Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la Direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

 

Direcció del Programa

Dr. Ferran Adelantado Freixer

Comissió Acadèmica

Tutors i Tutores

Direcció de tesi

Una vegada el doctorand/a ha superat els cursos i les activitats formatives que configuren el seu itinerari formatiu del primer semestre acadèmic, la Universitat li assigna un director/a de tesi doctoral. Director/a, doctorand/a, tutor/a i coordinador/a del programa han de signar una carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a necessàriament ha de ser un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència investigadora acreditada.

De totes maneres, l'assignació del director/a de tesi està condicionada al fet que el doctorand/a completi satisfactòriament tots els cursos, seminaris i activitats que configuren el seu itinerari formatiu.

Així mateix, la Universitat vetlla per la constitució del Comitè de Direcció de Tesi. Aquest comitè és integrat pel director/a de tesi, que el presideix, i per dos professors/es doctors/es més amb experiència investigadora acreditada. Un dels tres membres del Comitè de Direcció de Tesi ha de ser aliè al col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.

La tesi doctoral pot ser codirigida fins per dos doctors/es amb experiència investigadora acreditada. En cas que es proposi una codirecció, el segon codirector/a, que ha de reunir els requisits que es demanen als membres dels comitès de direcció de tesi, s'integrarà al Comitè de Direcció de Tesi i emetrà els informes escaients perquè la Comissió Acadèmica dugui a terme l'avaluació i el seguiment del progrés del doctorand/a.

Una vegada el doctorand/a finalitza l'elaboració de la tesi, sempre d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent, ha de sol·licitar al Comitè de Direcció de Tesi els informes pertinents i, si escau, l'autorització per a dipositar-la.

L'equip de professorat i directors/es de tesi del programa és el següent:

Directors

Alsina, Pau
Arnedo, Joan
Clarisó, Robert
Conesa, Jordi
Garrigues, Carles
Jorba, Josep
Juan, Angel A.
Lapedriza, Agata
Marco, Josep M.
Marques, Joan M,.
Masip, David
Megías, David
Melenchon, Javier
Pastor, Joan A.
Perez, Toni
Planas, Elena
Riera i Teren, Daniel
Rifa, Helena
Rius, Angels
Rius, Angels
Vilajosana, Xavi
Xhafa, Fatos

Carta de compromisos

El doctorand/a, el director/a o directors/es de la tesi doctoral, el tutor/a i el coordinador/a del programa es comprometen, mitjançant la signatura d'una carta de compromisos dels estudis de doctorat, a col·laborar en l'elaboració del pla de recerca i en la realització de la tesi doctoral, i en la seva defensa.

Addicionalment, el doctorand/a es compromet a no revelar les dades i informacions confidencials que li proporcionin per a la tesi doctoral. Alhora, se li atorga el dret de ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguin, i d'aparèixer com a coautor dels treballs en l'elaboració dels quals hagi participat de forma rellevant.

L'estudiant s'obliga a considerar les implicacions ètiques de la seva activitat de recerca i a vetllar per aquestes possibles implicacions.

Sistema de garantia de qualitat

El doctorat de Tecnologies de la informació i de xarxes disposa de diferents sistemes per a garantir la qualitat.
En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent creat el 2002 i integrat per experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella al rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, dut a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny del 2009.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE