Accés obert Vols més informació?

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Objectius
 • Obtenir coneixements històrics, geogràfics i artístics avançats que permetin comprendre el món com una realitat global i complexa, complementats amb coneixements d'altres disciplines.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi i interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.
 • Desenvolupar una perspectiva global i universal del coneixement dels processos històrics, geogràfics, culturals i artístics.
 • Obtenir coneixements dels sistemes d'ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comprensió, valoració i interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.
 • Adquirir la capacitat de creació de continguts per a les indústries i institucions culturals, de difusió per a les indústries turístiques, i de protecció, gestió i difusió per a les patrimonials i historicoartístiques.
 • Proporcionar el coneixement i els instruments necessaris per iniciar una carrera com a investigador en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art.
 • Obtenir la capacitat de conservació, exposició i mercat d'obres d'art.
 • Desenvolupar la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i tradició històrica i geogràfica pròpies amb altres realitats.
 • Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni com un document històric i artístic.
 • Obtenir coneixements de les pràctiques artístiques al llarg de la història i els seus processos de creació, exhibició, recepció i conservació, i el discurs propi sobre l'art i la teoria artística.
 • Desenvolupar la capacitat de relacionar les pràctiques artístiques amb altres camps de la cultura en general.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar i comprendre la realitat de la història i el mitjà geogràfic més proper com a estudi de cas d'un context més ampli i global.
 • Desenvolupar la capacitat d'analitzar el present en clau històrica, geogràfica i cultural.
 • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a exercir com a docent en l'ensenyament secundari i en l'universitari.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, tant verbal com escrita, i l'ús adequat de la terminologia específica.
 • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

 

Perfils

Aquest grau es dirigeix a estudiants amb inquietuds en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art, interessats a entendre la complexitat del món actual, i que vulguin aprofundir en els creuaments de temps, espais i experiències que ens precedeixen i que ens defineixen com a societat.

El programa també resulta interessant per a aquelles persones que ja tinguin estudis en altres branques afins i vulguin ampliar la seva formació i especialització.

Aquest programa proporciona els coneixements i les competències necessaris per a formar:

 • Professionals de l'àmbit històric, geogràfic, cultural i artístic com a experts en l'anàlisi i la interpretació de les diferents disciplines, en institucions públiques i/o privades.
 • Professionals experts en ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artisticoculturals.
 • Professionals capacitats per a la recerca científica, la conservació patrimonial i la producció de continguts.

 

Competències

Competències bàsiques:

 • Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que sol trobar-se a un nivell que, si bé s'ajuda amb llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Saber aplicar coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i disposar de les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Saber reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la història, la història de l'art i la geografia.
 • Adquirir un domini dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.
 • Tenir capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la recerca històrica, artística i geogràfica.
 • Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la història universal i de la història de l'art, i un coneixement específic del context històric i la producció artística de la nostra tradició cultural.
 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica.
 • Tenir un coneixement sòlid d'iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.
 • Oferir un marc conceptual i estructural per a plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial.
 • Tenir coneixement de les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.

Competències transversals

 • Desenvolupar la capacitat de comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i saber comunicar-se correctament per escrit o oralment en una llengua estrangera.
 • Ser capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació.
 • Saber dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.
 • Saber usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Establir anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional.
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-les de forma autònoma i crítica.
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que puguin contribuir al coneixement i al debat de problemes actuals o del passat.
 • Argumentar la relació artista-client-espectador aprofundint en les diferents interpretacions del fet artístic.
 • Descriure, comentar, analitzar i interpretar les obres més significatives de cada període històric, utilitzant diverses teories estètiques.
 • Descriure les principals aportacions artístiques, les influències rebudes i les exercides.
 • Identificar, analitzar i comprendre críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC.
 • Combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics.
 • Conèixer i aplicar mètodes d'informació geogràfica.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals.
 • Analitzar, organitzar i planificar la seva orientació cap a l'activitat professional, sobretot en temes de territori i medi ambient.

Competències pròpies de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Saber comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert:
fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa. Grau d'Història, Geografia i Història de l'art (UOC, UdL)

Sessió online: 14 de juliol, 17.00 h


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.