Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat o la candidata ha de complir els requisits generals de la UOC i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en el qual, després d'haver obtingut una plaça de formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, després de comprovar que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Ser llicenciat/a, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del diploma d'estudis avançats, obtingut segons el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per a convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Si el candidat o la candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, haurà de cursar els complements de formació que, si escau, determini cada programa.

Si el candidat o la candidata només està en possessió d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, per la qual cosa un altre requisit d'accés serà demostrar un nivell equivalent al B1 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, aquest serà valorat per la Comissió de Selecció i Seguiment en el curs de l'entrevista.

Requisits d'admissió

El requisit mínim de competència lingüística en anglès és el nivell B1 acreditable de forma oficial. En aquesta taula d'equivalències, pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Documentació d'accés

Si sol·licites accés a un programa de doctorat de la UOC has de presentar la documentació següent:

 • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Una carta de motivació / presentació amb una breu explicació de la teva trajectòria, en la qual, a més, es recullin les motivacions específiques que impulsen la teva candidatura, una descripció dels teus interessos de recerca i la teva vinculació amb el grup de recerca.
 • Una carta d'aval en la qual consti el nom de l'investigador que avala el teu projecte.
 • Currículum en el qual es facin constar els programes i cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats en la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.
 • Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).
 • Certificats acadèmics corresponents a la formació prèvia al doctorat, en els quals constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, com també la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els has aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
 • Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat.
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació en l'apartat corresponent de Tràmits del Campus. 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, cal autenticar el títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no estiguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb l'exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Una vegada revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

L'admissió es regirà pels criteris ponderats de la manera següent:

 • Expedient acadèmic del grau d'accés al programa de doctorat: 30 %.

 • Expedient acadèmic del màster d'accés al programa de doctorat: 40 %.

 • Cartes de presentació per part de professorat d'universitat o d'altres institucions de recerca que tingui coneixement directe de la capacitat i la competència de la persona aspirant: 5 %.

 • Experiència investigadora o altres mèrits relacionats amb la recerca: 20 %.

 • Coneixement acreditat d'idioma estranger d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanyi el programa de doctorat: 5 %. D'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el nivell mínim exigit serà el B1.

 

En cas que la demanda de places en el programa sigui superior a l'oferta, la comissió acadèmica, si ho creu convenient, farà una entrevista personal a les diverses persones sol·licitants. Els criteris d'avaluació d'aquesta entrevista seran:

 • Coneixement del programa: 25 %.

 • Interès per les seves línies de recerca i la coherència de l'entrevista amb les cartes de presentació lliurades: 50 %.

 • Predisposició, motivació i compromís personal per portar a terme el projecte de tesi: 25 %.

Calendari

1 de desembre de 2020: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

12 de febrer de 2021: Finalització del termini del tancament de la convocatòria d'accés.

Maig 2021: Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny 2021: Resolució dels candidats/es admesos als programes.

Juny 2021: Inici matrícula curs 2021-22.

Setembre 2021: Inici de docència curs acadèmic 2021-22.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022