Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) se centra en l'estudi de fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament amb suport de tecnologies digitals, atenent la seva dimensió pedagògica i tecnològica, però també, a la institucional o social, en qualsevol escenari geogràfic i/o cultural.

Data: 18 setembre 2024

Títol: Educació i TIC (e-Learning)

Idioma: Català, Castellà, Anglès

Places limitades

Nombre de places: 20

La finalitat del programa és aportar el marc i les eines necessàries per al desenvolupament d'investigadors i investigadores capaces de dur a terme projectes de recerca rellevants, que permetin avançar en el coneixement d'aquest camp i abordar els reptes socioeducatius contemporanis de la societat digital. Així, els objectius del programa es concreten de la següent manera: 


a) Proporcionar formació avançada per al desenvolupament competencial en recerca sobre els usos de les TIC en l'educació i la formació, en les seves diverses modalitats i manifestacions: en les polítiques, l'organització i la gestió; en els processos d'ensenyament i aprenentatge; així com en el desenvolupament de tecnologies per l'aprenentatge.  

b) Facilitar la realització, mitjançant l'elaboració i presentació de tesis doctorals, d'iniciatives de recerca original, així com publicacions científiques, que contribueixin al coneixement existent sobre el significat, les pràctiques, l'evolució i les tendències i l'impacte de la tecnologia i l'aprenentatge digital en els sistemes educatius, les institucions i els processos socioeducatius. 

 

Aquest doctorat integra les perspectives de la pedagogia i les ciències socials, la psicologia educativa i la ciències computacionals, des d'una aproximació interdisciplinària a la recerca. Per a això, necessàriament aplica enfocaments epistemològics, teòrics i metodològics també diversos. 


S'articula en quatre línies de recerca, d'ampli espectre, que donen cabuda a diferents propostes de tesis plantejades pel professorat de la UOC. En vincular-se a una proposta de tesi, els doctorands i doctorandes tenen la possibilitat de treballar al costat d'investigadors/es i/o grups i projectes de recerca de la universitat i d'aquesta forma adquirir progressivament les competències investigadores en un context professional. 


El professorat i personal investigador implicat en el programa procedeix els diferents Estudis o facultats de la UOC: Psicologia i Ciències de l'Educació; Informàtica, Multimèdia i Comunicació; Ciències de la Informació i de la Comunicació; Arts i Humanitats; Ciències de la Salut; Dret i Ciències Polítiques; i Economia i Empresa.


El programa s'alinea amb els principis del coneixement i la ciència oberta, així com amb els objectius per un desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides en l'Agenda 2030. Així mateix, fomenta l'adopció d'una perspectiva de gènere i inclusiva, ètica i socialment responsable en la recerca. En aquest sentit, es proposa formar investigadors, investigadores i professionals amb una visió global, crítica i compromesa amb la creació col·lectiva de coneixement per a la millora de l'educació i l'aprenentatge en la societat actual. 


Es recomana accedir a aquest doctorat després d'haver acabat l'especialització en recerca del programa de màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC, o un altre de caràcter similar.

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2024

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE