Accés obert Vols més informació?

Grau de Criminologia

El grau online de Criminologia de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 130
Optatives 40
Pràcticum 4
Treball final de grau 6

Assignatures

Si et matricules per primera vegada del grau de Criminologia, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels itineraris d'assignatures següents (només caldrà que tinguis en compte la semestralització d'algunes assignatures):
 

Assignatures Itinerari 1 Crèdits

Fonaments de criminologia

Introducció a la sociologia

Ús i aplicació de les TIC

6

6

6

   
Assignatures Itinerari 2  

Introducció a la psicologia

Medicina legal i forense (1r semestre)

Tècniques d'expressió, argumentació i negociació

6

6

6

   
Assignatures Itinerari 3  

Introducció al dret

Sociologia del dret (2n semestre)

Metodologia de les ciències socials

6

6

4

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 
- La docència es du a terme a partir d'un seguiment més acurat per part de l'equip docent de l'assignatura, tenint en compte la vostra condició d'estudiant de primera matrícula.
 
Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

El mòdul d'especialitat consta de 40 crèdits, que l'estudiant pot fer amb l'oferta propia del Grau i també, si ho desitja, amb els Minors que ofereix amb carácter general la UOC. L'oferta propia del Grau està integrada per 16 assignatures de 4 crèdits cadascuna, on s'ha buscat un equilibri entre les diverses disciplines i les possibles projeccions professionals de l'estudiant. El tutor és un element bàsic en el suport a l'estudiant per a que pugui configurar de manera coherent el seu currículum d'acord amb les seves circumstàncies i interessos. Tot seguit podeu accedir a informació més detallada de les diverses assignatures:

 

El pla d'estudis ha definit dos perfils d'optativitat . En qualsevol cas, l'estudiant també pot optar per escollir lliurement les assignatures optatives que vol cursar sense vincular-les a cap perfil d'optativitat.

Perfil d'optativitat en seguretat i prevenció

  • Aplicació i avaluació de programes i polítiques de seguretat i prevenció
  • Seguretat privada
  • Sistema policial
  • Psicologia del testimoni
  • Criminalística


Perfil d'optativitat en assessorament i intervenció

  • Justícia juvenil
  • Intervenció social i educativa amb el delinqüent
  • Solució alternativa de conflictes i justícia restaurativa
  • Delinqüència i marginalitat
  • Psicologia jurídica

Treball final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Criminologia el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un estudi individual que pot adoptar la forma de revisió de literatura, pla d'intervenció o treball empíric. Tots ells han de resultar en una síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Criminologia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en alguna temàtica de caire criminològic a lliure elecció de l'estudiant. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera presencial davant una comissió d'avaluació formada per dos membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de dues parts: (1) l'estudi final realitzat i (2) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera presencial.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Consulta més detalls sobre els treballs finals 

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria.
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial o virtual.
Requisits

Haver superat 168 crèdits, dels quals un mínim de 150 han de correspondre a assignatures obligatòries.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Criminologia té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.