Accès obert Vols més informació?

Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses

Grau

La doble titulació del grau de Dret i el grau d'ADE es compon de 366 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 78
Obligatoris 256
Optatius 16
Pràctiques 4 (Pràcticum Dret, obligatori)
Treball final 6+6
Total 366

Assignatures

Formació bàsica (78 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

  • *cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
  • **cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
  • *** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)

 

 

 

Assignatures obligatòries (256 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

4

4

6

6

6

6

6

4

6

6

6

6

4

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

  • *cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
  • **cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
  • *** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)

 

 

 

Assignatures optatives

Crèdits
  • crèdits optatius***
  • (minor doble titulació)***
  • ***cursats en el programa d'elecció de l'estudiant

12

24

 

*Assignatures corresponents al grau de Dret

** Assignatures corresponents al grau d'ADE

Períodes

Assignatures

Crèdits

Semestre 1

Ús i aplicació de les TIC*

Teoria general del dret*

Fonaments històrics del dret*

Tècniques d'expressió, argumentació i negociació*

Sistema constitucional espanyol*

Dret civil I*

6

6

6

6

6

6

Semestre 2

Introducció a l'empresa**

Iniciativa emprenedora**

Fonaments de matemàtiques**

Introducció a la comptabilitat**

Idioma modern I: anglès**

Mercats i conducta**

6

6

6

6

6

6

Semestre 3

Dret constitucional*

Dret penal I*

Dret internacional públic*

Dret civil II*

Dret administratiu I*

Dret penal II*

6

6

6

6

6

6

Semestre 4

Comportament dels agregats econòmics**

Idioma modern II: anglès**

Fonaments d'estadística**

Estructura econòmica**

Direcció de màrqueting**

Comptabilitat financera**

6

6

6

6

6

6

Semestre 5

Introducció al dret de la Unió Europea*

Dret civil III*

Dret administratiu II*

Dret financer tributari I*

Dret del treball individual*

Dret mercantil I*

6

6

6

6

6

6

Semestre 6

Persones i organitzacions**

Estadística aplicada**

Valoració d'operacions financeres**

Comptabilitat de costos**

Habilitats directives**

Anàlisi dels estats financers**

6

6

6

6

6

6

Semestre 7

Dret financer tributari II*

Dret mercantil II*

Dret processal civil I*

Dret civil IV*

Dret penal econòmic*

Dret processal civil II*

Drets humans*

6

6

6

6

4

4

4

Semestre 8

Decisions tàctiques de producció**

Logística**

Fiscalitat empresarial**

Organització d'empreses**

Control pressupostari i de gestió**

Inversió empresarial**

6

6

6

6

6

6

Semestre 9

Dret internacional privat*

Dret processal penal*

Dret sindical*

Dret de danys*

Dret del medi ambient*

Filosofia del dret*

Dret d'internet*

6

6

4

4

4

6

6

Semestre 10

Finançament empresarial**

Crèdits optatius **

Direcció estratègica**

TFG (ADE)**

6

12

6

6

Semestre 11

Crèdits optatius *

Pràcticum (Dret)*

TFG (Dret)*

4

4

4

Treball final

Els estudis de grau acaben amb l'elaboració d'un treball final. En la doble titulació de Dret i ADE, l'estudiant ha de cursar els dos treballs finals (de 6 ECTS cada un), que es podran fer coordinadament.

El treball final de grau consisteix a fer un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a avaluar les competències associades al títol. Per tant, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Per a matricular-se del treball final, cal haver fet prèviament una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El TFG és un treball individual que es fa amb la tutoria i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) seguiment i elaboració, (2) memòria, producte, projecte o estudi final i (3) defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria (grau de Dret)

Durada

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat

Virtual

Requisits

Haver superat 168 ECTS (bàsics + obligatoris) del grau de Dret

Acompanyament

Mentre fa les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme d'acord amb el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la pots trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que t'hi apunts fins que comencen les pràctiques.

 

Pots trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai Tràmits / Pràctiques curriculars del Campus Virtual.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

Per a l'obtenció dels dos títols es requereixen els 366 crèdits ECTS corresponents a les assignatures que formen part de l'itinerari de doble titulació.

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes. Quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al desembre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació