Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses

La doble titulació del grau de Dret i el grau d'ADE es compon de 366 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 78
Obligatoris 260
Optatius 16
Treball final 6+6
Total 366

Assignatures

Formació bàsica (78 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

  • *cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
  • **cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
  • *** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)

 

 

 

Assignatures obligatòries (260 crèdits ECTS) Crèdits

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

6

6

6

6

6

4

6

6

6

6

4

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

  • *cursades en el programa de grau de Dret (crèdits)
  • **cursades en el programa de grau d'ADE (crèdits)
  • *** cursades en el programa d'elecció de l'estudiant (18 crèdits)

 

 

 

Assignatures optatives

Crèdits
  • crèdits optatius***
  • (minor doble titulació)***
  • ***cursats en el programa d'elecció de l'estudiant

12

24

 


 

Assignatures

Crèdits

   
Semestre 1  

Ús i aplicació de les TIC*

6

Teoria general del dret*

6

Fonaments històrics del dret*

6

Tècniques d'expressió, argumentació i negociació*

6

Sistema constitucional espanyol*

6

Dret civil I*

6
   
Semestre 2  
Introducció a l'empresa** 6
Iniciativa emprenedora** 6
Fonaments de matemàtiques** 6
Introducció a la comptabilitat** 6
Idioma modern I: anglès** 6
Mercats i conducta** 6
   

Semestre 3

 

Dret constitucional*

6

Dret penal I*

6

Dret internacional públic*

6

Dret civil II*

6

Dret administratiu I*

6

Dret financer i tributari I*

6
   
Semestre 4  
Comportament dels agregats econòmics** 6

Idioma modern II: anglès**

6

Fonaments d'estadística**

6

Estructura econòmica**

6

Direcció de màrqueting**

6

Comptabilitat financera**

6
   
Semestre 5  

Introducció al dret de la Unió Europea*

4

Dret civil III*

6

Dret administratiu II*

6

Dret processal civil I*

6

Dret penal Il*

6

Dret mercantil I*

6
   
Semestre 6  
Persones i organitzacions** 6

Estadística aplicada**

6
Valoració d'operacions financeres** 6

Comptabilitat de costos**

6

Habilitats directives**

6

Anàlisi dels estats financers**

6
   
Semestre 7  

Dret financer tributari II*

6

Dret mercantil II*

6

Dret del treball individual I*

6

Dret civil IV*

6

Dret penal III*

4

Dret processal civil II*

4

Drets humans*
4
   
Semestre 8  

Decisions tàctiques de producció**

6

Logística**

6

Fiscalitat empresarial**

6

Organització d'empreses**

6

Control pressupostari i de gestió**

6

Inversió empresarial**

6
   
Semestre 9  

Dret internacional privat*

6

Dret processal penal*

6

Dret sindical*

4

Dret de danys*

4

Seminari de Competències Jurídiques*

4

Filosofia del dret*

6

Dret d'internet*

6
   
Semestre 10  

Finançament empresarial**

6

Crèdits optatius **

12

Direcció estratègica**

6
TFG (ADE)** 6
   
Semestre 11  

Crèdits optatius *

4

Dret del medi ambient*

4

TFG (Dret)*

6

*Assignatures corresponents al grau de Dret

 

** Assignatures corresponents al grau d'ADE

 
   
   
Treball final

Els estudis de grau acaben amb l'elaboració d'un treball final. En la doble titulació de Dret i ADE, l'estudiant ha de cursar els dos treballs finals (de 6 ECTS cada un), que es podran fer coordinadament.

El treball final de grau consisteix a fer un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a avaluar les competències associades al títol. Per tant, per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Per a matricular-se del treball final, cal haver fet prèviament una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El TFG és un treball individual que es fa amb la tutoria i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun d'aquests aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) seguiment i elaboració, (2) memòria, producte, projecte o estudi final i (3) defensa.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

Per a l'obtenció dels dos títols es requereixen els 366 crèdits ECTS corresponents a les assignatures que formen part de l'itinerari de doble titulació.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.