L'edició 2022-2023 del programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura ofereix 15 places, en les quals s'inclouen tant l'estudiantat que cursi el doctorat a distància, com l'estudiantat que pugui obtenir una beca competitiva per cursar-lo.

El programa inclou una convocatòria pròpia de beques per a la realització del doctorat. Aquestes beques estan reservades per a l'estudiantat que cursi la modalitat presencial. No s'hi inclouen les beques per al doctorat a distància. També s'hi pot accedir a través d'altres beques concedides per diferents entitats.

Requisits d'accés

Per a poder accedir al període de recerca organitzat del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, cal que compleixis els requisits generals de la Universitat i els requisits específics del programa.

En primer lloc, has d'acreditar que et trobes en un dels supòsits següents:

a. Disposar d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

b. Disposar d'un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

c. Disposar d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

d. Disposar d'un títol oficial espanyol de graduat/ada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 ECTS.

e. En el cas dels candidats/es titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, sense necessitat d'homologar els títols, disposar d'un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

f. Ser titulat/ada universitari i haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.

g. Disposar d'un títol espanyol de doctor/a obtingut d'acord amb els ordenaments universitaris anteriors.

h. Ser llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

En cas que no hagis superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, hauràs de cursar els complements de formació que determini el programa.

Si disposes únicament d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, tingui una durada de 300 crèdits ECTS, o no has cursat i superat un mínim de 20 crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la teva permanència en el programa de doctorat està condicionada a la superació dels complements formatius que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període de formació corresponent.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura estableix els requisits específics següents:

 • En cas que no tinguis la ciutadania d'un país de parla anglesa, cal que acreditis un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Acreditar nivells més alts (C1 o C2) es valorarà positivament.
 • En cas que t'hagis escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un grau, un bachelor o un màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en anglès en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se't reconeixerà un nivell equivalent al necessari.
 • Pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s'exigeix. En aquesta taula d'equivalències pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell en línia, a la qual pots accedir des d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94 acredita un nivell corresponent al B2 segons el MECR. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix l'estudiant de pagar el preu i les taxes corresponents a l'examen.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a la presentació i l'avaluació de la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Si sol·licites alguna beca de la UOC, has d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la sol·licitud. Per a altres beques, ajuts o contractes de recerca, consulta amb atenció les bases de les convocatòries, les condicions i els requisits de cada cas (nivell d'anglès i modalitat a temps parcial o temps complet).

Documentació d'accés

Si sol·liciteu l'accés a un programa de doctorat de la UOC, heu de lliurar la documentació següent. Tret que s'indiqui el contrari, els documents són obligatoris perquè la candidatura sigui avaluada:

 • La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Una carta de presentació que inclogui les motivacions específiques que impulsen la candidatura i que inclogui la descripció dels interessos concrets de recerca (extensió màxima: 2.500 paraules).
 • Una carta de recomanació per part de professorat o personal investigador en què consti el nom complet, la filiació, l'adreça postal i l'adreça electrònica de la persona de referència. Es pot incloure una carta d'un professor/a investigador/a associat/ada al programa de doctorat STC. (Opcional, màxim 2)
 • Un currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressats a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia. Així mateix, també hi ha de constar l'adreça física completa, un telèfon i una adreça electrònica de contacte. 
 • Un exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès) (recomanable).
 • Els certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, en què constin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
 • Una certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit pel programa de doctorat.
 • La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés (trobaràs més informació a l'apartat corresponent dins de Tràmits al Campus). 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat en la sol·licitud, pot comportar la no admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial.

Criteris d'avaluació

Les candidatures s'avaluen en funció dels criteris i mèrits definits en la taula següent (punts totals: 100).

 

 

Criteri

Variable

Ponderació total del criteri

a) Excel·lència acadèmica 2/3 de mitjana de l'expedient de grau + 1/3 de mitjana de l'expedient de màster 30 %
b) Experiència investigadora Congressos, publicacions, beques i participació en projectes relacionats amb la temàtica de la tesi. 10 %
c) Carta de presentació/motivació Vocació i maduresa investigadora (en funció de l'experiència). Evidències d'interessos concrets de recerca, i de coneixement teòric i metodològic del camp. 30 %
d) Compromís i formalitat Mostra de compromís vocacional i serietat en la presentació de la sol·licitud i la documentació 10 %
e) Adequació al doctorat Encaix amb les prioritats dels possibles directors de tesi i grups investigadors 20 %
Total 100 %

 

La puntuació mínima per accedir al programa és de 50 punts. Es poden deixar places desertes si no hi ha suficients candidatures que compleixin aquest requisit. 

Pel que fa a les sol·licituds de beca UOC, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat farà una selecció preliminar de dues candidatures per cada línia de recerca en funció de les mitjanes del expedients acadèmics: Àrea 1 (Canvis socials, polítics i econòmics); Àrea 2 (Estudis de Gènere, Comunicació i Desigualtat); Àrea 3 (Biopolítica i Tecnociència i Societat); Àrea 4 (Sostenibilitat, Urbanització i polítiques de la (sòcio-)tecnologia); Àrea 5 (Cultura, Humanitats Digitals i Societat).

Les persones pre-seleccionades rebran una invitació a participar en una entrevista de selecció. Atesa la naturalesa interdisciplinària del programa STC, la Comissió Acadèmica els assignarà la màxima puntuació en els apartats de l'expedient acadèmic de grau i postgrau.

Les candidatures que sol·licitin una beca UOC s'avaluaran en base a un total de 110 punts, que es distribuiran de la manera següent:

Les candidatures que sol·licitin una beca UOC s'avaluaran en base a un total de 110 punts, que es distribuiran de la manera següent:

 • Un màxim de 20 punts corresponent a l'expedient acadèmic de grau (o equivalent), ponderat per la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Es calcula segons l'escala habitual: 1 aprovat, 2 notable, 3 excel·lent i 4 matrícula d'honor. 
 • Un màxim de 10 punts corresponent a l'expedient acadèmic de màster (o equivalent), ponderat per la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Es calcula segons l'escala habitual: 1 aprovat, 2 notable, 3 excel·lent i 4 matrícula d'honor. 
 • Un màxim de 10 punts corresponent a l'experiència investigadora, tenint en compte la participació en congressos, publicacions, beques i participació en projectes de recerca relacionats amb l'objecte de la tesi. 
 • Fins a 30 punts per a la carta de presentació/motivació (extensió màxima de 2.500 paraules). Es tindrà en compte la vocació i maduresa de la recerca (en funció de l'experiència), així com l'evidència d'interessos de recerca específics, i els coneixements teòrics i metodològics de la matèria de la tesi. Es tindrà en compte la correcció formal de la carta.
 • Un màxim de 10 punts corresponents a la dimensió de compromís i serietat. Es tindrà en compte la demostració del compromís vocacional en l'elaboració d'una tesi doctoral, i la serietat a l'hora de presentar la sol·licitud i la documentació, incloses les cartes de recomanació (completes, correctes, etc.). 
 • Un màxim de 20 punts per la idoneïtat del programa de doctorat. Aquesta idoneïtat s'avaluarà no només pel que fa a les línies de recerca del programa de doctorat, sinó pel que fa a les prioritats dels possibles directors/es de tesi i dels grups de recerca on estan duent a terme la seva recerca. També es tindrà en compte la carta de suport/recomanació d'un professor/a investigador/a associat/da al programa de doctorat STC que defensi aquesta idoneïtat. 
 • Fins a 10 punts corresponents a l'entrevista. S'avaluaran globalment els aspectes clau de l'accés (motivació, maduresa, capacitat de definir, desenvolupar i completar la tesi), així com la idoneïtat per al programa de doctorat i les línies de recerca de la persona que es preveu que supervisi la tesi.
Calendari

Desembre de 2022: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

Febrer de 2023: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Abril de 2023: Resolució provisional dels candidats/es dels candidats/es admesos als programes i dels que han obtingut una beca UOC.

Maig de 2023: Inici període d'al·legacions.

Maig de 2023: Resolució definitiva dels candidats/es dels candidats/es admesos als programes i dels que han obtingut una beca UOC.

Juliol de 2023: Inici matrícula curs 2023-24.

Setembre de 2023: Inici de docència curs acadèmic 2023-24.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE