Accès obert Vols més informació?

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

El pla d'estudis del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i

  • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.

 • 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del treball final de grau (TFG).

 • 48 crèdits ECTS optatius.

El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

 

Altres programes d'interès

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives * 48
Treball fi de grau 6
(*) Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de 6 crèdits cadascuna.
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (126 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS)

A escollir entre les següents assignatures:

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Si et matricules per primera vegada del grau d'Administració i Direcció d'Empreses, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Opció 1: Introducció a ADE i competències Bàsiques Crèdits

Introducció a l'empresa

Iniciació a les competències TIC

Iniciació a les matemàtiques

6

6

6

   
Opció 2:  Iniciativa emprenedora, entorn econòmic i legal  

Iniciativa emprenedora

Dret de l'empresa

Mercats i conducta

6

6

6

   
Opció 3: Àrees funcionals  

Fonaments de màrqueting

Introducció a la comptabilitat

Persones i organitzacions

6

6

6

 

 

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment en el títol. Encara que existeix la flexibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, titular-se sense menció.
Dins dels 42 ECTS optatius necessaris per a l'obtenció del títol, 30 d'ells poden configurar una menció. En el Grau d'Administració i Direcció d'Empreses  s'ofereixen tres mencions, relacionades amb tres dels seus perfils professionals més importants, que són:

 

Mencions: 30 crèdits ECTS

Comptabilitat i fiscalitat

 • Consolidació dels estats financers
 • Auditoria externa
 • Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions
 • Economia del sector públic
 • Fiscalitat avançada
 • Dret financer i tributari
 • Fiscalitat internacional
 • Pràctiques Empresarials I

Empresa i mercats globals

 • International management
 • Integració de mercats
 • Comerç exterior
 • Fiscalitat internacional
 • Mercats financers
 • Business Game: simulador empresarial
 • Macroeconomia
 • Pràctiques Empresarials I

Innovació i canvi organitzatiu

 • Gestió de la innovació
 • Gestió de projectes
 • Negociació
 • Gestió del canvi
 • Temes actuals de l'empresa
 • Ús dels sistemes d'informació en les organitzacions
 • Introducció al Business Intelligence
 • Business Game: simulador de negocis

 

 

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d¿un projecte  o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

 

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en 8 àmbits diferents. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

 

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i asíncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l¿elaboració del treball, (2) el projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Totes:

Ex. Haver superat un mínim de 120 crèdits

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor a


Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau d'ADE té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Tot i així, l'estudiant d'ADE té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular, s'ha de tenir en compte que:

 • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
 • Per a cursar el treball final de grau cal haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries.
 • Les pràctiques empresarials només es poden cursar una vegada superades totes les assignatures bàsiques i obligatòries (llevat del treball final de grau).

Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza al quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot complimentar orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.