Per a cada estudiant es defineix un pla de formació individualitzat basat en els seus coneixements previs i els seus interessos i les seves capacitats en recerca, particularment en les metodologies per a la recerca. El pla de formació pot contemplar, d'una banda, que l'estudiant faci uns complements de formació i, de l'altra, que participi en diferents activitats pròpies del programa de doctorat.

Els complements de formació són assignatures de màster afins al doctorat, generalment d'un grau d'especificitat elevat, que poden ajudar l'estudiant a progressar en la recerca. Es recomana que es cursin durant el primer any (primer i segon trimestre). Disposem d'una llista extensa de complements de formació per a cobrir les necessitats de tots els alumnes. Si es considera adient, també es pot estudiar l'opció de cursar altres assignatures (no incloses en aquesta llista) de titulacions afins.

A més a més, dins del pla de formació, es pot proposar als alumnes que participin en diferents activitats formatives pròpies del programa de doctorat. Es tracta de seminaris i tallers, normalment de curta durada, dissenyats per l'Escola de Doctorat i dels quals es poden beneficiar els estudiants de diferents programes (encara que també hi pot haver activitats pròpies de cada programa). Aquestes activitats solen ser presencials o virtuals i s'actualitzen periòdicament segons les necessitats identificades. A més, hi poden participar experts en temes concrets i es poden desenvolupar al llarg de tot el programa. La diferència entre els seminaris i els tallers és que l'orientació dels últims és més pràctica. Cal esmentar que moltes de les activitats formatives pròpies s'ofereixen en anglès.

També cal destacar que es duu a terme de manera periòdica el Seminari de Recerca del Doctorat de Salut i Psicologia, que es presenta com un espai de trobada presencial i virtual. Se celebra amb l'objectiu de compartir, entre els estudiants d'una mateixa cohort i les diferents figures acadèmiques implicades en el desenvolupament del doctorat, tant els treballs dels alumnes de doctorat com altres temes transversals de discussió.

Dins de les activitats formatives del programa, també es proposen de manera transversal activitats de mobilitat amb l'objectiu que els alumnes participin en congressos, activitats de difusió i estades de recerca a l'estranger.

 

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Complements de formació Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Optatius
Seminaris formatius Variable Virtual Durant el període de recerca Altament recomanables
Seminari de doctorat Anual Virtual/Presencial Durant el període de recerca Optatius
Tallers 10 hores Virtual Durant el període de recerca Optatius
Complements de formació

Els complements de formació són assignatures de màster afins al doctorat, generalment d'un grau d'especificitat elevat, que poden ajudar l'estudiant a progressar en la recerca. Es recomana que es cursin durant el primer any (primer i segon trimestre). Disposem d'una llista extensa de complements de formació per a cobrir les necessitats de tots els alumnes. Si es considera adient, també es pot estudiar l'opció de cursar altres assignatures (no incloses en aquesta llista) de titulacions afins.

 

1r. semestre

Crèdits

Adquisició i avaluació del llenguatge 5
Anàlisi multivariant 5
Construcció d'instruments per a la recerca 6
Disseny i anàlisi d'experiments 5
Eines de salut digital 6
Inferència estadística 5
Introducció a la salut pública i organització de sistemes de salut 6
Programari per a l'anàlisi de dades 5
Regressió, models i mètodes 5
Trastorns de l'aprenentatge de la lectura 5
Trastorns del llenguatge oral  5

2n. semestre

Crèdits

Adquisició i avaluació del llenguatge 5
Anàlisi de supervivència i de dades longitudinals 5
Anàlisi multivariant 5
Construcció d'instruments per a la recerca 6
Inferència estadística 5
Programari per a l'anàlisi de dades 5
Regressió, models i mètodes 5
Trastorns de l'aprenentatge de la lectura 5
Trastorns del llenguatge oral 5
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria
La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.
 
Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en el cas dels estudiants que cursen un grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.
 
Podeu consultar l'oferta de cursos: 
 
            Academic Writing  
Seminaris formatius

Seminaris

Hores

Seminari: Redacció acadèmica 100
Seminari: Emprenedoria per a investigadors 50
Seminari: Comunicació en ciències biomèdiques 50
Seminari: Patents i protecció de copyright 50
Seminari: Recerca i innovació responsable per a investigadors 75
Seminari: Seminari de recerca del doctorat de Psicologia de Salut 50
 

Activitats formatives de mobilitat

Hores

Presentació en congrés nacional i/o internacional 75
Estades a l'estranger 500

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE