La durada dels estudis és d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica consideri escaients.

Tanmateix, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada matriculat en el programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any, el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que fa servir i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a, el director/a de tesi i els altres integrants del Comitè de Direcció de Tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencial

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer - Mayo any 0

Accés

 • Assignació del comitè de tesi
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Firma de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Realització del projecte de recerca
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Avaluació del projecte de recerca per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer a Juliol - 1r any

2.º curs

 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Entrega del documento de activitats
 • Avaluació anual de seguiment per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Julio - 2n any

3.r curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral per el comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

 

Activitats del període de recerca organitzat per els estudiants amb modalitat online

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer a Maig - any 0

Accessos

 • Assignació del comitè de tesi
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Firma de la carta de compromisos de los estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Realització del projecte de recerca
 • Avaluació del projecte de recerca per el comitè de tesi i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

Febrer a Juliol - 1r any

2.º curs i consecutius

 • Entrega del documento de activitats
 • Avaluació anual de seguiment per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any

5.º curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral per el comitè de tesis i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Julio - 5e any

 

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE