Accés obert Vols més informació?

Grau d'Educació Primària

Càrrega lectiva

El grau d'Educació Primària240 ECTS i una durada prevista de quatre anys en el cas d'una dedicació a temps complet. La principal finalitat del grau és formar professionals de l'educació amb uns nivells molt alts de coneixements, competències i actituds per exercir la professió de mestre o mestra d'educació primària, d'acord amb la normativa vigent i seguint les recomanacions dels documents de referència en el desenvolupament del pla d'estudis.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor o una tutora, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures que configuren el pla d'estudis per semestres i per la seva tipologia:

Tipus de matèria Crèdits
Bàsiques 60 crèdits
Obligatòries 100 crèdits
Optatives 30 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits
Pràctiques 38 crèdits

Assignatures

Les assignatures s'aniran oferint de manera progressiva fins al moment de tenir desplegat el Grau sencer. El semestre de setembre 2021 a gener 2022 les assignatures disponibles per matricular seran les corresponents al Semestre 1 (veure taula per semestres).

Formació bàsica

Crèdits

Desenvolupament en l'edat escolar

6

Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar

6

L'educació inclusiva a l'escola

6

Teoria de l'educació i sistema educatiu

6

Organització escolar i contextos educatius

6

Comunitat educativa i famílies

6

Societat, cultura i educació

6

L'educació en l'era digital

6

Pràctica docent i transformació educativa

6

Anglès B2.1

6

Assignatures obligatòries

Crèdits

Didàctica de l'educació física

6

Competència lingüística C1 (català, castellà)              

6

Currículum i competències en matemàtiques

6

Ciències socials i ciutadania

6

Currículum i competències en ciències experimentals              

6

Didàctica de la llengua i la literatura

6

Educació artística               

6

Anglès B2.2

6

Didàctica de les matemàtiques

6

Didàctica de les ciències socials

6

Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura

6

Didàctica de les ciències experimentals

6

Didàctica de l'educació artística

6

La diversitat funcional a l'escola

6

Tecnologies digitals en l'educació

5

Indagació educativa

5

Aprenentatge de llengües en contextos multilingües

6

Assignatures optatives

Crèdits

Adquisició del llenguatge

6

Trastorns de desenvolupament del llenguatge

6

Discapacitat auditiva en l'àmbit escolar

6

Comunicació i llenguatge a l'escola inclusiva

6

Avaluació i intervenció en els trastorns de desenvolupament  

6

Anglès C1.1

6

Anglès C1.2

6

Didàctica de la llengua estrangera: anglès I 

6

Didàctica de la llengua estrangera: anglès II

6

Recursos i noves tecnologies en l'ensenyament de l'anglès

6

Lideratge i transformació educativa

6

Escenaris educatius digitals            

6

Identitat digital i desenvolupament professional del docent en la xarxa

6

Eines, recursos i entorns digitals per a l'educació

6

Ús de dades per a la millora de la docència i l'aprenentatge i la recerca educativa

6

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats de la lectura i l'escriptura

6

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats de les matemàtiques

6

Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament I

6

Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament II

6

Tecnologies digitals per a la inclusió educativa

6

Pràctiques i TFM

Crèdits

Pràcticum I

6

Pràcticum II

6

Pràcticum III

10

Pràcticum IV

8

Pràcticum V

8

Treball final de grau

12

Semestre 1

Crèdits

Desenvolupament en l'edat escolar

6

Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar

6

L'educació inclusiva a l'escola

6

Teoria de l'educació i sistema educatiu

6

Organització escolar i contextos educatius

6

Semestre 2

Crèdits

Comunitat educativa i famílies

6

Societat, cultura i educació

6

L'educació en l'era digital

6

Didàctica de l'educació física

6

Pràcticum I

6

Semestre 3

Crèdits

Competència lingüística C1 (català, castellà)

6

Currículum i competències en matemàtiques

6

Ciències socials i ciutadania

6

Anglès B2.1

6

Pràctica docent i transformació educativa

6

Semestre 4

Crèdits

Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura

6

Didàctica de la llengua i la literatura

6

Educació artística

6

Pràcticum II

6

Anglès B2.2

6

Semestre 5

Crèdits

Pràcticum III

10

Didàctica de les matemàtiques

6

Didàctica de les ciències socials

6

Currículum i competències en ciències experimentals

6

Semestre 6

Crèdits

Pràcticum IV

8

Didàctica de les ciències experimentals

6

Didàctica de l'educació artística

6

La diversitat funcional a l'escola

6

Assignatura de menció 1

6

Semestre 7

Crèdits

Tecnologies digitals en l'educació

5

Indagació educativa

5

Aprenentatge de llengües en contextos multilingües

6

Assignatura de menció 2

6

Treball final de grau (anual)

12

Semestre 8

Crèdits

Assignatura de menció 3

6

Assignatura de menció 4

6

Assignatura de menció 5

6

Pràcticum V

8

Menció de Llengua Anglesa

Anglès C1.1

6

Anglès C1.2

6

Didàctica de la llengua estrangera: anglès I

6

Didàctica de la llengua estrangera: anglès II

6

Recursos i noves tecnologies en l'ensenyament de l'anglès

6

Menció de Pedagogia Terapèutica

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats de la lectura i l'escriptura

6

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats de les matemàtiques

6

Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament I

6

Estratègies de prevenció i suport en els trastorns del desenvolupament II

6

Tecnologies digitals per a la inclusió educativa

6

Menció d'Audició i Llenguatge

Adquisició del llenguatge

6

Trastorns de desenvolupament del llenguatge

6

Discapacitat auditiva en l'àmbit escolar

6

Comunicació i llenguatge a l'escola inclusiva

6

Avaluació i intervenció en els trastorns de desenvolupament

6

Menció d'Impuls Digital per a la Transformació Educativa

Lideratge i transformació educativa

6

Escenaris educatius digitals

6

Identitat digital i desenvolupament professional del docent en la xarxa

6

Eines, recursos i entorns digitals per a l'educació

6

Ús de dades per a la millora de la docència i l'aprenentatge i la recerca educativa

6

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Educació Primària el treball final té 12 crèdits ECTS i és una assignatura anual.

El treball final de grau consisteix a realitzar un producte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Educació Primària. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Educació Primària s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar la temàtica a desenvolupar en el seu treball de final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver emplenat un formulari d'intencions. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o la directora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o la directora del treball final és la persona encarregada d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte, i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició pública davant una comissió d'avaluació formada per com a mínim dues persones avaluadores.

La qualificació del treball final de grau consta de tres parts: a) el seguiment i el procés d'elaboració del treball, b) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final realitzat per l'estudiant i c) la defensa pública del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus Virtual un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura El grau d'Educació Primària té cinc assignatures obligatòries de pràctiques. En tots els casos l'assignatura inclou tant activitat acadèmica a l'aula virtual de l'assignatura com activitat presencial en un centre.
Durada  

Pràcticum I: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum II: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum III: 10 crèdits, 150 h presencials, 250 h totals

Pràcticum IV: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Pràcticum V: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Totes les pràctiques del grau són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s Presencial
Requisits

Cada assignatura de pràctiques compta amb els seus propis requisits.

Les assignatures de pràctiques cal cursar-les de manera simultània a assignatures concretes de Didàctica.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

Durada

El grau d'Educació Primària té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.