Accés obert Vols més informació?

Grau de Ciència de Dades Aplicada /Applied Data Science

El pla d'estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) es compon de 240 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació.

Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 36
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits
Treball final de grau 12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

Si et matricules per primera vegada del Grau en Ciència de dades aplicada, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

Assignatures Paquet 1                                                                     

Crèdits  

Fonaments de programació                                                                 

6

Probabilitat i estadística

6

Introducció a la ciència de dades

6

Assignatures Paquet 2                                                 

Crèdits  

Iniciació a les matemàtiques per l'enginyeria                                        

6

Pensament computacional per aprendre a programar

6

Introducció a la ciència de dades                                                         

6

Assignatures Paquet 3                                                                    

Crèdits  

Iniciació a les matemàtiques per l'enginyeria

6

Programació per a la ciència de dades

6

Competència comunicativa per a professionals TIC

6

 

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 

- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats.

 

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Semestre 1

Crèdits

Fonaments de programació

Àlgebra lineal

Probabilitat i estadística

Introducció a la ciència de dades

Competència comunicativa per a professionals de les TIC

6

6

6

6

6

Semestre 2

Crèdits

Programació en scripting

Anàlisi multivariant

Bases de dades per a Data Warehousing

Mètodes numèrics en ciència de dades

Treball en equip a la xarxa

Anglès B2.1

6

6

6

6

6

6

Semestre 3

Crèdits

Programació per a la ciència de dades

Fonaments de xarxes i arquitectures

Tipologia i fonts de dades 

Disseny i ús de bases de dades analítiques

Modelatge i optimització

6

6

6

6

6

Semestre 4

Crèdits

Anglès B2.2

Disseny i programació orientada a objectes

Modelatge i inferència bayesiana

Captura i preparació de dades

Disseny d'interacció i disseny d'interfícies

Mineria de dades

6

6

6

6

6

6

Semestre 5

Crèdits

Disseny i gestió de projectes de ciència de dades

Visualització de dades

Privacitat i seguretat de les dades

Bases de dades no relacionals

Aprenentatge automàtic

6

6

6

6

6

Semestre 6

Crèdits

Comunicació de dades i societat

Anàlisi en entorns de dades massives

Optativa I

Optativa II

Optativa III

6

6

6

6

6

Semestre 7

Crèdits

Contextualització i disseny del treball de final de grau

Mineria de textos

Anàlisi de xarxes socials

Optativa IV

Optativa V

6

6

6

6

6

Semestre 8

Crèdits

Optativa VI

Treball final de grau

6

12

Data Science Explorer

  • Aplicacions per a la presa de decisions
  • Analítica de clients
  • Disseny de productes de dades
  • Mineria de processos

6

6

6

6

Data Science Builder

  • Optimització de bases de dades en entorns analítics
  • Sistemes distribuïts
  • Infraestructures de xarxes per a dades massives
  • Seguretat de sistemes

6

6

6

6

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Ciència de Dades Aplicada el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball de final de grau consisteix en la realització <d'un projecte, producte, memòria i/o estudi> individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de de Ciència de Dades Aplicada . És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Ciència de Dades Aplicada s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el treball de final de grau.

Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball mitjançant un vídeo on presenti el desenvolupament del projecte i els resultats obtinguts. Tot seguit, haurà de respondre les preguntes que li faci la Comissió d'Avaluació, formada per un mínim de dos membres del professorat, que seran els encarregats d'avaluar-lo, conjuntament amb el tutor del treball.

En la qualificació del treball es tindran en compte tres parts: (1) el procés d'elaboració, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la presentació i la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulteu més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura


Optativa

Durada

12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial o virtual

Requisits

Haver superat 60 crèdits bàsics i 60 crèdits obligatoris.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podreu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques en el moment que es desplegui l'assignatura. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que comencin les pràctiques.

 

Podreu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitzarà cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre farà referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulteu més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Ciència de Dades Aplicada té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics, distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants podeu decidir cada semestre les assignatures que voleu cursar. En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa dels recursos següents:

  • Un laboratori virtual de tecnologies i eines de ciència de dades, que dona serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari d'intel·ligència de negoci, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa pel que fa als temes relacionats amb la programació.

A més, durant el desenvolupament del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science), els estudiants tenen accés a recursos d'aprenentatge i programari triats pel professorat de cada matèria: una selecció de programari lliure i de llicències del programari propietari més utilitzat actualment al mercat, i altres recursos, ja siguin elaborats per la UOC expressament per a aquest màster o recursos externs de qualitat i rigor acadèmic reconeguts.

Tenim acords de col·laboració estables amb els programes acadèmics de QlikView i Tableau. D'altra banda, la UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Les nostres eines de referència en anàlisi estadística, mineria de dades (data mining) i aprenentatge automàtic (machine learning) són R i Python, llenguatges estàndard en el mercat industrial i la recerca. Disposem de manuals, tutorials i d'una pàgina web de recursos sobre ambdós llenguatges.

A més, les nostres eines de referència en l'explotació i l'anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j. En el cas de bases de dades analítiques, utilitzem Microsoft o Pentaho per al magatzem de dades i Oracle o Postgre SQL com a bases de dades.

 

Cal tenir en compte que avaluem contínuament altres eines i acords amb diversos fabricants, de manera que aquesta llista es pot modificar d'acord amb les tendències de l'àmbit i les necessitats docents del programa.

Segons les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar a l'ordinador de l'estudiant o bé es pot accedir, des de la mateixa aula, a màquines virtuals d'Amazon i Azure.

És recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 8 GB de RAM com a mínim.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.