Accés obert Vols més informació?

Grau d'Enginyeria Informàtica

El pla d'estudis d'Enginyeria informàtica es compon de 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Obligatòries per itinerari 36
Optatives 36
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

 

Treball de final de grau 12
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (96 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (72 ECTS) Crèdit

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

6

6

12

 

Si et matricules per primera vegada del grau d'Enginyeria Informàtica, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 
- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats. 
 
D'altra banda, si el teu nivell inicial de matemàtiques és baix, et recomanem cursar l'assignatura Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria.
 
Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

A continuació et presentem una proposta de semestralització per cursar el Grau en 4 o 8 semestres. És una proposta flexible, és a dir, et permet intercanviar assignatures, sempre que respectis les recomanacions entre elles. 

 
Assignatures Crèdits
   
Semestre 1  30
Competència comunicativa per a professionals TIC 6

Enginyeria de programari

6

Fonaments de programació

6

Lògica

6

Treball en equip a la xarxa

6
   
Semestre 2  30
Administració i gestió d'organitzacions 6

Àlgebra

6

Fonaments de computadors

6

Idioma modern I: anglés

6

Pràctiques de programació

6
   
Semestre 3  30

Anàlisi matemàtica

6

Disseny i programació orientada a objectes

6

Estructura de computadors

6

Grafs i complexitat

6

Interacció persona-ordinador

6
   
Semestre 4  30

Estadística

6

Fonaments físics de la informàtica

6

Idioma modern II: anglès

6

Ús de bases de dades

6

Sistemes operatius

6
   
Semestre 5 30
   
Administració de xarxes i sistemes operatius 6

Disseny de bases de dades

6

Gestió de projectes

6

Intel·ligència artificial

6

Xarxes i aplicacions Internet

6
   
Semestre 6  30

Sistemes distribuïts

6

Assignatures optatives d'itinerari

18

Assignatura optativa 

6
   
Semestre 7  30

Assignatures optatives d'itinerari

18

Assignatures optatives 

12
   
Semestre 8
30

Treball de final de grau

12
Assignatures optatives 18
   

 

Aquesta proposta en semestres és una recomanació per a aquells estudiants que poden dedicar-se a la titulació a temps complet. En el moment de la matrícula i amb l'assistència directa de la tutora o tutor, cada estudiant podrà personalitzar-la amb la finalitat d'adaptar-la als seus interessos i al temps que tingui disponible per a l'estudi.

A l'hora d'assolir els objectius proposats per a formar un perfil polivalent, el grau d'enginyeria Informàtica de la UOC adopta una orientació interdisciplinària i un enfocament generalista que permet, als seus graduats, dedicar-se a la professió d'enginyer/a informàtic/a en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Alhora, i d'acord amb l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, l'estudiant ha d'escollir un itinerari en els últims cursos, en què especialment es posarà l'accent en la dimensió pràctica de determinades tasques i àmbits professionals.

L'estudiant pot escollir entre els itineraris següents:

  • Enginyeria de Computadors: se centra en la teoria, els principis i les pràctiques relacionades amb xarxes, seguretat, sistemes operatius, sistemes distribuïts i arquitectures de computadors.

  • Enginyeria del Programari: gira entorn dels processos de desenvolupament de programari i tracta dels aspectes d'enginyeria que es refereixen a eficiència, fiabilitat, manteniment, etc.

  • Computació: aprofundeix en les bases teòriques de la informàtica, i també en els problemes que han de resoldre sistemes intel·ligents.

  • Sistemes d'Informació: aprofundeix en la funció informàtica de les organitzacions, i la direcció estratègica i gestió operativa de les TIC.

  • Tecnologies de la Informació: tracta dels aspectes tecnològics d'empreses i organitzacions.

 

Suplement al títol: itineraris

Enginyeria de Computadors

Enginyeria del Programari

Computació

 

Tecnologies de la Informació

Sistemes d'Informació

La realització de l'itinerari (de 48 ECTS) es recull en el suplement europeu del títol superat.

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria Informàtica el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que és necessari cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 

En el Grau d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudianatt haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.
 

Cada àrea temàtica està associada a un o més itineraris del Grau. Donat que per completar un itinerari, és necessari superar un TFG d'una àrea associada, la tria de l'itinerari del Grau determina les possibles àrees de TFG a escollir per l'estudiantat. Per aquest motiu es recomana tenir present l'itinerari a l'hora d'escollir una àrea de TFG. El tutor o tutora acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tuto o tutorar del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiantat el pugui portar a terme amb èxit. El tutoro tutora del treball final és l'encarregat d'orientar i fa el seguiment del projecte i assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 
 

El TFG conclou amb una defensa, en la qual l'estudiantat ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte així com els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que s'encarregaran d'avaluar-lo.

A la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

 
12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.

Modalitat/s

 
Presencial, semipresencial o virtual

Requisits
 
  • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).
 
  • Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.
 
Acompanyament


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau d'enginyeria Informàtica té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics, distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, podeu decidir cada quadrimestre les assignatures que voleu cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició del l'estudiantata una tutora o tutor que oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos

Durant el desenvolupament del curs, l'estudiantat té accés a programari i serveis escollits pel professorat de la universitat: una selecció de programari lliure, llicències del programari propietari més utilitzat actualment, revistes digitals de tot tipus, informes de Gartner, etc

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió de resolució de dubtes.
Grau d'Enginyeria Informàtica

Sessió online:
22 de febrer, 17:30hInformació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.