Direcció de tesi

Una vegada l'estudiant ha superat els cursos i les activitats formatives que configuren el seu itinerari formatiu del primer semestre acadèmic, la Universitat li assigna un director/a de tesi doctoral. El director/a i l'estudiant han de signar la carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a ha de ser necessàriament un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència de recerca acreditada.

De tota manera, l'assignació d'un director/a de tesi està condicionada al fet que l'estudiant acabi satisfactòriament tots els cursos, seminaris i activitats que configuren el seu itinerari formatiu, que presenti la sol·licitud d'admissió del projecte de tesi i que aquesta es resolgui favorablement en el període establert.

Així mateix, la Universitat vetlla per la constitució del Comitè de Direcció de Tesi. Aquest comitè és integrat pel director/a de tesi, que el presideix, i per dos professors/es doctors/es més amb experiència investigadora acreditada. Un dels tres membres del Comitè de Direcció de Tesi ha de ser aliè al col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.

La tesi doctoral pot ser codirigida per més d'un doctor/a amb experiència investigadora acreditada, fins a un màxim de tres codirectors/es. En cas que es proposi una codirecció, el segon i tercer codirectors/es, que han de reunir els requisits que es demanen als membres dels comitès de direcció de tesi, s'integraran al Comitè de Direcció de Tesi i duran a terme les funcions d'avaluació i seguiment del pla de recerca.

Una vegada el doctorand/a hagi acabat l'elaboració de la tesi, sempre d'acord amb els terminis establerts en la normativa vigent, ha de sol·licitar al Comitè de Direcció de Tesi que en faci l'avaluació prèvia i, si escau, doni l'autorització per a dipositar-la.

El doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement disposa de diferents sistemes per a garantir-ne la qualitat.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i el Doctorat de la UOC, un organisme independent creat l'any 2002 i integrat per experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella al rector/a sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat, portat a terme entorn dels màsters universitaris oferts pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ha participat en la convocatòria 2011 del programa Audit, desplegat conjuntament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de sistemes de garantia interna de qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya, participa del sistema de garantia interna de qualitat de la UOC, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

L'equip de professorat i directors/es de tesi del programa és el següent:

Directors

Aibar, Eduard
Alberich, Jordi
Alsina González, Pau 
Àlvarez Gómez, Fernando
Alvarez, Agusti
Andreu, Rafael
Appel, Christine
Aranda,Daniel
Ardèvol, Elisenda
Badia, Toni
Borge, Rosa
Calhoun , Craig 
Canals, Agusti
Cantó Milà, Natalia
Cardenal Izquierdo, Ana Sofia 
Castellón, Irene
Castells, Manuel
Cerrillo Martínez, Agusti
Climent Roca, Salvador 
Clua Infante, Anna
Cobarsí Josep
Coll-Florit, Marta
Colombo, Alba
David Alsina, Pau 
Delgado, Ana Mª
Enguix Grua, Begonya
Fernàndez Montolí, Josep Anton 
Fernandez-Ardevol, Mireia
Fondevila, Joan Francesc
Gonzalez Ramos, Ana Mª
González-Bailón, Sandra 
Gonzàlez-Balletbò, Isaac
Guimarans, Daniel
Hernandez, Eulàlia
Jimenez Zarco, Ana Isabel 
Jorba, Josep
Juan, Angel A. 
Lalueza, Ferran
Lapedriza, Agata
Lladós Masllorens, Josep 
March Corbella, Hug
Marques, Joan M. 
Martinez Robles, David
Martínez Sanmartí, Roger
Masip, David
Meseguer, Antoni
Muñoz-Marrón, Elena 
Nuñez, Francesc
Oliver Cuello, Rafael 
Oliver, Antoni
Ordoñez Sierra, Rosario 
Padró, 
Pastor, Lluís 
Peguera Poch, Miquel
Peña, Ismael
Pérez Navarro, Antoni
Pink, Sandra
Pujolar, Joan
Redolar Ripoll, Diego
Ribera, Ramon 
Riera i Teren, Daniel
Rimbau, Eva
Rodriguez Vidales, Esther
Rodríguez-Ardura, Inma 
Roig, Antoni
Ros Hijar, Adela
Ruiz de Querol, Ricardo 
Sainz, Milagros
San Cornelio Esquerdo , Gemma 
Sánchez Espinosa, Adelina
Sánchez Sanchez, Víctor M. 
Sánchez, Jordi
Serradell, Enric
Serrano, Ivan
Torns, Teresa
Torrent-Sellens, Joan
Van der Tuin, Iris
Vayreda Duran, Agnès
Vivas, Pep

Carta de compromisos

El doctorand/a, el director/a o directors/es de la tesi doctoral, el tutor/a i el coordinador/a del programa es comprometen, per mitjà de la signatura d'una carta de compromisos dels estudis de doctorat, a col·laborar en l'elaboració del pla de recerca i la tesi doctoral, i en la seva defensa.

Addicionalment, el doctorand/a es compromet a no revelar les dades i informacions confidencials que li proporcionin per a la seva tesi doctoral. Al mateix temps, se li reconeix el dret de ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguin, i a aparèixer com a coautor dels treballs en l'elaboració dels quals ha participat d'una manera rellevant.

L'estudiant s'obliga a considerar les implicacions ètiques de la seva activitat de recerca i vetllar-hi.

Sistema de Garantia de qualitat

El Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement disposa de diferents sistemes per garantir la qualitat del mateix.

En primer lloc, la Comissió Científica per a la Recerca i Doctorat de la UOC, un organisme independent, creat a l'any 2002 i integrat per Experts internacionals que avalua l'actuació acadèmica de la Universitat, supervisa la qualitat del programa de doctorat i aconsella a la Rectora sobre l'estratègia de recerca.

En segon lloc, el període de formació prèvia del programa de doctorat desenvolupat al voltant del Màster Universitari en Societat de la Informació i el Coneixement, ha participat en la Convocatòria 2011 del programa AUDIT desplegat conjuntament per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament i la implementació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat de la formació universitària.

Finalment, el programa, al igual que la resta de titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya participa del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat Oberta de Catalunya aprovat pel Consell de Govern de la Universitat el 19 de juny de 2009.

Seus UOC

Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València