Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es va oferir per primera vegada l'any 2000, i va ser un dels primers que es van crear en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement i el primer que es va oferir completament en xarxa.

Data: 14 setembre 2022

Títol: Societat de la Informació i el Coneixement

Idioma: Anglès, Castellà, Català

El doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement està en un període de transició cap al doctorat de Societat, Tecnologia, Cultura (STC), pendent de rebre la resolució oficial del títol. En cas de resolució positiva, el nou programa començarà el proper curs acadèmic i els estudiants que sol·licitin el canvi hi seran admesos.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), promogudes durant la segona meitat del segle xx i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'ensenyament, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les profundes transformacions que els acompanyen és un element clau per a comprendre la societat actual i portar a terme una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diferents sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques i també diferents eines metodològiques.

Concretament, el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius que s'estableixen en el Reial decret 99/2011, de 8 de gener, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de doctorat o doctorat.

El període de recerca organitzat del doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

Sistema de garantia de qualitat

El Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement disposa de diferents sistemes per garantir la qualitat del mateix.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i Doctorat de la UOC, un organisme independent, creat a l'any 2002 i integrat per Experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella a la Rectora sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat desenvolupat al voltant del Màster Universitari en Societat de la Informació i el Coneixement, ha participat en la Convocatòria 2011 del programa AUDIT desplegat conjuntament per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, al igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya participa del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat Oberta de Catalunya aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

Titulació oficial

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE