Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la Direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

 

Direcció del Programa

Dr. Ferran Adelantado Freixer

Comissió Acadèmica

Tutors i Tutores

Direcció de tesi

Una vegada el doctorand/a ha superat els cursos i les activitats formatives que configuren el seu itinerari formatiu del primer semestre acadèmic, la Universitat li assigna un director/a de tesi doctoral. Director/a, doctorand/a, tutor/a i coordinador/a del programa han de signar una carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a necessàriament ha de ser un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència investigadora acreditada.

De totes maneres, l'assignació del director/a de tesi està condicionada al fet que el doctorand/a completi satisfactòriament tots els cursos, seminaris i activitats que configuren el seu itinerari formatiu.

Així mateix, la Universitat vetlla per la constitució del Comitè de Direcció de Tesi. Aquest comitè és integrat pel director/a de tesi, que el presideix, i per dos professors/es doctors/es més amb experiència investigadora acreditada. Un dels tres membres del Comitè de Direcció de Tesi ha de ser aliè al col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.

La tesi doctoral pot ser codirigida fins per dos doctors/es amb experiència investigadora acreditada. En cas que es proposi una codirecció, el segon codirector/a, que ha de reunir els requisits que es demanen als membres dels comitès de direcció de tesi, s'integrarà al Comitè de Direcció de Tesi i emetrà els informes escaients perquè la Comissió Acadèmica dugui a terme l'avaluació i el seguiment del progrés del doctorand/a.

Una vegada el doctorand/a finalitza l'elaboració de la tesi, sempre d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent, ha de sol·licitar al Comitè de Direcció de Tesi els informes pertinents i, si escau, l'autorització per a dipositar-la.

L'equip de professorat i directors/es de tesi del programa és el següent:

Directors

Alsina, Pau
Arnedo, Joan
Clarisó, Robert
Conesa, Jordi
Garrigues, Carles
Jorba, Josep
Juan, Angel A.
Lapedriza, Agata
Marco, Josep M.
Marques, Joan M,.
Masip, David
Megías, David
Melenchon, Javier
Pastor, Joan A.
Perez, Toni
Planas, Elena
Riera i Teren, Daniel
Rifa, Helena
Rius, Angels
Rius, Angels
Vilajosana, Xavi
Xhafa, Fatos

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE