Accés obert Vols més informació?

Grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)

El pla d'estudis del grau online de Gestió i Administració Pública es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans subconjunts, bàsic, obligatori i optatiu, repartits així:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica.
  • 144 crèdits ECTS obligatoris, que inclouen els 6 crèdits del Treball final de grau (TFG).
  • 36 crèdits ECTS optatius.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 138
Optatives 36
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives Crèdits

6

6

4

6

4

4

6

6

 

4

4

6

6

4

4

6

Treball final de grau 6

 

Períodes Assignatures Crèdits
     
  Semestre 1 30
 

Introducció al dret

6
 

Competències TIC per a la gestió i administració pública

6
 

Idioma modern I

6
 

Economia política

6
     
  Semestre 2 30
 

Tècniques de treball i comunicació en les ciències socials

6
 

Fonaments de gestió pública

6
 

Sistema polític espanyol

6
 

Sistema constitucional espanyol

6
  Història política i social contemporània 6
     
  Semestre 3 30
 

Idioma modern II

6
  Anàlisi de dades en l'Administració pública I 6
 

Dret administratiu I

6
 

Dret del treball i de la Seguretat Social

6
 

Direcció i gestió de persones

6
     
  Semestre 4 30
 

Dret i administració de la Unió Europea

6
 

Hisenda pública

6
 

Dret administratiu II

6
 

Anàlisi de dades en l'Administració pública II

6  
 

Optativa 1

6
     
  Semestre 5 28
  Fonaments teòrics de la decisió pública 6
 

Polítiques públiques

6
 

Dret privat

6
 

Règim dels ingressos públics

6
 

Optativa 2

4
     
  Semestre 6 34
  Introducció a la informació financera 6
 

Contractació pública i activitat administrativa

6
 

Gestió pressupostària

6
  Avaluació de programes i polítiques públiques 6
 

Sistema tributari

6
 

Optativa 3

4
     
  Semestre 7 28
 

Comptabilitat pública

6
 

Dret i govern local

6
 

Pràcticum

6
 

Optativa 4

4
 

Ètica per a la gestió i administració pública

6
     
  Semestre 8 30
 

Règim d'ocupació pública

6
 

Activitat administrativa II

6
 

Treball final de grau

6
 

Optativa 5

4
 

Optativa 6

4
 

Optativa 7

4

 

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB) el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB). És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB) s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts al grau. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició oral del seu treball davant d'una comissió d'avaluació . 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Consulta més detalls sobre els treballs finals 

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Virtual
Requisits

Aquesta assignatura no es pot cursar simultàniament amb el Treball Final de Grau.

Haver superat 186 crèdits: 60 crèdits de formació bàsica i 126 crèdits de formació obligatòria.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques virtuals es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Gestió i Administració Pública té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Tot i així, l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, i cal tenir en compte el següent:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
  • Per a cursar el Treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries.
  • Les pràctiques només es poden cursar una vegada s'han superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del Treball final de grau).

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es mostra al quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que li permet orientar els estudis cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.