Requisits d'admissió

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, el programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació estableix els requisits específics següents:

  • En el cas de no ser ciutadà de països de parla anglesa, acreditar el seu nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc comú de referència europeu

Aquells candidats o candidates al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit, tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca a finals del primer any. En cas que l'estudiant no assolís aquest nivell no se li podria aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si sol·licites la beca, hauràs d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la teva sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostris per explicar amb claredat i en anglès els teus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les Comissions Acadèmiques en el procés de selecció.

ElCentre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat (B2). 

En cas que hagis estat escolaritzat o hagis cursat la totalitat d'un Grau, Bàtxelor o Màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeixerà un nivell equivalent al necessari per accedir al programa de doctorat que correspongui.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per mitjà d'Internet, a la qual podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94, acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc Comú de Referència Europea. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix a l'estudiant del pagament del preu i les taxes corresponents a l'examen.

També pots demostrar les teves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s`exigeix. En aquesta taula d'equivalències, pots consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Malgrat que l'accés natural al programa de doctorat és l'itinerari de recerca del màster, ja que això garanteix la coherència del disseny i la formació per a adquirir les competències necessàries per a iniciar el període de recerca del doctorat, també s'hi podrà accedir des d'un altre màster universitari o des d'altres titulacions que acreditin que el candidat ha adquirit els coneixements necessaris per a desenvolupar un treball de recerca per a optar al títol de doctor.

Es valorarà com a mèrit addicional la presentació d'un doctorat industrial, a partir d'un acord previ amb una empresa o institució. Més informació sobre el Programa de Doctorats Industrials.

El compliment dels requisits assenyalats no garanteix l'accés al programa de doctorat. Aquests requisits són condicions necessàries per a presentar la candidatura en la convocatòria competitiva d'accés al doctorat.

Documentació d'accés

Si sol·licites l'accés al programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació de la UOC han de lliurar la documentació següent:

- La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

- Una carta de motivació/presentació en la que el candidat faci una breu presentació de la seva trajectòria així com que es reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud, una descripció dels interessos de la recerca, així com una breu proposta de recerca concreta i la vinculació amb el grup de recerca...

- Una carta d'aval en la que figuri el nom de l'investigador que avala el projecte personal de doctorat.

- Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.

- Exemple d'un treball acadèmic recent (en català, espanyol o anglès).

- Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.

- Certificació que acrediti el nivell d'anglès exigit per el programa de doctorat.

- La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Trobaràs més informació dins de l'apartat corresponent de la Secretaria del Campus. 

 

En el cas de les titulacions universitàries obtingudes en sistemes d'ensenyament superior aliens a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i no homologades, és necessària l'autenticació del títol universitari per via diplomàtica (o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia). Quan els certificats, títols i expedients acadèmics no siguin redactats en una llengua oficial de l'Estat espanyol ni en anglès, cal acompanyar la documentació amb la traducció jurada al català, espanyol o anglès. La no-presentació d'aquesta documentació o el fet que les dades que contingui no concordin amb el que s'ha exposat a la sol·licitud, pot comportar la no-admissió al programa de doctorat.

Un cop revisada la documentació d'accés i acceptada la teva candidatura, l'admissió al programa de doctorat està condicionada a la presentació de la documentació oficial. 

Criteris d'avaluació

El procés d'admissió s'avalua mitjançant una rúbrica que valora les candidatures que s'han presentat tenint en compte uns criteris i uns mèrits definits:

Ítems

Què implica cada ítem?

Puntuació màxima per cada ítem

Excel·lència acadèmica 2/3 nota mitana de l'expedient acadèmic de grau + 1/3 nota mitjana de l'expedient acadèmic de màster, 30%
Experiència i vocació

Congressos, publicacions, beques i participació en projectes relacionats amb la proposta de tesi.

10%

Qualitat de la recerca proposada Nivell de definició de la recerca que es proposa, evidències de coneixement teòric i metodològic del camp. 30%
Motivació i formalitat Mostra de compromís vocacional i serietat en la presentació de la sol·licitud i la documentació 15%
Adequació al doctorat Encaix amb les prioritats dels possibles directors/es de tesi i grups de de recerca 15%
Total 100 %

 

Línies de recerca

Podeu consultar les línies de recerca i les propostes de tesi del programa de doctorat d'Humanitats i Comunicació fent clic en aquest enllaç.

Calendari

1 de desembre de 2019: Inici de la convocatòria de beques i accés als tres programes de doctorat.

12 de febrer de 2020: Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Maig 2020: Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny 2020: Resolució dels candidats/es admesos als programes.

Juny 2020: Inici matrícula curs 2020-21

Setembre 2020: Inici de docència curs acadèmic 2020-21.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2021