Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es va oferir per primera vegada l'any 2000, i va ser un dels primers que es van crear en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement i el primer que es va oferir completament en xarxa.

Places limitades

Nombre de places: 35

Data: 16 setembre 2020

Títol: Societat de la Informació i el Coneixement

Idioma: català, castellà, anglès

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), promogudes durant la segona meitat del segle xx i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'ensenyament, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les profundes transformacions que els acompanyen és un element clau per a comprendre la societat actual i portar a terme una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diferents sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques i també diferents eines metodològiques.

Concretament, el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius que s'estableixen en el Reial decret 99/2011, de 8 de gener, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de doctorat o doctorat.

El període de recerca organitzat del doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

Descarrega't el fullet informatiu del programa 
 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre 2020

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE