Accès obert Vols més informació?

Enginyeria Informàtica

Grau

El pla d'estudis d'Enginyeria informàtica es compon de 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Optatives 72
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Treball de final de grau 12
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (96 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (72 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

6

6

12

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Àlgebra

Fonaments de computadors

Fonaments de programació

Idioma modern I: anglès

Treball en equip a la xarxa

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Competència comunicativa per a professionals TIC

Enginyeria de programari

Estructura de computadors

Lògica

Pràctiques de programació

6

 

6

6

6

6

30
Semestre 3

Administració i gestió d'organitzacions

Anàlisi matemàtica

Disseny i programació orientada a objectes

Idioma modern II: anglès

Sistemes operatius

6

6

6

 

6

6

30
Semestre 4

Estadística

Fonaments físics de la informàtica

Grafs i complexitat

Ús de bases de dades

Xarxes i aplicacions Internet

6

6

6

6

6

30
Semestre 5

Administració de xarxes i sistemes operatius

Disseny de bases de dades

Intel·ligència artificial

Interacció persona-ordinador

Sistemes distribuïts

6

 

6

6

6

6

30
Semestre 6

Gestió de projectes

Optativa d'itinerari

Optativa d'itinerari

Optativa d'itinerari

Optativa

6

6

6

6

6

30
Semestre 7

Optativa d'itinerari

Optativa d'itinerari

Optativa d'itinerari

Optativa

Optativa

6

6

6

6

6

30
Semestre 8

Optativa

Optativa

Optativa

Treball de final de grau

6

6

6

12

30

 

Aquesta proposta en semestres és una recomanació per als estudiants que puguin dedicar-se a la titulació a temps complet. En el moment de la matrícula i amb l'assistència directa del tutor, cada estudiant podrà personalitzar-la i adaptar-la als seus interessos i al temps de què disposi per a estudiar.

A l'hora d'assolir els objectius proposats per a formar un perfil polivalent, el grau d'enginyeria Informàtica de la UOC adopta una orientació interdisciplinària i un enfocament generalista que permet, als seus graduats, dedicar-se a la professió d'enginyer/a informàtic/a en qualsevol dels seus àmbits d'actuació.

Alhora, i d'acord amb l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, l'estudiant ha d'escollir un itinerari en els últims cursos, en què especialment es posarà l'accent en la dimensió pràctica de determinades tasques i àmbits professionals.

L'estudiant pot escollir entre els itineraris següents:

 • Enginyeria de Computadors: se centra en la teoria, els principis i les pràctiques relacionades amb xarxes, seguretat, sistemes operatius, sistemes distribuïts i arquitectures de computadors.

 • Enginyeria del Programari: gira entorn dels processos de desenvolupament de programari i tracta dels aspectes d'enginyeria que es refereixen a eficiència, fiabilitat, manteniment, etc.

 • Computació: aprofundeix en les bases teòriques de la informàtica, i també en els problemes que han de resoldre sistemes intel·ligents.

 • Sistemes d'Informació: aprofundeix en la funció informàtica de les organitzacions, i la direcció estratègica i gestió operativa de les TIC.

 • Tecnologies de la Informació: tracta dels aspectes tecnològics d'empreses i organitzacions.

 

Suplement al títol: itineraris

Enginyeria de Computadors

 • Sistemes encastats
 • Estructura de xarxes de computadors
 • Disseny de sistemes operatius
 • Seguretat en xarxes de computadors
 • Arquitectura de computadors
 • Arquitectures de computadors avançades

Enginyeria del Programari

 • Disseny d'estructures de dades
 • Enginyeria de requisits
 • Anàlisi i disseny amb patrons
 • Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts
 • Projecte de desenvolupament del programari

Computació

 • Autòmats i gramàtiques
 • Compiladors
 • Aprenentatge computacional
 • Representació del coneixement
 • Mineria de dades
 • Disseny d'estructures de dades

 

Tecnologies de la Informació

 • Disseny de xarxes de computadors
 • Fonaments de sistemes d'informació
 • Comerç electrònic
 • Integració de sistemes d'informació
 • Seguretat en xarxes de computadors
 • Arquitectura de bases de dades

Sistemes d'Informació

 • Fonaments de sistemes d'informació
 • Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions
 • Integració de sistemes d'informació
 • Ús de sistemes d'informació en les organitzacions
 • Gestió funcional de serveis de SI/TI
 • Direcció estratègica de serveis de SI/TI

La realització de l'itinerari (de 48 ECTS) es recull en el suplement europeu del títol superat.

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l¿elaboració d'un treball final. En el Grau d'Enginyeria Informàtica el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau (TFG) consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 

En el Grau d'Enginyeria Informàtica s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en diverses àrees. L'elecció de l'àrea de TFG defineix l'àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. L'estudiant haurà de triar aquest àmbit en el procés de matriculació del seu TFG. Per a completar la matrícula del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud d'àrea, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.
 

Cada àrea temàtica està associada a un o més itineraris del Grau. Donat que per completar un itinerari, és necessari superar un TFG d'una àrea associada, la tria de l'itinerari del Grau determina les possibles àrees de TFG a escollir per l'estudiant. Per aquest motiu es recomana tenir present l'itinerari a l'hora d'escollir una àrea de TFG. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 
 

El TFG conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte així com els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que seran els encarregats d'avaluar-lo.

A la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

 
12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.

Modalitat/s

 
Presencial, semipresencial o virtual

Requisits
 
 • No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).
 
 • Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.
 
Acompanyament


Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau d'enginyeria Informàtica té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics, distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants podeu decidir cada quadrimestre les assignatures que voleu cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que us oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos

Durant el desenvolupament del curs, els estudiants tenen accés a programari i serveis escollits pel professorat de la universitat: una selecció de programari lliure, llicències del programari propietari més utilitzat actualment, revistes digitals de tot tipus, informes de Gartner, etc

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes. Quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al desembre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del grau

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació