Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses

La finalitat de la doble titulació del grau de Dret i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) es defineix a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

 

Objectius del grau de Dret

 • Formar professionals amb una visió global del dret, amb capacitat per a adaptar-se a diferents realitats dins d'un món globalitzat i amb gran pluralisme jurídic.
 • Dotar l'estudiant de la formació jurídica bàsica i integral de totes les branques del dret (civil, penal, laboral, fiscal, etc.) i desenvolupar la capacitat per a seguir les actualitzacions i els canvis en la legislació.
 • Adquirir la capacitat per a manejar fonts jurídiques, investigar i gestionar informació.
 • Dotar l'estudiant de la capacitat per a interpretar i aplicar els principis de l'ordenament jurídic i els seus diferents nivells normatius espanyol i europeu.
 • Consolidar i augmentar la capacitat per a comunicar, tant oralment com per escrit, com també per a utilitzar adequadament la terminologia específica.
 • Desenvolupar la capacitat de negociació, mediació i diàleg per a la resolució de conflictes.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món jurídic digital.

 

Objectius del grau d'ADE

 • L'objectiu principal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC és formar professionals capaços d'ocupar càrrecs en la direcció i la gestió de l'empresa (pública o privada), i també dotar l'estudiant de les eines necessàries per a iniciar el seu propi negoci amb domini dels conceptes i les tècniques més innovadores i amb consciència de la internacionalització dels mercats.

 

Objectius comuns de tots dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa i organització, ja sigui de titularitat pública o privada.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com també la presa de decisions.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge constant que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.
Perfils
 • Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i/o promocionar-se.
 • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre la legislació vigent.
 • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
 • Estudiants i professionals que aspiren a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també a iniciar el seu propi negoci.
Competències

Competències transversals

 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment.
 • Capacitat per a treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, com també per a desenvolupar les relacions interpersonals.
 • Capacitat per a liderar equips de treball de manera creativa.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a la negociació.

Competències específiques del grau de Dret

 • Capacitat de cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Coneixement i comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Capacitat d'identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Capacitat per a interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Coneixement, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 • Capacitat de negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant oral com escrit.
 • Capacitat d'anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
 • Capacitat d'anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Competències específiques del grau d'ADE

 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, i especialment el comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional, i identificar-ne les fortaleses i les febleses.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a orientar-se a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.