Objectius i pla de recerca

Objectius

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement té com a objectius generals:

 • Proporcionar els coneixements i les capacitats per a la recerca sobre les tecnologies de la informació i la comunicació, els seus usos i les transformacions que les acompanyen en els diversos àmbits humanístics i socials.

 • Facilitar la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original i innovadora, que contribueixi al coneixement acumulat sobre els impactes de les tecnologies de la informació i la comunicació en algun dels àmbits esmentats o sobre les transformacions globals que acompanyen l'actual emergència d'una societat de la informació i el coneixement.

Concretament, el programa qualifica l'estudiant per a:

 • Ser capaç d'obtenir una comprensió sistemàtica dels usos i les transformacions que acompanyen les tecnologies de la informació en un camp d'estudi social o humanístic concret (en l'economia i empresa, en la societat i la política, en els mitjans de comunicació, en el dret, en la gestió de la informació i la documentació, en la cultura i les humanitats).

 • Ser capaç d'obtenir una comprensió interdisciplinària general de les transformacions globals que acompanyen l'actual emergència d'una societat de la informació i el coneixement.

 • Ser capaç d'obtenir coneixements generals i dominar metodologies de recerca variades (qualitatives i quantitatives) que capaciten per a abordar amb èxit una anàlisi sobre la societat de la informació i el coneixement.

 • Ser capaç de fer anàlisis crítiques i d'avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.

 • Saber elaborar un projecte de recerca en el camp o temàtica amb l'originalitat, el rigor, la viabilitat i l'envergadura requerits en l'esfera acadèmica.

 • Saber fer una contribució mitjançant una recerca original i substancial que signifiqui una aportació significativa al coneixement acadèmic en el camp o temàtica.

 • Ser capaç de desenvolupar un corpus substancial, una part del qual mereixi la publicació referenciada a escala nacional o internacional.

 • Saber comunicar els resultats del treball científic a col·legues, a la comunitat acadèmica en el seu conjunt i a la societat en general.

 • Ser capaç d'estar en contacte amb xarxes científiques internacionals i experts reconeguts i de participar en comunitats d'intercanvi científic.

 • Ser capaç de fomentar, en contexts acadèmics i professionals, l'avenç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en la informació i el coneixement.

 • Ser expert en la detecció, comprensió i assimilació dels nous fenòmens tecnològics i socials relacionats amb la societat del coneixement.

 • Ser capaç de destacar per la capacitació per a la innovació social i l'ús de la tecnologia en el seu camp d'estudi o la seva especialització.

Pla de recerca

El pla de recerca és un document elaborat pel doctorand/a amb el vistiplau del seu director/a i avalat pel seu tutor/a, seguint els criteris aprovats per la Comissió Acadèmica del programa. En aquest pla es descriu el treball original de recerca que farà el doctorand/a per obtenir el títol de doctor.

Abans d'acabar el primer curs, i sempre que hagi superat l'activitat de formació fixada en el seu itinerari per a aquest període, hagi signat la carta de compromisos del programa de doctorat i tingui assignat el director/a de tesi, el doctorand/a ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'avaluació del seu pla de recerca.

En aquest procés, que ha de fer la Comissió Acadèmica tenint en compte el document d'activitats i els informes que hagi rebut, s'avalua el contingut del pla de recerca i se'n resol l'aprovació. La resolució és vinculant per a la permanència del doctorand/a en el programa de doctorat. Anualment, la Comissió Acadèmica corresponent avalua el progrés del pla de recerca i del document d'activitats, a partir dels informes que s'hagin presentat. L'avaluació positiva del pla és imprescindible per a continuar en el programa.

Els membres del Comitè de Direcció de Tesi participen en l'avaluació del pla de recerca i en les avaluacions anuals de seguiment de l'activitat del doctorand/a en acabar cada curs acadèmic. Amb aquesta finalitat, cadascun dels membres ha d'emetre l'informe corresponent per a la Comissió Acadèmica, en el qual s'ha de justificar la sol·licitud de permanència o no del doctorand/a en el programa. En aquests casos, i amb relació a l'avaluació del pla de recerca que s'hagi presentat al final del primer curs, un altre doctor/a amb experiència investigadora acreditada designat per la Comissió Acadèmica també participa, juntament amb el Comitè de Direcció de Tesi, en el procés d'avaluació, en la tasca d'emetre l'informe corresponent sobre la seva proposta d'aprovació o no del pla.

El document d'activitats és un registre personal de control del progrés que evidencia l'assoliment de les competències de recerca. Aquest document inclou totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a i ha de ser revisat regularment pel tutor/a, el director/a de tesi, la Comissió Acadèmica i el Comitè de Direcció de Tesi.

En totes les avaluacions anuals de seguiment, sempre que el doctorand/a continuï complint els requisits de permanència, s'ha de tenir en compte l'activitat (de formació i investigadora) que el doctorand/a hagi dut a terme durant el període considerat.