Accés obert Vols més informació?

Grau d'Educació Primària

Objectius

Al llarg del grau d'Educació Primària l'estudiantat assolirà els objectius següents:

 • Fonamentar una proposta formativa de màxima qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, amb uns referents de recerca i innovació nacionals i internacionals, i alhora fortament arrelada a la realitat del nostre entorn cultural i social, aprofitant les seves potencialitats i responent a les seves necessitats de formació.
 • Desenvolupar una metodologia formativa en la qual la proactivitat i la responsabilitat de l'estudiant estiguin presents, es dugui a terme una atenció personalitzada mitjançant professorat especialista i tutors acadèmics, es proporcionin uns materials didàctics fonamentats en el coneixement científic i en l'ús avançat dels entorns i les eines digitals aplicades a la formació de mestres, on es promogui la utilització intensiva de les possibilitats comunicatives, formatives, i d'accés i gestió de la informació que ens ofereixen els entorns i les eines digitals, on s'afavoreixi el contacte directe amb la realitat professional, amb unes pràctiques professionals en centres innovadors de reconegut prestigi per part de la comunitat i l'administració educativa.
 • Aconseguir que els mestres graduats siguin capaços d'aconseguir el desenvolupament integral de la infància en els àmbits cognitiu, físic, afectiu i social, mitjançant el desenvolupament màxim de les seves capacitats i potencialitats, i que ho sàpiguen fer mitjançant propostes educatives de màxima qualitat, mitjançant el disseny d'entorns d'aprenentatge motivadors, variats, col·laboratius i rigorosos, fent partícips del procés d'aprenentatge els nens com a actors principals, però també tota la comunitat educativa i altres agents educatius i socials, i estant sempre a la cura del benestar integral de la infància.
Perfils

El perfil acadèmic de l'estudiant podrà ser més específic si tria una de les mencions establertes en el pla d'estudis. Aquestes mencions tenen com a objectiu promoure que l'estudiantat es capaciti per a l'exercici de certes competències educatives que són rellevants en l'actual context educatiu espanyol, com ara l'ensenyament de la llengua anglesa, la inclusió i l'atenció a la diversitat, els processos d'adquisició del llenguatge, i l'ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències

Competències bàsiques

 • Que l'estudiantat hagi demostrat que té i comprèn coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tingui les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que l'estudiantat hagi desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

 • Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant els resultats de la seva implementació.
 • Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.
 • Aplicar el pensament creatiu per aportar millores, solucions, rellevància o diferenciació en àmbits i situacions de complexitat diversa.
 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context especificoacadèmic, professional i personal.
 • Adoptar actituds i comportaments emprenedors i promoure propostes d'emprenedoria i lideratge per solucionar de manera viable i sostenible qualsevol tipus de situació sorgida en la pràctica professional.
 • Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

Competències transversals

 • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i la producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional

Competències específiques

 • Saber aplicar adequadament en la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • Analitzar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que formen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en l'estudiantat.
 • Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb l'estudiantat i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars de l'estudiantat.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, i fomentar actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre l'estudiantat.
 • Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten les escoles d'educació primària i els seus professionals.
 • Saber utilitzar adequadament models de millora de la qualitat educativa per aplicar-los als centres d'educació primària

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.