Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

El doctorat d'Humanitats i Comunicació ofereix formació per a investigar fenòmens de canvi social que es manifesten en les pràctiques i les ideologies. Mitjançant l'estudi de noves formes de relació social, de comunicació i d'expressió artística, volem ampliar la nostra comprensió de fenòmens com ara la globalització, el neocolonialisme, les desigualtats, els moviments socials i l'apropiació de les innovacions tecnològiques. Aquest doctorat promou l'estudi d'aquests fenòmens des d'una òptica interdisciplinària i internacional, sobre la qual ha constituït els grups de recerca que l'integren.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Humanitats i Comunicació

Idioma: Català, Castellà, Anglès

El professorat que participa en aquest programa tenim present que la creació de coneixement i l'accés a aquest s'inscriuen en les formes pròpies d'organització social i d'exercici del poder, sempre partícips de conflictes i desigualtats. Per això treballem perquè els formats, els procediments i les formes de difusió del coneixement siguin accessibles i oberts i facilitin un món més just i sostenible. Especialment, subscrivim i aspirem a desenvolupar els conceptes de ciència oberta (open science), continguts en comú (data commons) i compartició de dades (data sharing).


En un sentit més específic, aquest doctorat aspira a formar professionals amb una visió global, interdisciplinària i crítica per a treballar o incidir en els àmbits de la cultura i de la comunicació entesos com a àmbits de creació, de participació pública i de producció econòmica. L'Escola de Doctorat i el programa s'inscriuen en els objectius estratègics de la UOC de formar ciutadans i professionals globals, de promoure la transdisciplinarietat i el coneixement obert amb tothom i per a tothom, creant entorns que estimulin la cocreació de coneixement amb altres actors de la societat per tal d'augmentar-ne l'impacte. En el marc del programa, el professorat també comparteix els objectius de caràcter transformador que s'expressen en l'estratègia per al desenvolupament sostenible. En termes generals, la necessitat de garantir l'accés a la propietat dels recursos i a les tecnologies, i també el foment de la resiliència, exigeixen un coneixement de les formes de cultura i de pràctica social dels contextos en què es vol abordar la pobresa i l'exclusió. En tot cas, bona part de la recerca dels grups participants s'orienta a l'estudi de temàtiques associades a la igualtat de gènere i a la promoció de la inclusió social i política de les persones més enllà de les diferències d'edat, gènere, sexualitat, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició. La mobilitat i les migracions, i també l'interès en la protecció i salvaguarda del patrimoni cultural, constitueixen igualment temes compartits per bona part dels grups de recerca.

Aprendre a fer recerca
L'Escola de Doctorat de la UOC i aquest programa d'Humanitats i Comunicació ofereixen als estudiants poder participar en els grups i els projectes de recerca de la Universitat en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les ciències de la comunicació. És treballant amb els investigadors de la UOC que els estudiants adquireixen una visió de conjunt dels diversos camps de recerca lligats al seu propi tema de recerca, i és col·laborant amb els investigadors en la recollida i l'anàlisi de dades, i en la difusió de resultats, que van adquirint el saber fer propi dels investigadors professionals. En aquests grups de recerca hi ha, i sovint de manera combinada, professorat de les àrees de lingüística, comunicació, estudis literaris, filosofia, història, sociologia, antropologia i art. En termes generals, l'orientació dels projectes de recerca és de caràcter constructivista i es prioritzen els mètodes interpretatius, hermenèutics i qualitatius.

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE