Accés obert Vols més informació?

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Al pla d'estudis del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) disposaràs tant de mencions com de mínors per poder personalitzar el teu pla d'estudis.

La menció és una especialitat curricular, en la qual podràs aprofundir en l'estudi de les matèries que l'integren, per obtenir un ampli coneixement de l'àrea objecte d'estudi. Aquestes matèries estan formades per 48 crèdits optatius, es reflecteixen en l'especialització curricular i queden oficialment en el títol.

Paral·lelament, amb els mínors s'ofereix a l'estudiantat la possibilitat de matricular-se d'assignatures d'altres graus, orientades a aconseguir competències pròpies d'un àmbit de coneixement diferent del de l'ensenyament de grau.

Altres programes d'interès

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives* 48
Treball final de grau 6
Total 240
* Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de 6 crèdits cadascuna.

Assignatures

Assignatures

Formació bàsica

Crèdits
Mercats i conducta 6
Comportament dels agregats econòmics 6
Dret de l'empresa 6
Fonaments de matemàtiques 6
Fonaments d'estadística 6
Introducció a l'empresa 6
Iniciativa emprenedora 6
Persones i organitzacions 6
Anglès B2.1** 6
Iniciació a les competències TIC 6

Formació obligatòria

Crèdits
Fiscalitat empresarial 6
Estructura econòmica 6
Inferència estadística 6
Introducció a la comptabilitat 6
Comptabilitat de costos 6
Comptabilitat financera 6
Anàlisi dels estats financers 6
Valoració d'operacions financeres 6
Inversió empresarial 6
Finançament empresarial 6
Decisions estratègiques d'operacions 6
Direcció estratègica 6

Ètica, diversitat i gestió responsable

6
Fonaments de màrqueting 6
Direcció de màrqueting* 6
Logística* 6

Gestió i desenvolupament de recursos humans

6
Sistemes d'informació 6
Direcció de sistemes d'informació* 6
Anglès B2.2** 6
Habilitats directives 6
Treball final de grau 6

Formació optativa

Crèdits
Alternatives econòmiques* 6
Història econòmica 6
Microeconomia 6
Macroeconomia 6
Dret del treball individual 6
Dret financer i tributari 6
Fiscalitat avançada 6
Fiscalitat internacional 6
Comerç exterior 6
Economia del sector públic 6
Economia internacional* 6
Integració de mercats 6
Iniciació a les matemàtiques 6
Anàlisi multivariant 6
Introducció a l'econometria 6
Auditoria externa 6
Consolidació dels estats financers 6
Mètodes per a la presa de decisions 6
Control pressupostari i de gestió 6
Mercats financers* 6
Gestió de la innovació 6
Gestió de projectes 6
Gestió del canvi 6
International management** 6
Digital transformation** 6
Sistemes de gestió organitzatius 6
Estratègies de màrqueting digital 6
Comunicació en màrqueting integrada* 6

Introducció al business intelligence i big data

6
Investigació de mercats 6
Decisions tàctiques d'operacions 6
Política i direcció de persones* 6

Anàlisi de xarxes socials i econòmiques*

6
Tècniques d'expressió 6
Creativitat 6
Pràctiques empresarials I 6
Pràctiques empresarials II 6
Business game: simulador de negocis 6
* Llengües d'impartició: català, castellà i anglès.
** Llengua d'impartició: anglès.

Al grau d'ADE disposem d'assignatures que tindràs l'opció de cursar en anglès, a banda de en català o espanyol.

Assignatures Tipologia Idioma
Anglès B2.1 Bàsica Anglès
Anglès B2.2 Obligatòria Anglès
Economic alternatives Optativa Català, castellà o anglès

Analysis of social networks and economics

Optativa Català, castellà o anglès
Integrated marketing communications Optativa Català, castellà o anglès
Marketing management Obligatòria Català, castellà o anglès
Information systems management Obligatòria Català, castellà o anglès
International economics Optativa Català, castellà o anglès
Financial markets Optativa Català, castellà o anglès
Personnel management and policies Optativa Català, castellà o anglès
Digital transformation** Optativa Anglès
International management** Optativa Anglès
Logistics Obligatòria Català, castellà o anglès
** Llengua d'impartició: anglès.
Primer curs
Semestre 1 ECTS
Mercats i conducta 6
Dret de l'empresa 6
Iniciació a les competències TIC 6
Fonaments de matemàtiques 6
Introducció a l'empresa 6
Semestre 2 ECTS
Comportament dels agregats econòmics 6
Introducció a la comptabilitat 6
Fonaments d'estadística 6
Iniciativa emprenedora 6
Persones i organitzacions 6
Segon curs
Semestre 3 ECTS
Comptabilitat de costos 6
Estructura econòmica 6
Anglès B2.1 6
Fonaments de màrqueting 6
Inferència estadística 6
Semestre 4 ECTS
Comptabilitat financera 6
Fiscalitat empresarial 6
Anglès B2.2 6
Direcció de màrqueting 6
Decisions estratègiques d'operacions 6
Tercer curs
Semestre 5 ECTS
Anàlisi dels estats financers 6
Valoració d'operacions financeres 6

Gestió i desenvolupament de recursos humans

6
Logística 6
Sistemes d'informació 6
Semestre 6 ECTS
Inversió empresarial 6
Direcció estratègica 6

Ètica, diversitat i gestió responsable

6
Habilitats directives 6
Direcció de sistemes d'informació 6
Quart curs
Semestre 7 ECTS
Finançament empresarial 6
Optativa 1 6
Optativa 2 6
Optativa 3 6
Optativa 4 6
Semestre 8 ECTS
Optativa 5 6
Optativa 6 6
Optativa 7 6
Optativa 8 6
Treball final de grau 6

* Planificació en quatre anys.

 

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses tens dues opcions per especialitzar-te amb les assignatures optatives: amb una menció o bé complementant la formació amb optatives d'altres disciplines en format mínor.

Mencions

Les mencions estan formades per crèdits optatius i reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant. Aquestes mencions queden recollides oficialment en el títol. No obstant això, hi ha la possibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, es tituli sense menció.

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereixen tres mencions, relacionades amb tres dels seus perfils professionals més importants, que són els següents:

  1. El primer perfil aprofundeix en la comptabilitat i la fiscalitat i dona resposta a la necessitat del mercat laboral de disposar de graduats i graduades amb coneixements sòlids en aquest àmbit.
  2. El segon perfil, d'empresa i mercats globals, aprofundeix en l'economia internacional i el seu impacte en els negocis i la gestió de la internacionalització o globalització.
  3. El tercer i últim perfil, de digitalització i canvi organitzatiu, té com a objectiu especialitzar l'estudiantat en la digitalització i la transformació de les empreses, i aportar-li coneixements i habilitats per poder fer front als reptes de futur.

Comptabilitat i fiscalitat

Auditoria externa 6
Consolidació dels estats financers 6

Comptabilitat de gestió per la presa de decisions

6
Control pressupostari i de gestió 6
Dret financer i tributari 6
Economia del sector públic 6
Fiscalitat avançada 6
Fiscalitat internacional 6

Empresa i mercats globals

Business game  6
Comerç exterior 6
Integració de mercats 6
International management 6
Fiscalitat internacional 6
Macroeconomia 6
Mercats financers 6
Economia internacional 6

Digitalització i canvi organitzatiu

Gestió del canvi 6
Creativitat 6

Introducció al business intelligence i big data

6

Anàlisi de xarxes socials i econòmiques

6
Gestió de la innovació 6
Estratègies de màrqueting digital 6
Digital transformation 6
Sistemes de gestió organitzatius 6

Els programes de grau de la UOC ofereixen a l'estudiantat la possibilitat de matricular-se de mínors, orientats a aconseguir competències pròpies d'un àmbit de coneixement diferent del de l'ensenyament de grau amb assignatures optatives d'altres plans d'estudis.

Quant a l'oferta d'aquest programa, s'ha previst posar a la disposició de l'estudiantat un ampli catàleg de mínors, pels motius que s'han exposat anteriorment. No obstant això, se'n recomanen alguns, atès que es considera que complementen millor alguns enfocaments o disciplines. A continuació, s'exposen els mínors que considerem que avui dia poden aportar més complementarietat a la formació de l'estudiantat d'ADE.

Si estudies ADE a la UOC, podràs triar entre un ampli catàleg d'assignatures optatives d'altres graus que, en forma de mínor, complementaran la teva formació. Pots veure'n els exemples més destacats a continuació:

Mínors ECTS

Comunicació (grau de Disseny i Creació Digitals)

12
Dret públic (grau de Dret) 12

Fonaments de la informàtica (grau d'Enginyeria Informàtica)

12

Dret de la previsió social (grau de Relacions Laborals i Ocupació)

12

Política internacional (grau de Relacions Internacionals)

12

Pensament social (grau de Ciències Socials)

12

Pensar els reptes contemporanis (grau d'Humanitats)

18
Empresa turística (grau de Turisme) 18

Diferències humanes (grau de Psicologia)

18

Introducció a la contemporaneïtat (grau d'Història, Geografia i Història de l'Art)

24
Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar un projecte o estudi de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Administració i Direcció d'Empreses. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Administració i Direcció d'Empreses s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en vuit àmbits diferents. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el treball final de grau. Per matricular-se, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor o tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiantat el pugui portar a terme amb èxit. El tutor o tutora del treball final és la persona encarregada de fer el seguiment del projecte. Orienta l'estudiant i l'assessora en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i asíncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball, 2) el projecte o estudi final realitzat i 3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del Campus Virtual un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Optativa.
Durada

6 o 12 crèdits ECTS, que equivalen a 150 o 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Presencial, semipresencial o virtual.

Requisits

Haver superat un mínim de 120 crèdits.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor o tutora de centre de pràctiques i un professor o professora que actua com a tutor acadèmic, els quals garanteixen que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates per sol·licitar les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques.

Durada

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins i quants crèdits tria cada semestre.

Tot i això, l'estudiantat d'Administració i Direcció d'Empreses té llibertat per configurar el seu itinerari curricular. S'ha de tenir en compte que:

  • Els crèdits bàsics han de formar part dels 120 primers crèdits ECTS cursats per l'estudiant.
  • Per cursar el treball final de grau cal haver superat o convalidat totes les assignatures bàsiques i les assignatures obligatòries o 216 crèdits, entre els quals hi ha d'haver la totalitat dels bàsics.
  • Les pràctiques empresarials es poden cursar una vegada superats 120 crèdits, entre els quals hi ha d'haver tots els bàsics.

Per això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un servei de tutoria, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que l'estudiantat pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza a la taula d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides de manera progressiva, d'acord amb les competències i els coneixements adquirits en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.