En ingressar en el període de recerca del programa de doctorat, la UOC proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i capacitats en recerca del doctorand/a (particularment en metodologies per a la recerca), i també els seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació en recerca. En cas de ser incloses en l'itinerari formatiu personal, han de ser necessàriament cursades i superades pel doctorand/a.

Activitats i durada

En la definició de l'itinerari formatiu personalitzat, es consideren fins a cinc tipologies o blocs d'activitats formatives que donen suport al pla de recerca del doctorand/a, d'acord amb els criteris que es recullen a continuació:
 

Cursos metodològics

Els estudiants han de cursar i superar durant el primer curs, si no ho han fet prèviament, els cursos en metodologies avançades de recerca que es corresponen amb la seva activitat de recerca dins del programa.
 

Seminaris temàtics de recerca

Els estudiants han de cursar i superar durant el primer curs un seminari temàtic de recerca vinculat a l'àmbit o temàtiques abordats en el seu pla de recerca (quan escaigui).
 

Complements de formació

Addicionalment, l'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar complements de formació. Aquests es configuren a partir de l'oferta de màsters universitaris de la UOC i, en cas d'incorporar-se, han de ser cursats i superats durant el curs acadèmic.
 

Activitats formatives complementàries orientades a la recerca

Depenent dels estudis previs de l'estudiant, dels seus interessos de recerca i del règim en què cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), se'n pot establir la participació en activitats formatives de curta durada, de suport a la recerca.
 

Seminaris de recerca del doctorat

Els estudiants del programa han de participar activament, al llarg de tot el període de recerca, en el seminari de recerca del doctorat corresponent a l'àmbit en el qual estan desenvolupant la seva tesi doctoral, en la versió tant presencial com virtual (cosa que depèn del règim en què cursen els estudis).
 

Requisits de permanença

La durada dels estudis és d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada matriculat en el programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a, el director/a de tesi i els altres integrants del Comitè de Direcció de Tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

 

Exemple de distribució temporal del període de recerca organitzat:

A tall d'exemple, es recull la proposta de distribució temporal del període de recerca organitzat per a un futur estudiant que, havent completat un màster universitari oficial, ingressa en el doctorat en règim d'educació presencial i a temps complet.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencial

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer - Mayo any 0

Accés

 • Assignació del comitè de tesi
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l¿itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Firma de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l¿itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Realització del projecte de recerca
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Avaluació del projecte de recerca per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer a Juliol - 1r any

2.º curs

 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Entrega del documento de activitats
 • Avaluació anual de seguiment per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

3.r curs

 • Finalització de l¿elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral per el comitè de tesi i  la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

 

 

Activitats del període de recerca organitzat per els estudiants amb modalitat online

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer a Maig - any 0

Accessos

 • Assignació del comitè de tesi
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Firma de la carta de compromisos de los estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Realització del projecte de recerca
 • Avaluació del projecte de recerca per el comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

Febrer a Juliol - 1r any

2.º curs i consecutius

 • Entrega del documento de activitats
 • Avaluació anual de seguiment per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any

5.º curs

 • Finalització de l¿elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 5e any

 

Nota important: la informació recollida en la taula anterior té caràcter merament il·lustratiu i no és vinculant.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE