Requisits d'accés

Per a poder accedir al programa de doctorat, el candidat o la candidata ha de complir els requisits generals de la UOC i els específics del programa.

En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específics, tret que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en el qual, després d'haver obtingut una plaça de formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, després de comprovar que el nivell de formació és equivalent al dels títols oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Ser llicenciat/a, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del diploma d'estudis avançats, obtingut segons el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES), d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a homologar i declarar l'equivalència pel que fa a la titulació i el nivell acadèmic universitari oficial i per a convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del MECES dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Si el candidat o la candidata no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, haurà de cursar els complements de formació que, si escau, determini cada programa.

Si el candidat o la candidata només està en possessió d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS, o no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la seva permanència en el programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

Els idiomes vehiculars del programa són el català, l'espanyol o l'anglès. Així i tot, la universitat estableix com a requisit d'accés demostrar un nivell equivalent al B1 o nivell intermedi alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència. Si no es disposa d'una acreditació de nivell d'anglès, aquest serà valorat per la Comissió de Selecció i Seguiment en el curs de l'entrevista.

Requisits d'admissió

Aquest programa no requereix un nivell específic d'anglès, malgrat que cal tenir un coneixement mínim de l'idioma per entendre perfectament els articles científics, relacionar-se amb fluïdesa i naturalitat i produir textos científics.

Per rebre el 5 % dels punts ponderats del procés d'admissió referents a l'acreditació de coneixements d'anglès (idioma estranger d'ús habitual en la comunitat científica), has de tenir un nivell mínim d'aquesta llengua corresponent al B1.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Tots els candidats que sol·licitin accedir al programa de doctorat de Turisme de la UOC han de lliurar la documentació següent:
 
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Carta de motivació que reculli les motivacions específiques que impulsen la candidatura i on es faci una descripció dels interessos de recerca.
Carta d'aval. Un professor dels que consta en els projectes de tesi ha d'avalar la teva candidatura.
- Idea de recerca o preprojecte.
Es tracta d'un document d'un màxim de dues pàgines amb una descripció dels interessos de recerca i la vinculació amb la línia de recerca que s'hagi triat. Aquest document ha de ser com més concís millor i ha de contenir els apartats següents:
 • Justificació inicial i adequació amb la línia de recerca. El candidat ha d'explicar per què la seva idea de recerca se centra en la línia de recerca triada.
 • Enfocament del problema de recerca o de la pregunta de recerca.
 • Esbós de la metodologia.
 • Resultats esperats a grans trets.
- Currículum en el qual es faci constar els programes i els cursos de màster o postgrau que s'hagin seguit relacionats amb els interessos de recerca que s'han expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.
- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).
Certificats acadèmics corresponents a formació prèvia al doctorat en què constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits i la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no s'han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat.
- Documentació que acrediti el compliment dels requisits d'accés. Hi ha més informació sobre això a l'apartat corresponent de la secretaria del Campus Virtual.
Calendari

15 de juny: Inici de la convocatòria d'accés.

20 de juliol: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

16 de setembre: Resolució de les candidatures admeses.

17 de setembre - 25 de setembre: Matrícula curs 2022-23.

28 de setembre: Inici de docència curs acadèmic 2022-23.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE