Amb la finalitat d'adquirir la formació avançada que requereix l'elaboració del projecte de recerca, l'estudiant ha de completar, durant el doctorat, les assignatures, cursos o activitats que s'han incorporat al seu itinerari formatiu personal.

L'oferta formativa consta de diverses activitats formatives, de tipologia, durada, distribució temporal i objectius diferenciats, que s'estructuren en cinc blocs diferents (cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca, complements de formació, activitats formatives complementàries orientades a la recerca i seminari de recerca del doctorat).

Taula resum dels blocs en què es configura l'oferta formativa del període de recerca organitzat:

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Complements de formació Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Obligatoris
Cursos optatius Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Optatius
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Semestral Virtual Durant el període de recerca Optatius
Tallers 10 hores Virtual Durant el període de recerca Optatius

 

En qualsevol cas, la incorporació de cursos, seminaris i activitats a l'itinerari formatiu del doctorand/a depèn de la formació i experiència de recerca prèvies que tingui, i també de l'àmbit específic o la temàtica que abordi en el seu projecte de recerca.

Nota important: la informació d'aquesta pàgina té valor orientatiu i no és vinculant.

Cursos optatius

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar cursos optatius. Es configuren a partir de les necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i els assigna la Comissió Acadèmica del doctorat. Poden incloure, especialment en el cas d'estudiants no provinents de l'Espai Europeu d'Educació Superior, cursos de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat. En cas que s'hi incorporin, cal cursar-los i superar-los durant el primer curs acadèmic dels estudis de doctorat.

Distribució temporal

Assignatures

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r. o 2n. semestre Formalization and Proofs 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Computer Modelling & Simulation 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Research Design in Social Sciences 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Interdisciplinary Analysis of the Network Society 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Recerca en e-learning 5 Optatiu Català / Espanyol
1r. o 2n. semestre Mètodes de recerca 5 Optatiu Català / Espanyol
1r. o 2n. semestre Tècniques d'anàlisi de dades 5 Optatiu Català / Espanyol
1r. o 2n. semestre Construcció d'instruments per a la recerca 5 Optatiu Català / Espanyol

 

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si esteu fent un doctorat a qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://estudis.uoc.edu/ca/doctorat

 

Activitats formatives

Seminaris de durada curta (quatre sessions, aproximadament) o breus tallers presencials o virtuals de suport a la recerca (fets en una o diverses jornades). Poden versar sobre una àmplia varietat de temàtiques, facilitar l'elaboració o presentació de treballs científics, etc.

Complements de formació

Es tracta d'assignatures, de durada semestral, impartides mitjançant el procés d'ensenyament-aprenentatge virtual propi de la UOC, que proporcionen formació avançada sobre metodologies per a la recerca en algun dels àmbits en els quals es desenvolupa el projecte de recerca. Tenen caràcter obligatori per als estudiants que no han adquirit prèviament aquesta formació, els quals necessàriament les han de cursar i superar durant el segon semestre.

Es facilita a l'estudiant l'adquisició de coneixements avançats i el domini de metodologies de recerca variades que el capacitin per a abordar amb èxit l'anàlisi sobre les tecnologies de la informació i de xarxes en algun dels seus àmbits.

A continuació, i amb caràcter orientatiu, es recullen els cursos metodològics susceptibles d'incorporar-se a l'itinerari formatiu de l'estudiant durant el segon semestre del període de recerca.

Distribució temporal

Àmbit de tecnologies de la informació i de xarxes

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r. o 2n. semestre Research methodologies in network and information technologies 5 Obligatori Anglès
1r. o 2n. semestre Research techniques in network and information technologies 5 Obligatori Anglès
1r. o 2n. semestre Anglès B2.1 6 Optatiu Anglès
1r. o 2n. semestre Anglès B2.2 6 Optatiu  
Tallers

Segons els estudis previs de l'estudiant, els seus interessos de recerca i el règim en el qual cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), se'n pot establir la participació en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

Distribució temporal

Tallers

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

Anual (1r. semestre) Search for academic information 0 Recomanable Anglès
Anual (1r. semestre) Bibliographic reference management 0 Recomanable Anglès
Anual (2n. semestre) Where to publish: How to identify leading journals 0 Recomanable Anglès
Autoaprenentatge NVivo Qualititive Analysis 0 Optatiu Anglès
Incorporació

Els doctorands/es admesos/es en el programa de doctorat tenen com a tutor/a, un professor/a o un investigador/a de la UOC, amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, vinculat/ada a la mateixa àrea de coneixement o temàtica, i amb un coneixement adequat del programa. El tutor/a ha d'assegurar la interacció del doctorand/a amb la Comissió Acadèmica.

El tutor/a de doctorat, tenint en compte els criteris establerts a cada programa i la formació i l'experiència de recerca prèvies del doctorand/a, s'ocupa de proposar un itinerari formatiu personalitzat a la Comissió Acadèmica. El tutor/a també col·labora amb la Comissió Acadèmica en la selecció dels professors/es o investigadors/es que assumiran la direcció de tesi. La Comissió Acadèmica pot modificar l'assignació d'un tutor/a si es donen circumstàncies justificades.

És competència del tutor/a de doctorat comunicar al doctorand/a el seu itinerari formatiu, un cop hagi estat aprovat per la Comissió Acadèmica, i també guiar-lo i acompanyar-lo en la seva adaptació a l'entorn d'aprenentatge. Li ha de proporcionar l'assessorament necessari per a la realització de l'activitat i ha de revisar regularment el document d'activitats amb la finalitat d'assegurar la consecució de les fites marcades en l'itinerari formatiu.

El tutor/a ha d'avalar el pla de recerca que el doctorand/a elabora abans d'acabar el primer any. Després, i com a mínim amb una freqüència anual, el tutor/a ha d'emetre un informe per a la Comissió Acadèmica sobre l'evolució del doctorand/a en el marc del pla de recerca aprovat.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE