Per a l'edició de 2019-2020 del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes s'ofereixen un total de 20 places, en les quals s'inclouen tant els doctorands/es que cursin el doctorat a distància, com els doctorands/es que puguin obtenir una beca competitiva per a fer-lo.

Aquest programa inclou una convocatòria pròpia de beques per a la realització del doctorat. Aquestes beques estan reservades als estudiants que cursin la modalitat presencial. No s'hi inclouen les beques per al doctorat a distància. També s'hi pot accedir a través d'altres beques concedides per diferents entitats.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes estableix els requisits específics següents:

 • En el cas de no ser ciutadà de països de parla anglesa, acreditar el teu nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc comú de referència europeu.

Aquells candidats o candidates al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit, tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca a finals del primer any. En cas que l'estudiant no assolís aquest nivell no se li podria aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si sol·licites la beca, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la teva sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostris per explicar amb claredat i en anglès els teus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les Comissions Acadèmiques en el procés de selecció.

L'Escola de Llengües de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat (B2). 

En cas que hagis estat escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un Grau, Bàtxelor o Màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari per accedir al programa de doctorat que correspongui.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per mitjà d'Internet, a la qual podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94, acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc Comú de Referència Europea. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix a l'estudiant del pagament del preu i les taxes corresponents a l'examen.

També pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s`exigeix. En aquesta taula d'equivalències, podeu consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Malgrat que l'accés natural al programa de doctorat és l'itinerari de recerca del màster, ja que això garanteix la coherència del disseny i la formació per a adquirir les competències necessàries per a iniciar el període de recerca del doctorat, també s'hi podrà accedir des d'un altre màster universitari o des d'altres titulacions que acreditin que el candidat ha adquirit els coneixements necessaris per a desenvolupar un treball de recerca per a optar al títol de doctor.

Es valorarà com a mèrit addicional la presentació d'un doctorat industrial, a partir d'un acord previ amb una empresa o institució. Més informació sobre el Programa de Doctorats Industrials.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

En el cas que no compliu els requisits generals d'accés i vulgueu superar algun dels màsters següents, o una altra titulació oficial de màster universitari amb itinerari d'iniciació a la recerca, us podeu informar de les condicions d'accés per mitjà de les adreces següents:

En el cas dels dos darrers, com que no tenen itinerari específic de recerca, caldrà cursar 12 crèdits ECTS de complements de formació en iniciació a la recerca dintre del primer curs del Doctorat.

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés a un programa de doctorat de la UOC has de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels interessos de la recerca, la vinculació amb el grup de recerca.

- Una carta d'aval (opcional) en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat així com la seva intenció de ser-ne el teu tutor.

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobarás més informació a l'apartat corresponent a Secretaria del Campus. 

 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la vostra candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació

Les candidatures s'han de valorar sobre un màxim de 100 punts, els quals s'assignen de la manera següent:

 •  Un màxim de 25 punts per l'expedient acadèmic de grau (o equivalent). Si la mitjana ponderada de l'expedient (fent servir el nombre de crèdits de cada assignatura com a pes de cada qualificació) es calcula utilitzant l'escala habitual, és a dir, 0 per a suspens, 1 per a aprovat, 2 per a notable, 3 per a excel·lent i 4 per a matrícula d'honor, els punts s'assignen de la manera següent:
  • 0 punts si la nota és inferior a 1
  • 5 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1 i 1,5
  • 10 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1,5 i 2
  • 15 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2 i 2,5
  • 20 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2,5 i 3
  • 25 punts si la nota mitjana és igual o superior a 3
 • Un màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent). Si la mitjana ponderada de l'expedient (fent servir el nombre de crèdits de cada assignatura com a pes de cada qualificació) es calcula utilitzant l'escala habitual, és a dir, 0 per a suspens, 1 per a aprovat, 2 per a notable, 3 per a excel·lent i 4 per a matrícula d'honor, els punts s'assignen de la manera següent:
  • 0 punts si la nota és inferior a 1
  • 4 punts si la nota mitjana oscil·la entre 1 i 2
  • 8 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2 i 2,5
  • 12 punts si la nota mitjana oscil·la entre 2,5 i 3
  • 15 punts si la nota mitjana és igual o superior a 3
 • Un màxim de 10 punts per la producció científica prèvia del candidat/a, amb la ponderació següent:
  • 10 punts si el candidat/a acredita un treball publicat o acceptat en una revista indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid).
  • 8 punts per un treball publicat o acceptat en una revista no indexada en el JCR (o un altre índex de referència que la Comissió Acadèmica consideri vàlid) sempre que el procés de publicació en la revista inclogui avaluació d'experts (peer review).
  • 6 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés internacional amb avaluació d'experts.
  • 4 punts per un treball publicat o acceptat en un congrés nacional amb avaluació d'experts.
  • 2 punts pel treball final de màster en modalitat de recerca.
 • Un màxim de 5 punts per acreditar un nivell d'anglès igual o superior a B2 en el Marc comú europeu de referència (MCER):
  • 5 punts per acreditar un nivell d'anglès C2 en l'MCER, com per exemple: 96 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Proficiency in English de la Cambridge University; o 7,5 o més punts en l'examen IELTS.
  • 3 punts per acreditar un nivell d'anglès C1 en l'MCER, com per exemple: 79 o més punts en el test TOEFL Internet-based; Certificate of Advanced English de la Cambridge University; o 6,5 o més punts en l'examen IELTS.
  • 1 punt per acreditar un nivell d'anglès B2 (nivell mínim exigit en el programa) en l'MCER, com per exemple: 65 o més punts en el test TOEFL Internet-based; First Certificate in English de la Cambridge University; o 5,5 o més punts en l'examen IELTS.
 • Un màxim de 10 punts per la carta de presentació: 4 punts per la redacció correcta de la carta i 6 punts per motivar adequadament l'encaix de la proposta o l'interès de recerca del candidat/a amb alguna de les línies de recerca indicades en la convocatòria del programa.
 • Un màxim de 10 punts per l'entrevista personal. Es valora el coneixement del programa, l'interès del candidat/a per les seves línies de recerca i la coherència de l'entrevista amb la carta de presentació lliurada. En aquesta entrevista participa un professor/a responsable de la línia de recerca preferent indicada pel candidat/a en la sol·licitud i almenys un altre professor/a membre de la Comissió Acadèmica del programa.
 • Un màxim de 10 punts per l'adequació de la formació, l'experiència i l'encaix dels interessos de recerca del candidat/a amb el programa i amb algun dels seus grups i línies de recerca. Aquesta valoració respon a la redacció de la normativa dels estudis de doctorat de la UOC. Aquests punts s'assignen tant segons la carta de presentació, l'entrevista personal com el conjunt de documentació aportada pel candidat.
 • Un màxim de 5 punts per les persones de referència: 1 punt per cadascuna de les persones aportades (fins a tres) i 2 punts addicionals per aportar informació complementària (com el currículum, la seva relació personal o acadèmica amb el candidat/a o cartes de recomanació).
 • Un màxim de 10 punts per altres mèrits que faci constar el candidat/a, com per exemple acreditar premis, patents, beques, estades de recerca en centres de referència o experiència professional prèvia en R+D+I.

La puntuació mínima per a accedir al programa ha de ser de 50 punts, calculats amb els criteris anteriors. Si no hi ha suficients candidats amb 50 punts en una convocatòria, quedaran places desertes. Amb independència de la puntuació total obtinguda, l'obtenció d'un mínim d'un punt en l'acreditació de l'idioma anglès és indispensable per a poder accedir al programa.

L'assignació de places es farà tenint en compte les places disponibles per a cada línia de recerca oferta. Per tant, és possible que una línia amb més competència requereixi una puntuació més alta d'accés que d'altres quan es faci la classificació ordenada de les puntuacions dels candidats/es. En tot cas, es requerirà el mínim de 50 punts per a totes les línies.

Línies de recerca

Podeu consultar les línies de recerca i les propostes de tesi del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes fent clic en aquest enllaç.

Calendari

1 de desembre de 2020: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

12 de febrer de 2021: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Maig 2021: Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny 2021: Resolució dels candidats/es admesos als programes.

Juny 2021: Inici matrícula curs 2021-22.

Setembre 2021: Inici de docència curs acadèmic 2021-22.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE