Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) ofereix l'opció d'elaborar tesis doctorals en el marc dels projectes de recerca que s'ajusten a les línies prioritàries de l'eLearn Center. Així mateix, el doctorat és obert a contribucions de recerca inèdites en l'àmbit de l'aprenentatge virtual o e-learning i garanteix la qualitat metodològica i el compromís amb el progrés del coneixement en aquest camp de recerca. L'objectiu principal del programa és la recollida d'accions i decisions argumentades empíricament sobre el factor temps en l'ensenyament en línia, amb la intenció de millorar l'aprenentatge.

Data: 13 setembre 2023

Títol: Educació i TIC (e-Learning)

Idioma: Català, Castellà, Anglès

Places limitades

Nombre de places: 20

Els reptes plantejats a l'Educació del segle XXI estan relacionats estretament amb l'ús competent i racional de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tal i com les coneixem ara i també projectades en les diferents formes que la tecnologia presentarà en un futur immediat. Aquesta connexió entre Educació i TIC no restarà estàtica al llarg del temps sinó que es farà més complexa tot afegint nous desafiaments que des del moment present es fan difícil de pronosticar. En l'actualitat, l'evolució mútuament influent de l'Educació i de les TIC demana  d'uns professionals coneixedors i curiosos amb els avanços tecnològics i també compromesos amb les finalitats socials de l'Educació en els seus diferents nivells, incorporant decididament l'educació no formalitzada. Complementàriament, a nivell disciplinar l'estudi i anàlisi de l'àmbit educatiu imposa un treball interdisciplinar i intersectorial obrint la porta a les empreses que desenvolupen i apliquen coneixement en qualssevol de les seves diferents vessants formatives.

El programa de doctorat d'Educació i TIC es focalitza en l'estudi dels fenòmens relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament electrònic, el seu marc institucional o social i els sistemes d'educació en línia mediats per tecnologia, en general, en qualsevol escenari geogràfic i cultural, alhora que obre el seu focus a qualsevol recerca innovadora que en la què s'utilitzin les TIC en un marc formatiu. Per a assolir-ho, el programa ofereix un treball interdisciplinar abastant, en aquests moments, camps de coneixement tan diversos com són els aportats des de la psicologia i pedagogia fins a l'enginyeria informàtica passant pel dret, turisme, economia, matemàtica o humanitats, entre d'altres.

Titulació oficial

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-Learning) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals
Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE