Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Objectius

Els objectius de la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme es defineixen a partir dels objectius dels dos graus que la integren.

 

Objectius del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE):

 • Obtenir coneixements avançats i actualitzats sobre l'economia en totes les seves dimensions i àmbits: social, legal, polític, local, nacional, internacional, etc.
 • Conèixer l'entorn socioeconòmic en el qual es mouen i desenvolupen actualment els diversos actors.
 • Adquirir coneixements que permetin entendre el funcionament de l'economia en general i de les empreses en particular.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements de les institucions bàsiques de l'economia en l'àmbit local, nacional i internacional, així com dels actors i els elements de la globalització.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar la informació necessària per a prendre decisions empresarials òptimes en condicions d'incertesa.
 • Obtenir la capacitat de fixar objectius i establir plans, així com d'avaluar críticament els resultats.
 • Desenvolupar la capacitat de fer anar els conceptes i les tècniques de les diferents àrees de valor de l'empresa, entendre les relacions i connectar-les amb els objectius generals de l'organització.

 

Objectius del grau de Turisme:

 • Obtenir coneixements avançats sobre la indústria turística i el turisme en totes les seves dimensions i àmbits: social, cultural, legal, polític i econòmic.
 • Obtenir coneixements sobre tots els sectors del turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques i, finalment, formació, recerca i consultoria.
 • Adquirir coneixements sobre les claus d'elaboració de plans estratègics i la seva aplicació immediata en entorns hotelers i de restauració d'àmbit nacional i internacional.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar les tipologies de destinacions, el seu potencial i les possibles formes de gestió, i avaluar l'impacte de les diferents activitats turístiques.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de creativitat i innovació en el sector, així com la gestió sostenible (econòmica, social i ambiental).

 

Objectius comuns dels dos graus que també s'adquireixen en la doble titulació:

 • Desenvolupar i consolidar la capacitat directiva per a gestionar una empresa, organització i territori turístic, sigui de titularitat pública o privada.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, així com la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i en entorns multidisciplinaris.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comunicar correctament, de forma oral i escrita, en les llengües pròpies i, com a mínim, en una llengua estrangera.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Obtenir la capacitat de gestionar i planificar el temps de forma òptima.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma i actualitzar les competències professionals.

La doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i de grau de Turisme s'adreça a estudiants amb bon rendiment acadèmic i disponibilitat de temps interessats en la gestió empresarial i el sector turístic.

L'estudiant d'aquest itinerari té un perfil emprenedor, innovador, amb esperit crític, compromís ètic i respectuós amb el desenvolupament sostenible.

La doble titulació prepara professionals polivalents, capaços d'adaptar-se a diferents entorns de treball i perfils professionals. El professional format a la UOC està capacitat per a ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, així com per a iniciar un negoci propi i per a exercir l'activitat en nombrosos àmbits en el camp del turisme.

A qui s'adreça?

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC capacita per a ocupar una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també per a iniciar un negoci propi.

El grau de Turisme de la UOC capacita per a exercir l'activitat professional en nombrosos àmbits dins del camp del turisme, amb una base que permet als graduats adaptar-se a diversos entorns de treball.

Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a negociar.
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

 

Competències específiques del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i dels seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial respecte al comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional i identificar-ne les fortaleses i febleses.
 • Capacitat per a dur a terme eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a orientar-se a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

 

Competències específiques del grau de Turisme

 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, d'una manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Capacitat per a dissenyar i planificar d'una manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat, desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
 • Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.