Accés obert Vols més informació?

Grau d'Economia

El pla d'estudis del grau online d'Economia es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans conjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

    • 48 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i

    • 12 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.

  • 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).

  • 48 crèdits ECTS optatius, dins dels quals s'inclouen 12 crèdits de Pràctiques.

El criteri que s'ha utilitzat per a organitzar les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna. Aquesta divisió en dues assignatures té la finalitat de dotar de més flexibilitat les pràctiques externes potencials que els estudiants puguin dur a terme, segons les característiques concretes de la pràctica empresarial i la dedicació que requereix.
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives (*) 48
Treball fi de grau 6
Total 240

Assignatures


 

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS)

A escollir entre les següents assignatures:

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol. En concret, les mencions del grau d'Economia tenen 48 crèdits d'assignatures optatives. Per obtenir-ne una caldrà haver superat un mínim de 30 crèdits en assignatures incloses a la menció. Les mencions són, actualment, les següents: 

 

Competitivitat i creixement

En aquesta menció es coneix quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics i s'interpreta el funcionament dels mercats en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals. Les assignatures d'aquesta menció són: 

Microeconomia avançada 
Macroeconomia avançada (anglès) 
Geografia econòmica 
Nous factors de competitivitat 
Economia industrial 
Direcció estratègica 
Estratègia internacional (anglès) 
Economia de la innovació 


Equitat i sostenibilitat 

En aquesta menció es focalitza en la formulació de polítiques que millorin l'eficiència, l'equitat i la sostenibilitat de l'economia. Les assignatures d'aquesta menció són:

Economia ecològica 
Alternatives econòmiques 
Desenvolupament econòmic 
Geografia econòmica 
Temes actuals de política econòmica 
Desigualtat i justícia social 
Fiscalitat internacional 
Fiscalitat avançada 

 

Treball i ocupació

En aquesta menció es pretén avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció en matèria de mercat de treball, política d'ocupació, educació, coneixement i innovació, entre d'altres per tal de seleccionar les més adients en funció dels objectius. Les assignatures d'aquesta menció són:

Economia del treball II 
El mercat de treball europeu 
Polítiques d'ocupació 
Economia de l'educació 
Treball i societat del coneixement 
Temes actuals del mercat de treball 
Nous factors de competitivitat 
Economia de la innovació 

 

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Economia ;el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Economia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Economia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels 3 àmbits establerts: competitivitat i creixement, equitat i sostenibilitat, i treball i ocupació. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutoria acadèmica de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge d'un tutor o d'una tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor o la tutora del treball final s'encarrega d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i de l'assessorament en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de quatre parts: (1) el plantejament del tema, (2) el seguiment i l'elaboració del treball, (3) el projecte final realitzat i (4) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència, cal consultar el pla docent que trobareu a la Secretaria del Campus, un cop demanat l'accés al programa. El procediment i les dates de sol·licitud del treball final s'exposen a l'espai Tràmits / Treballs finals del Campus.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o no presencial.
Requisits

Haver superat un mínim de 120 ECTS. 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una figura professional que actua com a tutor o tutora del centre de pràctiques, i una figura docent que actua com a tutor o tutora acadèmica, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau d'Economia té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics, distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants disposen d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits trien en cada semestre.

Si bé els estudiants tenen llibertat per a configurar l'itinerari curricular, han de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per cada estudiant.
  • Per a cursar el Treball final de grau, cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta de les assignatures obligatòries.
  • Les pràctiques empresarials només es poden cursar un cop s'han superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del Treball final de grau).

Per això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor, que els oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui cursar tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es pot veure en el quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides d'una manera progressiva, d'acord amb les aptituds que s'hagin adquirit al llarg de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que li permetrà fer l'elecció d'assignatures segons les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.