Accés obert Vols més informació?

Grau d'Arts

Càrrega lectiva

El grau d'Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:

  1. Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
  2. Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
  3. Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de manera col·laborativa.
  4. Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.

Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures: seminaris, tallers i projectes. Cada tipologia d'assignatura proposa un mètode de treball, amb un ús concret de processos i metodologies de treball; un vincle amb la materialitat, ús determinat de llenguatges, tècniques, tecnologies, eines, mitjans i suports; i una relació amb els discursos precisa, vinculada de manera diferent amb la història, la teoria i la crítica en l'àmbit de les Belles Arts. Cada assignatura  te associat un o varis laboratoris  que  fan acompanyament i donen suport a l'ús d'eines i materials.


Seminaris

En els seminaris s'estudien, fomentant l'escriptura com a tècnica principal però sense descartar un altre tipus de llenguatge de les Belles Arts (el traç, la imatge, etc.), diferents marcs teòrics i conceptuals. Es plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'anàlisi i la recerca.

En els seminaris es produeix una intensa reflexió crítica a l'entorn de diferents temes de caràcter teòric, relacionats amb la pràctica artística. S'hi plantegen aspectes clau sobre història de l'art, la noció de tècnica i de mitjà, els sistemes de l'art, algunes teories de l'art i de la cultura, els fonaments de la cultura visual i els nous mitjans, i també té lloc una primera aproximació a la recerca artística. Aquests aspectes clau de tipus teòric, amb els quals l'estudiant entra en contacte en els seminaris, han de posar-se en pràctica en els projectes, i són una de les eines conceptuals que permeten a l'estudiant dotar de discurs la seva producció artística.

Hi ha seminaris obligatoris i seminaris optatius, tots dos de 6 ECTS.


Tallers

Els tallers són espais d'experimentació i pràctica amb diferents materials, en relació amb contextos històrics i referents teòrics. S'hi plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'experimentació i la construcció material.

En els tallers es treballen qüestions pròpies dels continguts de cada assignatura en concret, però tots ells busquen explorar diferents eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies de les pràctiques artístiques contemporànies; desenvolupar destreses tècniques i metodològiques en els processos de creació artística; prendre consciència de la manera com el material, el llenguatge, el mitjà i l'eina condicionen la forma i el significat; experimentar, subvertir i qüestionar els límits de les tècniques i la tecnologies; i contextualitzar històricament i de manera crítica diferents mitjans artístics.

Hi ha tallers obligatoris de 12 ECTS i tallers optatius de 6 ECTS.


Projectes i Treball Final de Grau

Les assignatures de projectes són de 12 crèdits i combinen una diversitat de metodologies de treball per a abordar projectes artístics de naturalesa diferent. L'estudiant ha de manejar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històrico-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), que coincideix amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per tal de consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en aquesta etapa.

El Treball Final de Grau consta de 18 ECTS. Suposa la culminació del grau atès que permet a l'alumnat desenvolupar un projecte de certa envergadura on sintetiza tots els aprenentatges del grau amb una voluntat clara de professionalització en l'àmbit.

 

Laboratoris 

Els  laboratoris son aules de suport vinculades a determinades assignatures on es treballa amb eines, tecnologies i materials diversos que poden ser d'ús transversal a la titulació. Així doncs els laboratoris no son assignatures com a tal sinó espais auxiliars sense creditatge ni activitat avaluable.

La seva funció principal és:

  • Acompanyar i donar suport en l'ús d'eines i materials (programari, codi per la programació i tractament de la materialitat) necessari per la realització de les activitats de les assignatures vinculades. 
  • Reforçar l'aprenentatge basat en l'experimentació i realització d'activitats optatives de reforç per a les competències instrumentals.

L'aula del laboratori disposa d'un professor col·laborador i de recursos d'aprenentatge específics per resoldre els dubtes de l'estudiant.

 

Descarrega aquí el pòster del Grau (visió global).


Per a l'obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, que s'organitzen de la següent manera:

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatories 120
Optatives 42
Treball final de grau 18
Total 240

Assignatures

Pràctiques
Tipologia de l' assignatura  Optativa
Durada

 
 6 crédits ECTS, equivalents a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques  curriculars. 

Modalitat

 Presencials i virtuals
Requisits
 
Haver superat 120crèdits ECTS del grau.
 
Acompanyament 

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor responsable que actua com a tutor acadèmic, que garanteixen que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu. 
Com a les altres assignatures, l'assignatura de Pràctiques compta amb una aula acadèmica amb un professor responsable i un professor col·laborador.
L'estudiant també té a la vostra disposició el Servei de pràctiques de la UOC que s'encarrega dels temes de gestió relacionats amb el conveni i tots els tràmits que comporten les pràctiques; i el tutor del programa que us pot orientar, guiar i assessorar durant el desenvolupament de les pràctiques

 

Podeu trobar més informació sobre el desplegament  de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'anirà actualitzant i completant a mesura que s'acosti el semestre d'inici de l'assignatura de Pràctiques. 

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposaran a l'espai del Campus Virtual Tràmits /Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball Final de Grau

Per matricular aquesta assignatura l'estudiant ha d'haver superat 180 ECTS del Grau. Es recomana que dins d'aquests 180 ECTS l'estudiant hagi cursat les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Aquesta és una assignatura de 18 ECTS, que equivalen a 450 hores de treball de l'estudiant durant un semestre.

En el Grau d'Arts, cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), coincident amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per a  consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en la mateixa. Aquests projectes, combinen una diversitat de metodologies de treball per abordar projectes artístics de diferent naturalesa. L'estudiant ha de gestionar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històric-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Per finalitzar el Grau es cursa el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura consisteix a realitzar un últim projecte individual, síntesi dels coneixements adquirits al llarg de tot el Grau i orientada a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura, cal haver superat un mínim de 180 ECTS del Grau i haver cursat totes les assignatures obligatòries del Grau, així com la majoria d'optatives (210 ECTS en total),  i que dins d'aquestes estiguin les tres assignatures de Projecte (Projecte I, Projecte II i Projecte III).

Per realitzar el TFG l'estudiant compta amb la guia del tutor del treball final, qui fa l'acompanyament necessari perquè es pugui desenvolupar el seu treball. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar a l'estudiant, fer el seguiment del projecte i assessorar en cada un dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats o defensa. El treball final conclou amb una defensa virtual en què l'estudiant ha de fer una exposició argumentada de la seva feina davant d'una comissió d'avaluació.


Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, es pot consultar el  pla docent.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Recursos per a l'aprenentatge

Una de les singularitats dels recursos d'aprenentatge del grau en Arts és l'elaboració d'un portafoli, i també la creació d'un diari, en diferents assignatures del programa. Amb ells s'accentua la importància de la documentació dels processos, la qual cosa permet realitzar un seguiment del treball individual de cada estudiant, alhora que fomenta la reflexió i l'articulació argumentativa de la pràctica artística pròpia. El diari i el portafolis volen dotar l'estudiant d'espais per a reflexionar sobre el que aprèn i com ho aprèn. Pràctiques, reflexions sobre l'après i el que queda per aprendre, anotacions, missatges, activitats, etc. van plasmant la seva pròpia evolució al llarg de la titulació. Es tracta de compartir aprenentatges, tant formals com informals, i d'alimentar i posar en valor la xarxa d'interrelacions amb altres persones que també estan construint el seu procés d'aprenentatge.

A més, la creació d'un espai digital propi permet a l'estudiant, de manera continuada al llarg de la titulació de grau, definir i desenvolupar una part de la seva identitat digital de manera que pugui mostrar les competències assolides i els interessos professionals d'una manera activa i eficient.

Seguint la filosofia del coneixement obert, el Grau d'Arts posa a disposició del públic en general part dels seus materials docents. Pots consultar-los al site de recursos en obert del grau o al repositori institucional de la UOC O2.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Presentació del grau

Grau d'arts

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.