Accés obert Vols més informació?

Grau d'Arts

Objectius

El grau d'Arts de la UOC té com a objectiu formar professionals de les Belles Arts capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

La titulació s'ofereix com a resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, partint d'una noció expandida de les arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística i s'estén a partir de la creixent demanda de la intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents. Està concebuda com un procés d'aprenentatge de sabers pràctics, fonamentats en l'adquisició d'uns utillatges teòrics que estimulen la capacitat d'anàlisi i l'autonomia crítica, articulades amb unes eines metodològiques i de realització material, partint de la noció bàsica de projecte.

El grau neix amb la voluntat de no dissociar teoria i pràctica, d'acoblar mètode i crítica, d'enllaçar discurs i matèria, i d'hibridar l'analògic i el digital. Es desenvolupa en un context eminentment tecnològic i desplega totes les potencialitats de les eines online per a integrar sabers i accions. El programa es defineix a partir de tres eixos conceptuals:

 • Crític discursiu. El grau parteix d'una concepció de les pràctiques artístiques en què es posa en joc la creativitat o la imaginació en una gran quantitat d'intervencions de caràcter social. Això exigeix facilitar una base discursiva profunda, sense oblidar que la pràctica artística des d'una concepció crítica pren forma davant d'una situació determinada, davant un conflicte concret. Aquí, la mescla de fer i de pensar es converteix en intervenció, en acció; en definitiva, en el lloc de les pràctiques artístiques contemporànies.
 • Postmedia. Abasta tant mitjans tradicionals com nous mitjans. L'analògic i el digital s'hibriden de manera que superen la compartimentació disciplinària, fomenten el treball multidisciplinari i barregen mitjans, tècniques i tecnologies. D'aquesta manera, és possible conversar amb agents d'altres àmbits de coneixement. Això implica conèixer de manera pràctica, i al mateix temps crítica, les tècniques tradicionals, i adquirir, al seu torn, una alfabetització bàsica en els llenguatges de programació per tal de fer possible la manipulació creativa de tot l'entramat tecnològic digital.
 • Comunitat expandida. El grau es desenvoluparà, a través dels convenis oportuns, com una col·laboració entre una institució acadèmica (la UOC) i una institució cultural (el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), aprofitant de les dues tot el seu bagatge en l'educació superior i en el context artístic, respectivament. La manera de concebre el grau permet incorporar estudiants de diferents contextos geogràfics, comptar amb un ampli ventall de col·laboradors de les més diverses disciplines i situats en diferents territoris. L'ús de la xarxa com a espai de mediació facilita la creació d'una comunitat artística diversa i estesa, en la qual es dilueix el dins i el fora de l'aula i es genera un coneixement socialitzat. Tot això proporciona a l'estudiant l'experiència de treballar en contextos locals i globals, col·laboratius i oberts.
Perfils

El perfil d'ingrés recomanat en la titulació del grau d'Arts de la UOC és de caràcter formatiu i està vinculat a les àrees d'Arts, juntament amb una capacitat prèvia de comunicació efectiva, tant oral com escrita, amb especial atenció en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de les Belles Arts.

El futur estudiant del grau d'Arts ha de mantenir una relació de comprensió i interès cap a una activitat polivalent que va més enllà de la de creació circumscrita als sistemes de l'art. També és recomanable un interès previ per la creació i la generació de discursos en relació amb la societat, mitjançant diferents pràctiques artístiques. De la mateixa manera, l'estudiant ha d'estar disposat a integrar sabers i accions mitjançant un treball que no dissocia la teoria de la pràctica en un context interdisciplinari, tecnològic i online.

Competències

Competències específiques:

 • Conèixer i desenvolupar un marc de referències històriques, teòriques i crítiques, i articular-lo de manera fonamentada amb els contextos artístics i amb la pròpia pràctica.
 • Argumentar a propòsit de pràctiques artístiques, pròpies o no, en relació amb els debats culturals i artístics actuals, expressats tant en les teories com en les propostes artístiques contemporànies.
 • Triar les formes i els mitjans adequats d'expressió, representació i comunicació en l'argumentació, l'exposició i la difusió de les pràctiques artístiques, presentant el treball propi en un context professional.
 • Analitzar, avaluar, discutir i debatre el treball d'altres i respondre de manera argumentada a les crítiques raonades cap al treball propi o en grup.
 • Desenvolupar habilitats de recerca: formulació de preguntes pertinents, realització de cerques, anàlisis i avaluacions.
 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat.
 • Desenvolupar projectes culturals, artístics i acadèmics de naturalesa diversa, atenent a totes les seves fases i implicacions.
 • Conèixer i saber aplicar metodologies de disseny, gestió i producció de projectes artístics.
 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.
 • Dialogar amb altres disciplines, contextos i comunitats no necessàriament artístiques, per a desenvolupar un treball interdisciplinari.
 • Explorar i escollir els mitjans d'expressió, representació i comunicació adequats per a cada tipus de pràctica artística, i saber integrar diverses tècniques en la formalització de treballs.
 • Explorar formes d'ús no convencional i transgredir l'ús de llenguatges, tècniques i eines; i també, treballar els diversos mitjans des d'una perspectiva crítica envers la tecnologia, integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.
 • Dominar una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització bidimiensional.


Competències transversals:

 • Capacitat per a l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat per a comunicar-se en una llengua estrangera
 • Capacitat per a expressar-se i comunicar-se per escrit i oralment


Competències generals:

 • Elaborar, de manera reflexiva i autocrítica, i tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), discursos, a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi, que contribueixin amb aportacions creatives, alternatives i originals.
 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, i també la integritat del treball dels altres.
 • Conèixer el context professional (sistemes i agents de l'art) en la seva dinàmica local i global, i interactuar-hi efectivament.
 • Mostrar flexibilitat i adaptabilitat en la pràctica professional, sent capaç de desenvolupar processos d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • Treballar col·laborativament en diversos contextos i desenvolupar diferents rols en un equip o projecte.


Competències bàsiques:

 • Que els estudiants demostrin posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació de manera professional, i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització tridimensional.
 • Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a la formalització de so i imatges en moviment.
 • Que els estudiants dominin una diversitat de mitjans, llenguatges, tècniques i eines per a formalitzacions relacionals, performatives i interactives.
 • Que els estudiants integrin la dimensió computacional i interactiva en la pràctica artística, mitjançant l'algorítmica, els llenguatges i els entorns de programació.

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Presentació del grau

Grau d'arts

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.