Accés obert Vols més informació?

Grau de Criminologia

L'objectiu principal del grau de Criminologia de la UOC és formar professionals totalment preparats per a enfrontar-se al món laboral, tant del sector públic com del privat, que dominin les noves tecnologies (TIC) i les apliquin de manera eficaç. Es proporcionen a l'estudiant les eines pràctiques i els coneixements específics per a avaluar, assessorar i intervenir tant en la prevenció com en la reacció davant de qualsevol delicte.

S'ofereixen pràctiques virtuals o presencials en centres en actiu del món penitenciari, policial i de seguretat, la qual cosa proporciona una comprensió i adaptació ràpides al món laboral.

Perfils

El perfil recomanat de l'estudiant de Criminologia és el d'una persona qualificada per a l'aprenentatge autònom, amb aptituds d'anàlisi crítica i de síntesi, capaç de treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris, emprenedora i amb capacitat per a l'argumentació, la negociació, la mediació i la resolució de conflictes.

Des d'un punt de vista personal, és recomanable que l'estudiant del grau de Criminologia mostri interès envers els problemes individuals i socials. Així mateix, és aconsellable una actitud adient per a les relacions personals, la intermediació en conflictes i la participació en la recerca de solucions, mostrant compromís ètic i respecte als principis bàsics de convivència social. Finalment, és adequat que l'estudiant mostri inclinació per les matèries de naturalesa empírica.

Competències

Les competències d'aquest grau estan dividides en tres grups: transversals, específiques i pròpies de la UOC.

Competències transversals

 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit social i acadèmic.
 • Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a incorporar la metodologia de treball en equip en ambients multidisciplinaris.
 • Capacitat per a liderar equips de treball de manera creativa i adquirir iniciativa per a elaborar propostes.
 • Capacitat per a innovar en el si de les organitzacions.
 • Capacitat per a aprendre de forma autònoma i adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a elaborar informes i treballs de manera estructurada, d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.

Competències específiques

 • Capacitat per a desenvolupar l'activitat criminològica d'acord amb els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 • Capacitat per a analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Capacitat per a emprar eficaçment les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.
 • Capacitat per a situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es desenvolupa.
 • Capacitat per a diagnosticar el fenomen criminal aplicant les diverses posicions de les teories criminològiques.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • Capacitat per a dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • Capacitat per a informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • Capacitat per a emprar eficaçment mitjans alternatius de solució de conflictes i de justícia restaurativa.
 • Capacitat per a informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques segons el tipus de delinqüència.
 • Capacitat per a aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o cas concret.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.