Accés obert Vols més informació?

Grau d'Humanitats

Objectius

El grau d'Humanitats aspira a proporcionar a les persones titulades una formació que els permeti, específicament, assolir els objectius següents:

 • Valorar els fonaments de la seva pròpia tradició cultural.
 • Reconèixer aquesta tradició cultural en tota la seva complexitat.
 • Contrastar les perspectives de la pròpia tradició cultural amb la comprensió d'altres tradicions culturals en el present globalitzat.
 • Adoptar una perspectiva interdisciplinària en l'aproximació a la cultura humanística que permeti comprendre la complexitat de qualsevol tradició cultural.
 • Obtenir habilitats i destreses pròpies de les humanitats, com les competències analítiques, expressives i interpretatives.
 • Aconseguir una comunicació acadèmica escrita de manera reflexiva i argumentativa.
Perfils

El perfil de formació en humanitats que proporciona a les persones titulades és general i polivalent i les capacita per a exercir professionalment en diversos àmbits del món de la cultura en un sentit ampli.

El grau d'Humanitats de la UOC prepara els estudiants en la tradició humanista i els seus discursos crítics i els ajuda a comprendre el paper de la tecnologia en la definició de les nostres realitats.

Les persones graduades en Humanitats de la UOC són professionals innovadors capaços d'aplicar l'esperit humanístic a altres perfils professionals fora de l'àmbit estrictament sociocultural.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Saber aplicar els coneixements a la feina o vocació d'una manera professional elaborant i defensant arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Tenir la capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Competències generals

 • Fer judicis crítics i analítics que tinguin en compte el context i contribueixin amb aportacions creatives.
 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.
 • Identificar, seleccionar i organitzar fonts d'informació de tipus diversos, per fer un ús significatiu de les mateixes en un context específic.
 • Treballar col·laborativament incorporant els principis de pragmatisme i responsabilitat per obtenir millors resultats dels que suposaria un treball aïllat.


Competències transversals

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
 • Conèixer, utilitzar i aplicar les TIC per a gestionar i analitzar la informació, comunicar-se, construir coneixement i crear i compartir continguts d'una manera efectiva, eficient, flexible, creativa i reflexiva.
 • Comprendre textos escrits i orals i expressar-se per escrit i oralment (incloent-hi les competències de producció i interacció definides al marc europeu comú de referència per a les llengües, C1).
 • Tenir un domini avançat d'un idioma modern (B2 del marc comú europeu), amb orientació acadèmica i professional.


Competències específiques

 • Conèixer la pròpia tradició cultural.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre cultura, societat, ciència i tecnologia.
 • Argumentar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
 • Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • Comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de manera autònoma i crítica.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.