Objectius i pla de recerca

Objectius

El programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes té els objectius generals següents:

 • Proporcionar formació avançada en matèria de recerca sobre les tecnologies de la informació i de xarxes.
 • Facilitar la realització, mitjançant l'elaboració i presentació de tesis doctorals, d'iniciatives de recerca original, que contribueixin al coneixement acumulat sobre les tecnologies de la informació i de xarxes.

Concretament, el programa qualifica per a les competències següents:

 • Comprensió sistemàtica del camp de les tecnologies de la informació i de xarxes, i domini de les habilitats i els mètodes de recerca que s'hi relacionen.

 • Identificació de problemes de recerca rellevants emmarcats en una línia de recerca reconeguda, i disseny d'un projecte de recerca significatiu i viable en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes.

 • Realització d'una anàlisi significativa de publicacions especialitzades en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes que impliqui el qüestionament crític del seu enfocament i els seus resultats.

 • Capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.

  La recerca en aquest àmbit es pot manifestar en forma de diverses metodologies, incloent-hi el disseny i la creació de solucions per a determinats problemes, demostracions matemàtiques, enquestes, experiments, estudis de casos, recerca d'acció i etnografies. Cada línia de recerca i tesi doctoral desenvoluparà les metodologies que es considerin més adequades.

 • Contribució a l'ampliació de les fronteres del coneixement per mitjà d'una recerca de corpus substancial, una part de la qual mereixi la publicació referenciada en l'àmbit nacional o internacional.

  Les publicacions en revistes científiques i congressos de prestigi són un element que es jutjarà en les tesis que s'han de portar a terme dins del programa de doctorat que es presenta. En aquest sentit, també es permet el desenvolupament de tesis doctorals en forma de compendi d'articles, tal com ja estableix la normativa de doctorat vigent a la Universitat.

 • Realització d'una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

  En l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes, la síntesi de noves idees i el disseny de solucions per a problemes oberts en l'estat de la qüestió és una de les aproximacions de recerca més habituals. Per això, la creació de noves idees i solucions per a resoldre aquests problemes és una competència rellevant d'aquest programa de doctorat.

 • Comunicació especialitzada amb els col·legues, amb la comunitat acadèmica en conjunt i amb la societat en general de temes i coneixements relacionats amb l'àrea de les tecnologies de la informació i de xarxes, almenys en els idiomes d'ús generalitzat en la comunitat científica internacional.

  És molt important que els doctorands/es es puguin comunicar, tant per escrit com oralment, en llengua anglesa, que és l'idioma en què es fa la comunicació amb la comunitat científica internacional, tant en les revistes científiques com en els congressos internacionals de l'àmbit de les tecnologies de la informació i de xarxes. La convocatòria d'accés al doctorat ha d'establir els requisits d'accés escaients per a garantir el domini de la llengua anglesa dels doctorands/es.

 • Actitud de foment, en contextos acadèmics i professionals, de l'avenç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

  Per a l'àmbit concret d'aquest programa de doctorat, l'avenç tecnològic és un dels eixos fonamentals, si bé això no és cap obstacle perquè algunes tesis doctorals produeixin, a més, avenços de tipus social o cultural.

A més d'aquestes competències bàsiques, els doctorands/es han de desenvolupar un conjunt de destreses i habilitats personals, entre les quals es destaquen les següents:

 • Capacitat de desenvolupar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.
 • Capacitat de trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Capacitat d'integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • Crítica i defensa intel·lectual de solucions.
Pla de recerca

El pla de recerca és un document elaborat pel doctorand/a, amb el vistiplau del seu director/a i avalat pel seu tutor/a, seguint els criteris aprovats per la Comissió Acadèmica del programa. En aquest pla es descriu el treball original de recerca que farà el doctorand/a per obtenir el títol de doctor.

Abans d'acabar el primer curs, i sempre que hagi superat l'activitat de formació fixada en el seu itinerari per a aquest període, hagi signat la carta de compromisos del programa de doctorat i tingui assignat el director/a de tesi, el doctorand/a ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'avaluació del seu pla de recerca.

En aquest procés, que ha de fer la Comissió Acadèmica tenint en compte el document d'activitats i els informes rebuts, s'avalua el contingut del pla de recerca i se'n resol l'aprovació. La resolució és vinculant per a la permanència del doctorand/a en el programa de doctorat. Anualment, la Comissió Acadèmica corresponent avalua el progrés del pla de recerca i del document d'activitats, a partir dels informes presentats. L'avaluació positiva és imprescindible per a continuar en el programa.

Els membres del Comitè de Tesi participen en l'avaluació del pla de recerca i en les avaluacions anuals de seguiment de l'activitat del doctorand/a en acabar cada curs acadèmic. Amb aquesta finalitat, cadascun dels membres ha d'emetre l'informe corresponent per a la Comissió Acadèmica, en el qual s'ha de justificar la sol·licitud de permanència o no del doctorand/a en el programa. En aquests casos, i pel que fa a l'avaluació del pla de recerca presentat al final del primer curs, un altre doctor/a amb experiència investigadora acreditada designat/ada per la Comissió Acadèmica també participa, juntament amb el Comitè de Tesi, en el procés d'avaluació i emet l'informe corresponent sobre la seva proposta d'aprovació o no del pla.

El document d'activitats és un registre personal de control del progrés que evidencia l'assoliment de les competències de recerca. Aquest document inclou totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a i ha de ser revisat regularment pel tutor/a, el director/a de tesi, la Comissió Acadèmica i el Comitè de Direcció de Tesi.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023