La durada dels estudis és d'un màxim de tres anys a temps complet i de cinc anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o la doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri oportunes.

Normes de permanència

Són causes de baixa definitiva del programa de doctorat:

  • L'extinció dels terminis de permanència i, si escau, de les pròrrogues que s'hagin autoritzat.
  • La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d'acord amb l'article 21.2.
  • No formalitzar la matrícula en els terminis i en la forma establerts per l'Escola de Doctorat sense haver sol·licitat la baixa temporal.
  • Quan no s'hagi sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini que estableixi l'Escola de Doctorat.
  • Haver obtingut dues avaluacions negatives en el pla de recerca i/o en el document d'activitats anual, de conformitat amb l'article 36.3 d'aquesta normativa.
  • Quan no s'hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la comissió acadèmica del programa per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
  • Aquelles que es puguin derivar de les sancions disciplinàries corresponents, d'acord amb la Normativa de drets i deures de la UOC.

 

Procediments de control

La realització de les activitats proposades en el pla de formació a l'inici del doctorat i el lliurament al final del primer any del pla de recerca i en els anys posteriors del document d'activitats, seran els mecanismes de control de l'avanç de la recerca, sempre sota la supervisió de la direcció de tesi.

L'assignació del director o la directora de tesi la realitza la Comissió Acadèmica del programa durant els tres primers mesos després de realitzar la matrícula. Aquesta direcció de tesi és la màxima responsable en la conducció del conjunt de tasques de recerca del doctorand o la doctoranda.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE