Per a l'edició de 2019-2020 del programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement s'ofereixen un total de 30-35 places, en les quals s'inclouen tant els doctorands/es que cursin el doctorat a distància, com els doctorands/es que puguin obtenir una beca competitiva per a fer-lo.

Aquest programa inclou una convocatòria pròpia de beques per a la realització del doctorat. Aquestes beques estan reservades als estudiants que cursin la modalitat presencial. No s'hi inclouen les beques per al doctorat a distància. També s'hi pot accedir a través d'altres beques concedides per diferents entitats.

Requisits d'accés

Per a poder accedir al període de recerca organitzat del programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, cal que compleixis els requisits generals de la Universitat i els requisits específics del programa.

En primer lloc, has d'acreditar que et trobes en un dels supòsits següents:

a. Disposar d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari o equivalent, i haver superat, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

b. Disposar d'un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

c. Disposar d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

d. Disposar d'un títol oficial espanyol de graduat/ada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 ECTS.

e. En el cas dels candidats/es titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, sense necessitat d'homologar els títols, disposar d'un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

f. Ser titulat/ada universitari i haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.

g. Disposar d'un títol espanyol de doctor/a obtingut d'acord amb els ordenaments universitaris anteriors.

h. Ser llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

En cas que no hagis superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, hauràs de cursar els complements de formació que determini el programa.

Si disposes únicament d'un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, tingui una durada de 300 crèdits ECTS, o no has cursat i superat un mínim de 20 crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la teva permanència en el programa de doctorat està condicionada a la superació dels complements formatius que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període de formació corresponent.

Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement estableix els requisits específics següents:

  • En el cas que no siguis ciutadà de països de parla anglesa, acreditar el teu nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc comú de referència europeu

Aquells candidats o candidates al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit, tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca a finals del primer any. En cas que l'estudiant no assolís aquest nivell no se li podria aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si sol·licites beca, haurà d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la seva sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostrin els candidats per explicar amb claredat i en anglès els seus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les Comissions Acadèmiques en el procés de selecció.

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat (B2). 

En cas que el candidat/a hagi estat escolaritzat o hagi cursat la totalitat d'un Grau, Bàtxelor o Màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeixerà un nivell equivalent al necessari per accedir al programa de doctorat que correspongui.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per mitjà d'Internet, a la qual podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94, acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc Comú de Referència Europea. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix a l'estudiant del pagament del preu i les taxes corresponents a l'examen.

L'estudiant també pot demostrar les seves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s`exigeix. En aquesta taula d'equivalències, podeu consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Malgrat que l'accés natural al programa de doctorat és l'itinerari de recerca del màster, ja que això garanteix la coherència del disseny i la formació per a adquirir les competències necessàries per a iniciar el període de recerca del doctorat, també s'hi podrà accedir des d'un altre màster universitari o des d'altres titulacions que acreditin que el candidat ha adquirit els coneixements necessaris per a desenvolupar un treball de recerca per a optar al títol de doctor.

Es valorarà com a mèrit addicional la presentació d'un doctorat industrial, a partir d'un acord previ amb una empresa o institució. Més informació sobre el Programa de Doctorats Industrials.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

 

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés a un programa de doctorat de la UOC has de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació que inclogui les motivacions específiques que impulsen la candidatura i una descripció dels interessos concrets de recerca (extensió màxima: 2.500 paraules).

- Una carta d'aval del director/a del grup de recerca o de l'investigador/a de la UOC que avala el projecte personal de doctorat (opcional)

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés, trobaràs més informació a l'apartat corresponent dins de Tràmits al Campus. 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la vostra candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació

Les candidatures es valoraran sobre un màxim de 100 punts, els quals s'assignaran de la següent manera:

  • Un màxim de 25 punts per l'expedient acadèmic de grau (o equivalent), que es ponderada mitjançant la nota mitjana del expedient. Aquesta es calcula utilitzant l'escala habitual: 1 per aprovat, 2 per notable, 3 per excel·lent i 4 per matricula d'honor. 
  • Un màxim de 15 punts per l'expedient acadèmic de màster (o equivalent), que es ponderada mitjançant la nota mitjana del expedien. Aquesta es calcula utilitzant l'escala habitual: 1 per aprovat, 2 per notable, 3 per excel·lent i 4 per matricula d'honor. 
  • Un màxim de 10 punts per l' experiència en recerca, amb la ponderació corresponent, que té en compte la participació a congressos, les publicacions, les estades de recerca i altres experiència de participació en iniciatives de recerca. 
  • Un màxim de 25 punts per la carta de motivació: és té en compte l'encaix de la proposta de recerca del candidat/a amb alguna de les línies de recerca indicades a la convocatòria del programa, el nivell de definició de l'interès en recerca, la coherència del projecte plantejat i la correcció formal de la carta. També es té en compte la qualitat del treball de recerca anterior al que hagis presentat.
  • Un màxim de 20 punts per la motivació i la coherència amb la seva trajectòria, la coordinació amb el teu potencial director o grup de recerca,  la maduresa que expressa en la vocació en recerca, el coneixement del programa i en general la coherència del que s'ha explicat a la carta de presentació entregada.
  • Un màxim de 5 punts per les recomanacions presentades o rebudes: es valorarà l'experiència en recerca de les persones que envien les recomanacions, incloses la del teu propi grup de recerca o futur director. 

La puntuació mínima per accedir al programa serà de 50 punts, calculats segons els criteris anteriors. Si no hi ha suficients candidats/es amb 50 punts en una convocatòria, les places corresponents quedaran desertes.

En relació a les candidatures a les beques UOC, la Comissió Acadèmica del Doctorat efectua una preselecció dels 2 millors expedients acadèmics, en base a les mitjanes, de cadascun dels següents àmbits segons línia de recerca: 

Àmbit 1: Basic and applied health sciences / Psychology, technology and society

Àmbit 2: Culture, society and Language

Àmbit 3: Communication and new media / Information and knowledge management

Àmbit 4: Economy, business and labor

Àmbit 5: Politics, democracy and human rights / Law and criminology in the information society

Un cop efectuada aquesta preselecció, la Comissió Acadèmica assigna la mateixa puntuació als candidats pel que fa a l'expedient acadèmic. 

 

Línies de recerca

Podeu consultar les línies de recerca i les propostes de tesi del programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement fent clic en aquest enllaç.

Calendari

1 de desembre de 2020: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

12 de febrer de 2021: Finalització del termini del tancament de la convocatòria d'accés.

Maig 2021: Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny 2021: Resolució dels candidats/es admesos als programes.

Juny 2021: Inici matrícula curs 2021-22.

Setembre 2021: Inici de docència curs acadèmic 2021-22.