Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

La producció científica i la capacitat formativa dels investigadors dels diferents grups en l'àmbit de la informàtica, el multimèdia i la telecomunicació de la UOC aconsella la creació d'un programa de doctorat específic, amb identitat pròpia, que permeti la consolidació de l'activitat investigadora i de transferència en aquest àmbit. Per aquest motiu, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (IMT) de la UOC ofereixen aquest programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.

Data: 14 setembre 2022

Títol: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Idioma: Anglès, Castellà, Català

Places limitades

Nombre de places: 20

Les línies i els grups de recerca vinculats al programa s'articulen entorn de les tecnologies de la informació i de xarxes, en aspectes com ara la seguretat informàtica, els sistemes distribuïts, les xarxes obertes i descentralitzades, els sistemes i aplicacions multimèdia, els aspectes tecnològics de l'aprenentatge virtual o e-learning, els sistemes d'informació, la visió per computador, l'enginyeria del programari o l'enginyeria de serveis. Cal destacar que diverses d'aquestes línies de recerca són acollides als dos centres de recerca de la Universitat:  l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC).

Els Estudis IMT, amb el suport dels dos centres de recerca vinculats a la Universitat, focalitzen l'atenció en el desenvolupament científic en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes mitjançant una oferta formativa de nivell superior (que inclou postgrau, màster i doctorat), d'acord amb les línies de treball esmentades i que respongui a les necessitats de la demanda existent.

Diversos dels grups de recerca dels Estudis IMT tenen projectes de recerca finançats en convocatòries competitives, tant nacionals com internacionals, han obtingut el reconeixement d'agències de qualitat del sistema universitari, inclouen professorat acreditat i amb trams de recerca reconeguts, i disposen d'una extensa llista de publicacions en revistes científiques i congressos de prestigi que n'avalen la trajectòria investigadora.

Més d'una trentena dels professors/es dels estudis esmentats són doctors/es i estan en condicions de dirigir tesis doctorals dins del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. A més, els dos centres de recerca esmentats proporcionen programes de beques (beques UOC), de professors visitants, de professors residents, d'investigadors postdoctorals i de professors convidats, entre d'altres, que fomenten la col·laboració amb grups i investigadors d'altres universitats i aporten valor afegit als estudis de doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

El doctorat de Tecnologies de la informació i de xarxes disposa de diferents sistemes per a garantir la qualitat.
En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent creat el 2002 i integrat per experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella al rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, dut a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny del 2009.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE