Accés obert Vols més informació?

Grau de Comunicació

Per a l'obtenció del grau de Comunicació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (114 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (54 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

12

Disseny del treball final de grau 6
Treball final de grau 6  
Mencions

El Grau de Comunicació ofereix quatre mencions d'assignatures optatives: menció de Comunicació audiovisual (36 crèdits), menció de Comunicació corporativa i relacions públiques  (36 crèdits), menció de Periodisme (36 crèdits) i menció de Publicitat (36 crèdits).

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol.

Menció de Comunicació audiovisual

La menció de Comunicació Audiovisual capacita al graduat en comunicació per a desenvolupar prioritàriament el seu treball en els àmbits de la conceptualització, el guionatge, la realització i la postproducció de productes audiovisuals en diferents formats i suports, i en els camps de la televisió, el cinema, el vídeo, Internet i altres mitjans emergents.

També permet al graduat en comunicació desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits de la producció o l'explotació comercial de projectes audiovisuals, en la mesura que el capacita per planificar i organitzar els recursos humans, mitjans tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres audiovisuals en els seus diversos formats, així com per a prendre decisions estratègiques en els àmbits de la distribució multiplataforma.

Per obtenir la menció de Comunicació audiovisual es requereix superar les següents assignatures optatives:

 • Disseny i creació sonora
 • Realització audiovisual
 • Muntatge audiovisual
 • Taller d'audiovisual experimental
 • Animació
 • Producció i distribució multiplataforma


Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques

La menció de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques del Grau en Comunicació de la UOC capacita per a la gestió estratègica de la comunicació d'una organització, i per establir i mantenir relacions mútuament beneficioses amb els seus públics més rellevants, ja siguin interns o externs. La seva tasca pot desenvolupar des de la pròpia organització (en gabinets de comunicació, departaments de relacions públiques i similars) o en règim de la consultoria (tant en agències de relacions públiques com autònomament).

Per a obtenir la menció de Comunicació corporativa i relacions públiques es requereix superar les següents assignatures optatives:

 • Organització d'esdeveniments i protocol
 • Comunicació de crisi i responsabilitat social corporativa (RSC)
 • Lobbisme i grups d'influència
 • Comunicació política i institucional
 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Taller de projectes de relacions públiques

 

Menció de Periodisme

La menció de Periodisme permetrà als graduats orientar-se professionalment a les activitats vinculades amb l'obtenció, selecció, elaboració i difusió de la informació periodística escrita, gràfica i audiovisual d'acord amb criteris d'interès públic i en base a una deontologia i ètica professional i els principis de servei públic i responsabilitat social. Tasques que podrà desenvolupar tant en mitjans de comunicació com en gabinets de premsa i departaments de comunicació d'empreses o institucions.

Per obtenir la menció de Periodisme es requereix superar les següents assignatures optatives:

 • Periodisme especialitzat
 • Periodisme d'investigació i dades
 • Infografia i visualització
 • Taller de fotografia
 • Taller de periodisme transmèdia
 • Producció i distribució multiplataforma


Menció de Publicitat

La menció de Publicitat capacita per a la creació i la gestió estratègica publicitària. S'enfoca, d'una banda, en la creació de peces publicitàries destinades a tot tipus de mitjans (convencionals i no convencionals), tant en l'àmbit de la redacció publicitària com en el de la direcció d'art (gràfica i audiovisual). Així mateix, prepara l'estudiant per a l'exercici professional com a executiu / a o director / a de comptes publicitaris, com a planificador / a de mitjans i com a planificador / a estratègic / a (planner).
Aquesta menció aporta les competències necessàries per a la conceptualització i verbalització / visualització del missatge persuasiu, així com per gestionar, liderar, planificar, executar, avaluar i liderar projectes de comunicació publicitària.

Per obtenir la menció de Publicitat es requereix superar les següents assignatures optatives:

 • Direcció de comptes i planificació estratègica
 • Planificació de mitjans publicitaris
 • Taller de fotografia
 • Direcció d'art
 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Taller de redacció publicitària

 

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el Grau de Comunicació el treball final té 12 crèdits ECTS, formats per dues assignatures: Disseny del treball final de grau (6 ECTS) + Treball final de grau (6 ECTS).

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau de Comunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Comunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual.
Requisits

Haver superat 60 crèdits bàsics i 78 crèdits obligatoris del grau.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Comunicació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Formem part de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa. Grau de Comunicació

Sessió online:
19 de juliol, 17:00h - català - (hora local Barcelona)Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.