Requisits d'accés

Per a accedir al programa de doctorat, el candidat ha de complir els requisits generals de la Universitat i els específics del programa. En primer lloc, ha d'acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

En primer lloc, haurà d'acreditar que es troba en uno dels següents supòsits:

 • Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat com a mínim 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
 • Tenir un títol universitari oficial espanyol que es correspongui amb ordenacions anteriors dels ensenyaments universitaris i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser de màster.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país que formi part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) que habiliti l'accés a ensenyaments oficials de màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de grau de 300 crèdits ECTS com a mínim, d'acord amb les normes de dret comunitari. L'estudiant està obligat a cursar els components de formació específics, excepte si el programa de doctorat inclou crèdits de formació en recerca equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca cursats al màster.
 • Tenir un títol universitari oficial en què, després d'obtenir una plaça de formació a la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagi superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.
 • Tenir un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, amb la comprovació prèvia que el nivell d'aquesta formació és equivalent al dels títols oficials espanyols de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a accedir a estudis de doctorat.
 • Tenir un títol espanyol de doctorat obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors. Els llicenciats, els arquitectes o els enginyers que tinguin el diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau, o que hagin aconseguit la suficiència investigadora que regula el Reial decret 185/1985, de 23 de gener, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis postgraduats.
 • Tenir un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell tres del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), d'acord amb el procediment que estableix el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a la titulació i al nivell acadèmic universitari oficial i per a convalidar estudis estrangers d'ensenyament superior, i el procediment per a determinar la correspondència amb els nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. 

 

Si el candidat no ha superat els crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, ha de cursar els complements de formació que determini cada programa.

Si el candidat únicament té un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb les normes de dret comunitari, té una durada de 300 crèdits ECTS o si no ha cursat i superat un mínim de crèdits d'iniciació a la recerca en un màster universitari, la permanència al programa de doctorat se supedita a la superació dels complements de formació que es corresponguin amb el mòdul, l'itinerari o les assignatures d'iniciació a la recerca del període formatiu corresponent.

L'estudiant ha de tenir uns coneixements adequats de les eines i els conceptes bàsics per a dur a terme una recerca competitiva en l'àmbit de la bioinformàtica. Per això, es contempla com a via principal i prioritària d'accés al programa haver cursat un màster orientat a la recerca sobre alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica.

Com a única via alternativa, els estudiants que no hagin cursat un màster però que hagin cursat un grau de 300 crèdits ECTS o més que no inclogui crèdits de recerca en alguna de les disciplines que configuren l'àmbit interdisciplinari de la bioinformàtica podran accedir al programa sota la condició de cursar, durant el primer any, 30 crèdits ECTS d'un màster universitari de Bioinformàtica impartit per una de les universitats integrants del programa (vegeu la secció 3.4).

L'idioma vehicular del programa és l'anglès, de manera que un altre requisit d'accés és demostrar un nivell d'anglès equivalent al B2 (nivell intermedi-alt d'usuari independent del Marc europeu comú de referència).

Requisits d'admissió

La selecció dels candidats que accedeixen al període de recerca del doctorat es fonamenta en raons científiques i acadèmiques exclusivament. A més dels requisits d'accés que els futurs estudiants han de complir, es tenen en compte aspectes decisius per a un bon desenvolupament del projecte de recerca, com ara l'adequació de la formació, la trajectòria acadèmica, i l'experiència i els interessos de recerca amb relació als àmbits de coneixement associats al programa de doctorat. Es valora l'experiència i la producció científica prèvia dels candidats, com també la seva motivació en el desenvolupament de dinàmiques de treball que condueixin a l'elaboració efectiva de tesis doctorals.

Els requisits d'admissió específics per a estudiants que vulguin accedir a aquest doctorat són els següents:
 

1) Haver cursat alguna de les titulacions següents:

 • Un grau de la branca de Ciències de la Salut (Psicologia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Fisioteràpia o Medicina, entre altres) o titulacions afins que la comissió de titulació consideri pertinents (en funció del perfil específic del candidat o candidata).
 • Una titulació de màster universitari, espanyola o estrangera, de l'àrea de Ciències de la Salut ,per exemple, un màster d'accés dels següents que s'ofereixen a la UOC: màster universitari de Nutrició i Salut, màster universitari de Neuropsicologia, màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport, màster universitari de Salut Digital (E-health) , o de l'àrea de psicologia , per exemple, un màster d'accés dels següents que s'ofereixen a la UOC: màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. La comissió acadèmica pot valorar l'accés d'estudiants que hagin cursat un màster en un altre àmbit de coneixement en funció del perfil professional, l'experiència i la formació. 


2) Acreditar un nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc europeu comú de referència, en cas de no ser ciutadà d'un país de parla anglesa.

 • Els candidats al programa de doctorat que no tinguin el nivell exigit tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb el nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca al final del primer any.
 • En cas que l'estudiant no assoleixi aquest nivell, no se li podrà aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa de doctorat de la UOC. El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès que permeten assolir el nivell mínim exigit per accedir als diferents programes de doctorat (B2).
 • La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per mitjà d'Internet, a la qual podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94, acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc Comú de Referència Europea. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix a l'estudiant del pagament del preu i les taxes corresponents a l'examen.

  També pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s`exigeix. En aquesta taula d'equivalències, pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

 • En cas que el candidat o candidata hagi estat escolaritzat o hagi cursat la totalitat d'un grau o màster en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeixerà un nivell equivalent al necessari per accedir al programa.


3) Preferiblement tenir experiència prèvia en l'elaboració de producció científica (tot i que també es potencia l'ingrés de doctorands amb poca experiència prèvia en recerca, per exemple, els que han obtingut una titulació de màster universitari recentment). 


4) Tenir un interès clar per fer el doctorat en un camp de coneixement afí a aquest programa i les seves línies i grups de recerca.

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat de Salut i Psicologia de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels interessos de la recerca, així com una breu proposta de recerca concreta i la vinculació amb el grup de recerca...

- Una carta d'aval en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat. Un professor dels que consta en els projectes de tesi (veure "Línies d'investigació" en la que hi trobareu la informació de contacte) ha d'avalar la candidatura.

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus. 

 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació
L'avaluació de les sol·licituds d'accés se sotmeten als criteris definits a la memòria oficial del doctorat, que és pública i accessible al web de la UOC. S'empra com a eina d'avaluació una rúbrica basada en aquests criteris establerts i es pot consultar aquí.
Línies de recerca

Podeu consultar les línies de recerca i les propostes de tesi del programa de doctorat de Salut i Psicologia fent clic en aquest enllaç.

Calendari

1 de desembre de 2020: Inici de la convocatòria de beques i accés als programes de doctorat.

12 de febrer de 2021: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Maig 2021: Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny 2021: Resolució dels candidats/es admesos als programes.

Juny 2021: Inici matrícula curs 2021-22

Setembre 2021: Inici de docència curs acadèmic 2021-22

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022