Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) proporciona eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats. Entre altres, però no únicament, s'interessa per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats. La tecnologia s'aproxima com a mediadora dels processos socials i culturals, i entenent que exerceix un paper preponderant en la (re)distribució de poder.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Societat, Tecnologia i Cultura

Idioma: Català, Castellà, Anglès

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura (STC) busca explicar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat. Inicia l'activitat el curs 2021-2022. És l'evolució del programa de Societat de la Informació i el Coneixement, que ara s'extingeix, i pren el testimoni d'un programa pioner en la recerca de la societat de la informació i el coneixement.

L'interès se centra en les tecnologies i infraestructures digitals, i també es tenen en consideració les tecnologies no digitals que configuren les infraestructures clau de les societats contemporànies. Les tecnologies (digitals o no) estan en constant transformació i és necessari continuar aprofundint en l'estudi dels seus efectes sobre la societat i la cultura.

L'anàlisi de diferents sistemes socials, polítics, econòmics i culturals des de la perspectiva de la intermediació de la tecnologia supera els àmbits disciplinaris tradicionals. En conseqüència, el programa de doctorat STC s'articula integrant diverses aproximacions teòriques, epistemològiques i metodològiques per crear coneixement rellevant.

El programa de doctorat està connectat amb la recerca que es desenvolupa tant a l'institut de recerca IN3 com als Estudis d'Arts i Humanitats, els Estudis de Ciències de la Salut, els Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Dret i Ciència Política, els Estudis d'Economia i Empresa, i els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. 

El programa STC està compromès amb la creació de coneixement accessible i obert que contribueixi a un món més just i sostenible. Especialment, subscriu i aspira a desenvolupar els conceptes de ciència oberta, Creative Commons i dades obertes (open data). També promou una manera d'investigar d'acord amb els principis d'igualtat de gènere i de recerca i innovació responsables (RRI, responsible research and innovation).

Finalment, el programa comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (Agenda 2030).

El doctorat STC aspira a formar professionals amb una visió global i interdisciplinària per treballar i incidir en els àmbits de les ciències socials i les humanitats a escala internacional entesos com a espais d'anàlisi, participació, presa de decisions i producció econòmica i social. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC que cerquen formar professionals i ciutadans i ciutadanes globals, i promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb totes les persones i per a totes les persones, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat amb la finalitat d'incrementar-ne l'impacte.

 

Titulació oficial

El programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per fer activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'ensenyament superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC és determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE