crèdits d'un minor, si escau

6

Altres matèries optatives

6
   
Semestre 8 30
Matèries obligatòries del mòdul de projectes:  

Treball de fi de grau II

6

Matèria obligatòria del mòdul de professions de la llengua:

 

Ensenyament de la llengua catalana

6
Matèries optatives del mòdul de professions de la llengua:  


12 crèdits ECTS a escollir entre les matèries d'Edició i assessorament lingüístic i Planificació lingüística

12

Altres matèries optatives o que poden donar lloc a minors

6

 

El pla d'estudis pot donar lloc, segons la trajectòria que l'estudiant hagi seguit, a tres perfils d'optativitat:

 1. Perfil d'optativitat literari
 2. Perfil d'optativitat cultural i social
 3. Perfil d'optativitat lingüístic

Aquests perfils d'optativitat expressen la focalització concreta per la qual ha optat l'estudiant amb relació al desenvolupament de competències avançades. Els tres perfils d'optativitat no constitueixen itineraris aïllats ni camps disciplinaris divergents. Es tracta, més aviat, d'una manera d'organitzar l'oferta d'assignatures que permeti a l'estudiant visualitzar d'una manera coherent els diferents camps de coneixement associats als estudis de llengua i literatura i les interrelacions que hi ha. Així, el perfil d'optativitat literari reuneix assignatures de l'àmbit de la teoria literària i de literatura catalana, el perfil d'optativitat lingüístic combina la lingüística general amb l'estudi de la llengua catalana, i el perfil d'optativitat cultural i social promou les connexions que es poden establir entre els estudis lingüístics i literaris des d'una perspectiva interdisciplinària. Per això, certes matèries apareixen adscrites a més d'un dels perfils d'optativitat.

Perfil d'optativitat literari

L'obtenció d'aquest perfil d'optativitat indica que els estudiants han enriquit la seva capacitat d'expressió i de sensibilitat cap al text de tal manera que hi poden aplicar les seves habilitats i cursar especialitzacions en els àmbits següents: edició, crítica literària, traducció, periodisme, ensenyament de la llengua i de la literatura i recerca filològica i literària.

Aquest perfil d'optativitat conté les assignatures en les quals s'aprofundeix en el fet literari en totes les seves manifestacions i des de múltiples perspectives d'estudi, especialment pel que fa a la literatura catalana. L'estudi de la literatura a la UOC, inclosa la teoria de la literatura, es caracteritza per atorgar el màxim protagonisme al text literari, a fi que les reflexions conceptuals es fonamentin en el text i en l'experiència de la lectura. Per tant, s'analitza la producció literària en qualsevol dels seus gèneres i des dels diferents plantejaments teòrics existents o les diferents maneres d'entendre el fet literari, inclosa la historiografia literària. En les assignatures adscrites a aquest perfil d'optativitat es practica tant l'anàlisi de les característiques formals de cada gènere com els seus aspectes de contingut i ideològics. D'aquesta manera, es tracta que l'estudiant entengui la productivitat de la literatura per a construir significat i experiència des de qualsevol punt de vista: social, polític, psicològic, estètic, del desig.

Perfil d'optativitat lingüístic

Amb la formació que ofereixen les matèries d'aquest perfil d'optativitat, els estudiants adquireixen competències que els ajuden a apreciar el potencial de les llengües per a construir significat, a redactar textos correctes i adequats a cada finalitat específica i a entendre com la llengua s'insereix en processos organitzatius i tecnològics. Per tant, es tracta d'una formació que capacita per a desenvolupar tasques i cursar especialitzacions en els àmbits següents: assessorament lingüístic, traducció, desenvolupament d'aplicacions lingüístiques (diccionaris, recursos digitals), tractament de trastorns del llenguatge, ensenyament de la llengua i recerca filològica i lingüística.

Aquest perfil d'optativitat agrupa les assignatures en què l'estudiant aprofundeix en el coneixement de l'estructura i de l'ús de les llengües, especialment la catalana, des d'un punt de vista sincrònic, diacrònic, estructural, pragmàtic, cognitiu o social. Diverses assignatures incideixen en algun d'aquests punts de vista i aborden les llengües com a recursos que les persones utilitzen en la seva vida diària per a expressar-se, relacionar-se, articular organitzacions, gestionar informació i manipular o desenvolupar eines i recursos digitals.

Perfil d'optativitat cultural i social

La formació que s'obté en optar per aquest perfil d'optativitat capacita els estudiants per a treballar i cursar especialitzacions en els àmbits següents: política i assessorament lingüístics, mediació lingüística i cultural, periodisme, ensenyament de la llengua i de la literatura i recerca filològica i humanística.

S'ofereixen per a obtenir aquest perfil d'optativitat assignatures que estudien qüestions socials i culturals en les quals la llengua, la literatura i altres formes de producció cultural ocupen un paper clau. D'una banda, hi ha els processos de construcció d'identitats (nacionals, de classe, de gènere), i de l'altra, la inserció dels usos lingüístics i la producció cultural en l'organització social, els conflictes polítics i les institucions. Són aspectes que tradicionalment s'han estudiat com a aspectes laterals o interdisciplinaris des dels estudis lingüístics i literaris. En aquest perfil d'optativitat s'ofereix als estudiants l'oportunitat de tractar-los de tal manera que permetin establir ponts entre els estudis de llengua i els de literatura, alhora que s'ajuda a entendre les pugnes polítiques i ideològiques que tenen lloc entorn dels usos lingüístics, les polèmiques literàries o l'ensenyament de la llengua i la literatura. En les assignatures es combinen d'una manera crítica i creativa els coneixements de llengua i literatura amb altres coneixements i mètodes bàsics de les ciències socials i de les humanitats.

La realització d'algun d'aquests perfils d'optativitat es recull en el suplement europeu al títol. Per a obtenir un perfil d'optativitat cal cursar com a mínim 36 crèdits optatius segons les assignacions següents:

 

Perfil d'optativitat literari

 • Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya
 • La Renaixença
 • La representació teatral
 • Literatura comparada
 • Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració
 • Narrativa catalana contemporània
 • Narrativa medieval catalana
 • Narratologia
 • Poesia catalana contemporània
 • Teatre català
 • Temes de literatura universal

Perfil d'optativitat cultural i social

 • Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya
 • Estudis culturals catalans
 • Gènere i sexualitat en la cultura catalana
 • La identitat catalana en els seus textos
 • La Renaixença
 • Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració
 • Pragmàtica i discurs
 • Sociolingüística
 • Sociolingüística catalana

 

Perfil d'optativitat lingüístic

 • Dialectologia catalana
 • Lingüística cognitiva
 • Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia
 • Llatí medieval i humanístic
 • Llenguatge, ment i cervell
 • Llenguatges d'especialitat i terminologia
 • Orígens i evolució de la llengua catalana
 • Pragmàtica i discurs
 • Sintaxi catalana
 • Sociolingüística
 • Sociolingüística catalana
 • Tipologia lingüística
 
Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TFG), que consisteix en la realització d'un estudi o d'una memòria (segons els casos) individual en què l'estudiant posa en pràctica i demostra les competències adquirides al llarg dels estudis del grau.
En el grau de Llengua i Literatura Catalanes el treball final té 12 crèdits ECTS, distribuïts en dues assignatures semestrals: TFG I i TFG II. Aquestes assignatures de TFG I i TFG II han de ser cursades per l'estudiant de manera consecutiva per a finalitzar el programa. És per això que per a matricular-se de la primera (TFG I) cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa, entre els quals s'inclouen els corresponents a  les assignatures optatives relacionades amb el tema i/o l'orientació del treball que es vol dur a terme.
 
En el grau Llengua i Literatura Catalanes s'ofereix la possibilitat de fer un treball final en algun dels 3 àmbits propis de la titulació: (llengua, literatura i cultura catalanes. L'estudiant, per tant,  ha de triar un d'aquests àmbits de coneixement i, per poder-se matricular del treball final, ha d'haver fet, prèviament, una sol·licitud de matrícula, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en tot aquest procés d'orientació, informació i gestió  dels treballs finals.
 
El TFG es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball que, com a expert acadèmic en el tema del treball, fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fer el seguiment de la seva feina, així com d'assessorar-lo en la conceptualització, fonamentació, metodologia redacció dels resultats i presentació final. 

El TFG conclou amb una defensa que es fa en línia, en la qual l'estudiant exposa el  treball i respon les preguntes dels avaluadors. D'aquest diàleg virtual i asíncron amb els avaluadors, i dels informes de la comissió avaluadora, en deriva la qualificació final del treball. Aquesta qualificació, per tant,  té en compte tant el procés d'elaboració i seguiment del treball, com el resultat final i la defensa virtual.


Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud del treball final, cal consultar el pla docent de les assignatures TFG I i TFG II al web del grau, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.