La durada dels estudis és d'un màxim de tres anys a temps complet i de cinc anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand o doctoranda en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri escaients.

Tanmateix, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada matriculat en el programa, es concreta per a cada doctorand el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand o doctoranda de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any, el doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que fa servir i els objectius que vol aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor o tutora, el director o directora de tesi i els altres integrants del Comitè de Direcció de Tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per continuar en el programa.

Activitats del període de recerca organitzat per a estudiants amb modalitat presencial

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o en línea)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

De febrer a maig - any 0

Accés

 • Assignació del Comitè de Tesi
 • Assignació d'un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1r. curs - semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

De setembre a febrer - 1r. any

1r. curs - semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades en l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el seminari de recerca del doctorat
 • Realització del projecte de recerca
 • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director
 • Avaluació del projecte de recerca pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

De febrer a juliol - 1r. any

2n. curs

 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Lliurament del document d'activitats
 • Avaluació anual de seguiment pel comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Elaboració del document de renovació de la beca per part del director
 • Desenvolupament de la tesi doctoral

De setembre a juliol - 2n. any

3r. curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesi doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesi
 • Lectura i defensa de la tesi doctoral

De setembre a juliol - 3r. any

 

Activitats del període de recerca organitzat per als estudiants amb modalitat en línia

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

De febrer a maig - any 0

 

Accessos

 • Assignació del Comitè de Tesi
 • Assignació d'un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1r. curs - semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats a l'itinerari formatiu personal
 • Signatura de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

De setembre a febrer - 1r. any

 

1r. curs - semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats a l'itinerari formatiu personal
 • Realització del projecte de recerca
 • Avaluació del projecte de recerca per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

De febrer a juliol - 1r. any

2n. curs i consecutius

 • Lliurament del document d'activitats
 • Avaluació anual de seguiment per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Desenvolupament de la tesi doctoral

De setembre a juliol - 2n., 3r. i 4t. any

5è. curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesi doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesi doctoral per part del Comitè de Tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesi
 • Lectura i defensa de la tesi doctoral

De setembre a juliol - 5è. any

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE