Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

Amb el programa de doctorat de Salut i Psicologia volem donar resposta a la necessitat de formació en recerca en l'àmbit des d'una òptica multidisciplinària.

Data: 16 setembre 2020

Títol: Salut i Psicologia

Idioma: català, castellà, anglès

L'objectiu general del programa és facilitar el desenvolupament de les competències necessàries per a poder portar a terme una recerca en l'àmbit de la salut i la psicologia d'una manera reeixida. Més concretament, volem formar investigadors i investigadores que siguin capaços de plantejar preguntes de recerca rellevants i el resultat de les quals signifiqui una millora en la salut i el benestar de les persones. A més, volem que siguin capaços de desenvolupar projectes de recerca amb una clara vocació transformadora i formar-los perquè donin resposta a les preguntes de manera metòdica, innovadora i rigorosa.

Volem, doncs, formar investigadors i investigadores motivats, creatius, originals, que vulguin avançar en la solució de problemes rellevants en l'àmbit d'estudi, i la solució dels quals reverteixi positivament en el benestar de la població. Per a assolir aquests objectius, el doctorat s'articula en set línies de recerca que tracten dels temes següents: salut digital; aspectes i eines psicològiques; neurociència i trastorns del llenguatge; alimentació i estils de vida; entorns laborals saludables; cura i salut comunitària, i gènere, salut i models socioculturals. Disposem d'experiència en tots aquests àmbits, a més de projectes de recerca. Per a cadascuna de les línies de recerca, s'ofereixen diverses propostes de tesi.

El programa s'ofereix en el marc de l'Escola de Doctorat de la UOC i està estretament vinculat a l'experiència investigadora del professorat i del personal investigador dels Estudis de Ciències de la Salut, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

El programa de doctorat de Salut i Psicologia està en procés de verificació

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre 2020

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE