Accés obert Vols més informació?

Grau d'Educació Social

El grau d'Educació Social té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar.

L'estructura del grau online d'Educació Social és formada per assignatures amb continguts formatius bàsics i obligatoris comuns a la disciplina. Totes elles es plantegen des d'una perspectiva de complementarietat dels continguts i estan enfocades al desenvolupament de les competències professionals que el futur educador social ha d'adquirir.

Algunes assignatures obligatòries, i sobretot les optatives, permeten obtenir una formació complementària que enfortirà les competències específiques i transversals que ha de tenir un educador social. Així, doncs, es tracta d'un programa polivalent que inclou una primera aproximació als diferents àmbits de treball de l'educador social i, d'aquesta manera, permet orientar-se professionalment en el camp de l'educació social.

L'assignatura de Pràcticum apropa els estudiants a la realitat professional de l'educador i permet que accedeixin als àmbits d'actuació esmentats anteriorment i escollir, amb més coneixement, la seva trajectòria formativa posterior.

 

L'organització del pla d'estudis es concreta de la manera següent:

El grau a distància d'Educació Social de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides d'una manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que els estudiants disposin d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits elegeixen cada semestre. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures que configuren el pla d'estudis per semestres i/o per la seva tipologia:

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 24
Pràctiques externes 24
Treball fi de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (24 ECTS a escollir d'entre les següents) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Pràcticum i TFG Crèdits

6

6

12

6

 

Si et matricules per primera vegada del grau d'Educació Social, et recomanem que ho facis d'un dels paquets d'assignatures següents:

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

  - No tenen cap lliurament d'activitat avaluable el mateix dia.

  - Hi ha certa flexibilitat per superar algunes activitats.

 Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de forma personalitzada.

El grau d'Educació Social de la UOC té un enfocament generalista que, una vegada superats els 240 crèdits que el componen, proporciona als estudiants la possibilitat de dedicar-se professionalment a qualsevol àmbit d'actuació relacionat amb l'educació social. Així mateix, segons l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, hi ha la possibilitat d'obtenir un perfil d'optativitat en un dels quatre àmbits d'actuació proposats. Això significa que els estudiants que l'obtinguin poden desenvolupar la seva activitat professional d'una manera prioritària (encara que no excloent) en un dels camps d'aplicació cursats.

Els perfils d'optativitat que han d'escollir els estudiants són els següents:

Perfils d'optativitat

 

La realització d'un dels perfils d'optativitat especificats es recull en el suplement europeu al títol que acompanya el títol superat.

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau d'Educació Social el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un assaig, d'una recerca o d'un projecte d'acció socioeducativa individual on es posen en joc la síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau d'Educació Social. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el Grau d'Educació Social s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna de les deu àrees establertes:

  • Animació sociocomunitària
  • Recerca aplicada
  • Feminisme i diversitat sexual
  • Atenció i suport social
  • Protecció a la infància i adolescència
  • Pedagogia social i acció socioeducativa
  • Polítiques del sofriment i la vulnerabilitat
  • Diversitats, desigualtats i exclusions
  • Diversitat funcional, discapacitació i vida independent
  • Política, vida i (des)institucionalització

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet la sol.licitud el semestre anterior. El professor coordinador de l'àrea que sigui assignada, validarà la proposta per matricular i cursar l'assignatura de TFG el semestre següent.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació pública del treball, que es porta a terme a través de la presentació del mateix en forma de pòsters. Una comissió d'avaluació formada per un mínim de dos membres, prèvia lectura dels treballs escrits, revisarà el pòster de cada estudiant i seguidament passarà a fer preguntes i comentaris al mateix. L'estudiant serà present durant aquest procés de lectura del pòster i de les preguntes i observacions corresponents.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) exposició pública del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Obligatòria
Durada  18 crèdits ECTS, que equivalen a 450 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s  Presencial
Requisits

 -Practicum II

 Haver superat 120 crèdits obligatoris i l'assignatura Practicum I

 -Practicum III

 Haver superat el Practicum II.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar cada semestre.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.