La durada dels estudis és d'un màxim de 3 anys a temps complet i de 5 anys a temps parcial, que es comptaran des de l'admissió del doctorand/a en el programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En el càlcul d'aquest període no s'inclouen els permisos de maternitat o paternitat ni les baixes per malaltia de llarga durada que la Comissió Acadèmica del programa consideri escaients.

No obstant això, la Comissió Acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent.

Una vegada s'hagi matriculat del programa, es concreta per a cada doctorand/a el document d'activitats. En aquest document s'inscriuen totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a de la Comissió Acadèmica.

Abans que acabi el primer any el doctorand/a ha d'elaborar un pla de recerca que inclogui la metodologia que utilitza i els objectius que pretén aconseguir, a més dels mitjans i la planificació temporal per a desenvolupar la tesi.

Anualment, la Comissió Acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d'activitats de cada doctorand/a juntament amb els informes que amb aquesta finalitat han d'emetre el tutor/a i el director/a de tesi. L'avaluació positiva del pla és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

Al llarg del programa, el doctorand/a ha de cursar i superar l'activitat formativa específica (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que es recull en el seu itinerari formatiu personalitzat. Així mateix, el doctorand/a ha d'elaborar i aprovar el pla de recerca durant el primer any de doctorat.

Activitats i durada en modalitat presencial

Activitats del període de recerca organitzat per estudiants amb modalitat presencial

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer -Maig
any 0

Accés

 • Assignació del tutor/a de doctorat
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Firma de la carta de compromisos dels estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporades a l'itinerari formatiu personal
 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Realització del projecte de recerca
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Avaluació del projecte de recerca por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Febrer

a Juliol - 1r any

2.º curs

 • Participació en el Seminari de recerca del doctorat
 • Entrega del documento de activitats
 • Realització del PhD Seminar 1
 • Avaluació anual de seguiment por la direcció i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Elaboració del documento de renovació de la beca por part del director
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n any

3.r curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 3r any

Activitats i durada en modalitat online

Activitats del període de recerca organitzat per els estudiants amb modalitat online

Data de finalització

Selecció i admissió

 • Entrevista personal (personal o telefònica)
 • Resolució de la convocatòria
 • Acceptació

Febrer a Maig - any 0

Accessos

 • Assignació del tutor/a de doctorat
 • Assignació de un itinerari formatiu personalitzat

Juny - any 0

1.r curs - Semestre 1

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Firma de la carta de compromisos de los estudis de doctorat

Setembre a febrer - 1r any

1.r curs - Semestre 2

 • Seguiment i superació de cursos i activitats incorporats al itinerari formatiu personal
 • Realització del projecte de recerca
 • Avaluació del projecte de recerca por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat 

Febrer a Juliol -1r any

2.º curs i consecutius

 • Entrega del documento de activitats
 • Realització del PhD Seminar 1 (en el 2n curs)
 • Realització del PhD Seminar 2 (en el 4r curs)
 • Avaluació anual de seguiment por la direcció i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Desenvolupament de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 2n, 3r i 4rt any

5.º curs

 • Finalització de l'elaboració de la tesis doctoral
 • Avaluació prèvia de la tesis doctoral por la Comissió Acadèmica del programa de doctorat
 • Tràmits de dipòsit i lectura de la tesis
 • Lectura i defensa de la tesis doctoral

Setembre a Juliol - 5è any

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE