Quan s'ingressa en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a cada estudiant un itinerari formatiu personalitzat, en l'elaboració del qual s'han tingut en compte els coneixements i les capacitats en recerca de l'estudiant (particularment pel que fa a metodologies per a la recerca), a més dels seus interessos de recerca. Com a resultat d'això, l'itinerari pot preveure la realització de cursos, seminaris i altres activitats orientats a la formació en recerca. En cas que s'incloguin en l'itinerari formatiu personal, hauran de ser necessàriament cursats i superats per l'estudiant.

Amb la finalitat d'adquirir la formació avançada que demana l'elaboració del projecte de recerca, l'estudiant ha de completar, durant el període de recerca del doctorat, les assignatures, cursos o activitats que s'han incorporat al seu itinerari formatiu personal.

L'oferta formativa del període de recerca organitzat consta de diverses activitats formatives, de tipologia, durada, distribució temporal i objectius diferenciats, que s'estructuren en cinc blocs diferents (cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca, complements de formació, activitats formatives complementàries orientades a la recerca i seminari de recerca del doctorat). Algunes d'aquestes activitats formatives, com les que integren els blocs de cursos metodològics, seminaris temàtics de recerca i seminaris de recerca del doctorat, es distribueixen en dos àmbits: societat de la informació i el coneixement, i tecnologies de la informació i de xarxes.

Taula resum dels blocs en què es configura l'oferta formativa del període de recerca organitzat:

 

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Complements de formació Semestral Virtual 1r. curs (1r. semestre) Obligatòria
Cursos optatius Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Optatius
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Semestral Virtual Durant el període de recerca Optatius
Tallers 10 hores Virtual Durant el període de recerca Optatius
Seminari de recerca Anual Presencial Durant el període de recerca Obligatoris1
Activitats de participació acadèmica N/A Presencial Durant el període de recerca Obligatòries1


1Activitats orientades als estudiants del doctorat en la modalitat presencial i a temps complet.

 

En tot cas, la incorporació de cursos, seminaris i activitats a l'itinerari formatiu de l'estudiant dependrà de la formació i l'experiència de recerca prèvies que tingui, i també de l'àmbit específic o la temàtica que abordi en el seu projecte de recerca.

 

Assignatures i cursos optatius

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar assignatures optatives. Aquestes assignatures es configuren a partir de necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i les assigna la Comissió Acadèmica del doctorat. Poden incloure, especialment en el cas dels estudiants no provinents de l'espai europeu d'ensenyament superior, cursos de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat. En cas d'incorporar-s'hi, cal cursar-los i superar-los durant el primer curs acadèmic dels estudis de doctorat.

L'assignatura Interdisciplinary Analysis of the Network Society, impartida pel professor Manuel Castells, proporciona elements especialment útils per a la fase d'anàlisi de les dades de la recerca, per la qual cosa es recomana que no es cursi al principi, sinó en el 4t. semestre del doctorat.

 

Distribució temporal

Àmbit de societat de la informació i el coneixement

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

4t. semestre Interdisciplinary Analysis of the Network Society 5 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Recerca en e-learning 5 Optativa Català/Espanyol
1st or 2nd 1r. o 2n. semestre Mètodes de recerca 5 Optativa Català/Espanyol
1r. o 2n. semestre Tècniques d'anàlisi de dades 5 Optativa Català/Espanyol
1r. o 2n. semestre Construcció d'instruments per a la recerca 5 Optativa Català/Espanyol
1r. o 2n. semestre Research Methodologies in Network and Information Technologies 6 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Research Techniques in Network and Information Technologies 6 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Formalization and Proofs 5 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Computer Modelling & Simulation 5 Optativa Anglès

 

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://estudios.uoc.edu/ca/doctorat

Seminaris de recerca

Al llarg de tot el període de recerca organitzat, s'espera que l'estudiant participi activament en el seminari de recerca del doctorat, sia en la versió presencial (si cursa els estudis a temps complet) o la virtual.

Els seminaris de doctorat preveuen que els doctorands o doctorandes, professors o professores i altres investigadors o investigadores de la Universitat presentin i debatin els treballs de recerca (en curs o desenvolupats). Així mateix, es preveu que professors o professores visitants, o altres especialistes convidats, exposin temes d'interès per als estudiants.

Activitats de participació acadèmica

Aquest concepte inclou activitats de participació en tot tipus d'activitats pròpies de científics professionals i que es consideren consubstancials a la formació d'investigadors, com ara presentacions en congressos, estades de recerca, publicacions i organització d'activitats acadèmiques. Dins aquestes activitats, es considera que la presentació de treballs en congressos i la publicació d'articles científics durant el doctorat són obligatòries.

Complements de formació

Distribució temporal

Àmbit de societat de la informació i el coneixement

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r. o 2n. semestre Research Design in Social Science 5 Obligatòria Anglès
1r. o 2n. semestre Anglès B2.1 6 Optativa Anglès
1r. o 2n. semestre Anglès B2.2 6 Optativa Anglès

 

Research Design in Social Sciences

L'assignatura Research Design in Social Sciences s'imparteix en llengua anglesa. Es tracta d'una assignatura de durada semestral i impartida per mitjà del procés d'ensenyament-aprenentatge virtual propi de la UOC, que proporciona formació avançada sobre metodologies per a la recerca en algun dels àmbits en els quals es porta a terme el projecte de recerca.

Té caràcter obligatori. Es requerirà a tots els estudiants que se'n matriculin i que la superin durant el segon semestre. En casos especials, la Comissió Acadèmica del doctorat podrà autoritzar un estudiant a no fer-la quan, durant el període d'accés, presenti proves d'haver fet prèviament aquesta formació i tingui el pla de tesi ja completat.


Anglès

En cas que, per exemple, l'estudiant no tingui el nivell d'anglès requerit de B2, se li exigirà que cursi les assignatures ofertes pel Centre d'Idiomes Moderns de la UOC: Anglès B2.1 i Anglès B2.2.

En tot cas, per a seguir els estudis de doctorat es recomana assolir un nivell d'anglès de C1, que també es pot aconseguir mitjançant les assignatures Anglès C1.1 i Anglès C1.2.

Tallers

Segons els estudis previs de l'estudiant, els seus interessos de recerca i el règim en el qual cursa els estudis de doctorat (a temps complet i de manera presencial, o a distància), es pot establir que participi en activitats formatives de durada curta, de suport a la seva recerca.

 

Distribució temporal

Àmbit de societat de la informació i el coneixement

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

Anual (1r. semestre) Search for Academic Information 0 Recomanable Anglès
Anual (1r. semestre) Bibliographic Reference Management 0 Recomanable Anglès
Anual (2n. semestre) Where to Publish: How to Identify Leading Journals 0 Recomanable Anglès
Autoaprenentatge NVivo Qualitative Analysis 0 Optatiu Anglès

 

Incorporació

Els doctorands/es admesos/es en el programa de doctorat tenen com a tutor/a, un professor/a o un investigador/a de la UOC, amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, vinculat/ada a la mateixa àrea de coneixement o temàtica, i amb un coneixement adequat del programa. El tutor/a ha d'assegurar la interacció del doctorand/a amb la Comissió Acadèmica.

El tutor/a de doctorat, tenint en compte els criteris establerts a cada programa i la formació i l'experiència de recerca prèvies del doctorand/a, s'ocupa de proposar un itinerari formatiu personalitzat a la Comissió Acadèmica. El tutor/a també col·labora amb la Comissió Acadèmica en la selecció dels professors/es o investigadors/es que assumiran la direcció de tesi. La Comissió Acadèmica pot modificar l'assignació d'un tutor/a si es donen circumstàncies justificades.

És competència del tutor/a de doctorat comunicar al doctorand/a el seu itinerari formatiu, un cop hagi estat aprovat per la Comissió Acadèmica, i també guiar-lo i acompanyar-lo en la seva adaptació a l'entorn d'aprenentatge. Li ha de proporcionar l'assessorament necessari per a la realització de l'activitat i ha de revisar regularment el document d'activitats amb la finalitat d'assegurar la consecució de les fites marcades en l'itinerari formatiu.

El tutor/a ha d'avalar el pla de recerca que el doctorand/a elabora abans d'acabar el primer any. Després, i com a mínim amb una freqüència anual, el tutor/a ha d'emetre un informe per a la Comissió Acadèmica sobre l'evolució del doctorand/a en el marc del pla de recerca aprovat.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE