Accès obert Vols més informació?

Càrrega lectiva

El grau d'Arts s'estructura seguint quatre etapes formatives que coincideixen amb els quatre cursos anuals:

  1. Capacitar: l'objectiu d'aquesta primera etapa és iniciar-se en l'ús de mitjans pràctics, i familiaritzar-se amb els primers conceptes de la història i les teories de l'art.
  2. Contextualitzar: l'objectiu d'aquesta segona etapa és situar-se en el context artístic global i local.
  3. Socialitzar: l'objectiu d'aquesta tercera etapa és ser capaç d'intervenir en contextos socials de manera col·laborativa.
  4. Professionalitzar: l'objectiu d'aquesta quarta i última etapa és arribar a desenvolupar una pràctica artística pròpia informada, crítica i situada.

Al llarg d'aquestes quatre etapes l'estudiant articula el seu recorregut formatiu passant per tres tipologies d'assignatures: seminaris, tallers i projectes. Cada tipologia d'assignatura proposa un mètode de treball, amb un ús concret de processos i metodologies de treball; un vincle amb la materialitat, ús determinat de llenguatges, tècniques, tecnologies, eines, mitjans i suports; i una relació amb els discursos precisa, vinculada de manera diferent amb la història, la teoria i la crítica en l'àmbit de les Belles Arts.


Seminaris

En els seminaris s'estudien, fomentant l'escriptura com a tècnica principal però sense descartar un altre tipus de llenguatge de les Belles Arts (el traç, la imatge, etc.), diferents marcs teòrics i conceptuals. Es plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'anàlisi i la recerca.

En els seminaris es produeix una intensa reflexió crítica a l'entorn de diferents temes de caràcter teòric, relacionats amb la pràctica artística. S'hi plantegen aspectes clau sobre història de l'art, la noció de tècnica i de mitjà, els sistemes de l'art, algunes teories de l'art i de la cultura, els fonaments de la cultura visual i els nous mitjans, i també té lloc una primera aproximació a la recerca artística. Aquests aspectes clau de tipus teòric, amb els quals l'estudiant entra en contacte en els seminaris, han de posar-se en pràctica en els projectes, i són una de les eines conceptuals que permeten a l'estudiant dotar de discurs la seva producció artística.

Hi ha seminaris obligatoris i seminaris optatius, tots dos de 6 ECTS.


Tallers

Els tallers són espais d'experimentació i pràctica amb diferents materials, en relació amb contextos històrics i referents teòrics. S'hi plantegen activitats de lectura, estudi, escriptura, debat i documentació, avaluació, autoavaluació i coavaluació, que posen un èmfasi especial en l'experimentació i la construcció material.

En els tallers es treballen qüestions pròpies dels continguts de cada assignatura en concret, però tots ells busquen explorar diferents eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies de les pràctiques artístiques contemporànies; desenvolupar destreses tècniques i metodològiques en els processos de creació artística; prendre consciència de la manera com el material, el llenguatge, el mitjà i l'eina condicionen la forma i el significat; experimentar, subvertir i qüestionar els límits de les tècniques i la tecnologies; i contextualitzar històricament i de manera crítica diferents mitjans artístics.

Hi ha tallers obligatoris de 12 ECTS i tallers optatius de 6 ECTS.


Projectes i Treball Final de Grau

Els projectes combinen una diversitat de metodologies de treball per a abordar projectes artístics de naturalesa diferent. L'estudiant ha de manejar l'ús lliure de materials, eines, llenguatges, mitjans, tècniques i tecnologies en relació amb contextos històrico-teòrics per a la creació de discursos crítics. Es plantegen projectes de Belles Arts que integren activitats com llegir, estudiar, analitzar, investigar, experimentar, projectar, construir, escriure, compartir, debatre i documentar; avaluar, autoavaluar i coavaluar.

Cada etapa formativa (capacitar, contextualitzar, socialitzar i professionalitzar), que coincideix amb el tancament de cada curs complet, finalitza amb un projecte per tal de consolidar els aprenentatges d'aquesta etapa i posar de nou en pràctica gran part de les competències treballades en aquesta etapa.


Descarrega aquí el pòster del Grau.


Per a l'obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, que s'organitzen de la següent manera:

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatories 120
Optatives 42
Treball final de grau 18
Total 240

Assignatures

Assignatures semestre 1 Crèdits Totals
Total 240
Seminari d'història de l'art 6 30
Taller d'escriptura i comunicació 12
Taller de dibuix i expressió gràfica 12
 
Assignatures semestre 2 Crèdits Totals
Seminari de materialitat i tecnologia 6 30
Taller de pintura i color 12
Projecte I: introducció a la metologia proy 12
 
Assignatures semestre 3 Crèdits Totals
Seminari de contextos i sistemes de l'art 6 30
Taller de fotografia i imatge 12
Taller de videocreació 12
 
Assignatures semestre 4 Crèdits Totals
Seminari de teories de l'art i de la cultura 6 30
Taller d'escultura i pràctiques espacials 12
Projecte II: pràctiques contextuals 12
 
Assignatures semestre 5 Crèdits Totals
Seminari de cultura visual i nous mitjans 6 30
Taller de programació i interacció 12
Optativa 1 6
Anglès / Francès / Alemany B2. 1 6
 
Assignatures semestre 6 Crèdits Totals
Anglès / Francès / Alemany B2.2 6 30
Taller d'art sonor 12
Projecte III: pràctiques relacionals 12
 
Assignatures semestre 7 Crèdits Totals
Seminari de recerca artística 6 30
Optativa 2 6
Optativa 3 6
Optativa 4 6
Optativa 5 6
 
Assignatures semestre 8 Crèdits Totals
Optativa 6 6 30
Optativa 7 6
Projecte final de grau 18
 

 

Més informació dels continguts de totes les assignatures en aquest enllaç.

 

Pràctiques

Per a realitzar les activitats més pràctiques del grau en Arts, l'estudiant disposa de materials i d'eines físiques i virtuals, i accedeix a un conjunt de recursos d'aprenentatge per al seu maneig, sempre sota un seguiment docent personalitzat que li permet crear el seu laboratori a casa. Al seu torn, la UOC afavoreix que l'estudiant estableixi acords per a accedir a centres de producció, institucions o organitzacions localitzats a la seva ubicació territorial particular, tot creant una xarxa d'instal·lacions distribuïdes que es va configurant en funció de les demandes concretes dels estudiants.

El grau en Arts també ofereix una assignatura optativa de Pràctiques. L'objectiu de les pràctiques és apropar els estudiants al món professional de la pràctica artística de les Belles Arts en les seves diverses manifestacions, de manera que puguin aplicar a una situació real els coneixements teòrico-pràctics adquirits al llarg dels estudis, ja sigui realitzant pràctiques en institucions o organitzacions externes, o bé desenvolupant projectes vinculats al context professional artístic.

Recursos per a l'aprenentatge

Una de les singularitats dels recursos d'aprenentatge del grau en Arts és l'elaboració d'un portafoli, i també la creació d'un diari, en diferents assignatures del programa. Amb ells s'accentua la importància de la documentació dels processos, la qual cosa permet realitzar un seguiment del treball individual de cada estudiant, alhora que fomenta la reflexió i l'articulació argumentativa de la pràctica artística pròpia. El diari i el portafolis volen dotar l'estudiant d'espais per a reflexionar sobre el que aprèn i com ho aprèn. Pràctiques, reflexions sobre l'après i el que queda per aprendre, anotacions, missatges, activitats, etc. van plasmant la seva pròpia evolució al llarg de la titulació. Es tracta de compartir aprenentatges, tant formals com informals, i d'alimentar i posar en valor la xarxa d'interrelacions amb altres persones que també estan construint el seu procés d'aprenentatge.

A més, la creació d'un espai digital propi permet a l'estudiant, de manera continuada al llarg de la titulació de grau, definir i desenvolupar una part de la seva identitat digital de manera que pugui mostrar les competències assolides i els interessos professionals d'una manera activa i eficient.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

Reina_Sofia
Logo_ministeri-educacio

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Grau d'Arts

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació