El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) es configura en un programa combinat de formació i de recerca. Així, doncs, el període de formació previ es duu a terme entorn de l'itinerari de recerca del màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC o d'un màster similar que acrediti una formació que permeti desenvolupar amb garanties una recerca inèdita, capaç d'ampliar els coneixements en el camp de l'aprenentatge virtual o e-learning.

 

 
Les assignatures Research Design in Social Sciences (1r. any) i Elearning Thematic Seminar (2n. any) són altament recomanables pels continguts i les competències que aporten, bàsics per a la realització de la tesi doctoral en el doctorat d'Educació i TIC (E-learning). Els directors de tesi proposaran als doctorands que no presentin les competències completes d'aquestes dues assignatures que en cursin una o totes dues obligatòriament.

 

El període de recerca és el període que es dedica a l'adquisició de les competències que seran necessàries per als doctorands/es per a poder iniciar el seu recorregut en el camp de la recerca en aprenentatge virtual i que els hauran de capacitar per a poder assolir l'estadi següent: l'elaboració d'un projecte de tesi doctoral que els meni a la consecució del grau de doctor i, per tant, al reconeixement de la seva capacitat investigadora.

En ingressar en el període de recerca del programa de doctorat, la Universitat proporciona a l'estudiant un conjunt d'activitats formatives adreçades a ajustar la seva formació a les necessitats del seu projecte de tesi doctoral, i també a desenvolupar les competències associades amb la participació en la vida acadèmica.

En la definició del pla de formació personalitzat es tenen en compte fins a cinc tipologies o blocs d'activitats formatives que donen suport al projecte de recerca del doctorand o doctoranda: els cursos, els complements de formació, els seminaris formatius, els cursos de recerca, transferència i emprenedoria i els tallers.

Pel que fa a les activitats formatives, es recomana als estudiants que consultin i consensuïn amb el tutor o tutora quines necessitats poden tenir i les cursin, si és possible, durant el primer any.

 

Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Cursos Semestral Virtual Durant el període de recerca Recomanables
Complements de formació Semestral Virtual 1r. curs (1r. o 2n. semestre) Optatius
Seminaris formatius Dos mesos Virtual Durant el període de recerca Altament recomanables
Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Semestral Virtual Durant el període de recerca Optatius
Tallers 10 hores Virtual Durant el període de recerca Optatius
Complements de formació

L'itinerari formatiu dels estudiants pot incorporar complements de formació. Aquests complements es configuren a partir de necessitats formatives específiques associades als requisits d'accés i els assigna la Comissió Acadèmica del doctorat.

Distribució temporal

Assignatures

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r.o 2n. semestre Construcció d'instruments per a la recerca 6 Optativa  Català
1r. o 2n. semestre Mètodes de la recerca 6 Optativa Català
1r. o 2n. semestre Recerca en e-learning 6 Optativa Espanyol
1r. o 2n. semestre Tècniques d'anàlisis de dades 6 Optativa Català/Espanyol

 

Cursos

A més poden incloure, especialment en el cas dels estudiants no provinents de l'espai europeu d'ensenyament superior, cursos de l'oferta de màsters universitaris de la Universitat. En cas d'incorporar-s'hi, cal cursar-los i superar-los durant el primer curs acadèmic dels estudis de doctorat.

Distribució temporal

Assignatures

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

1r any Research Design in Social Sciences 5  Obligatòria Anglès
2n any Elearning Thematic Seminar 3  Obligatòria Anglès
1.er o 2.osemestre Recerca en e-learning 5 Optativa Català/Espanyol
1.er o 2.osemestre Mètodes de recerca 5 Optativa Català/Espanyol
1.er o 2.osemestre Tècniques d'anàlisi de dades 6 Optativa Català/Espanyol
1.er o 2.osemestre Construcció d'instruments per a la recerca 5 Optativa Català/Espanyol
1.er o 2.osemestre Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optativa Anglès
1.er o 2.osemestre Advanced Quantitative Methods in Knowledge Society Research 5 Optativa Anglès

 

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció en els estudis de grau. Si actualment feu un doctorat en qualsevol universitat i heu obtingut una beca competitiva, també els podeu cursar en el marc del vostre fons de formació.

Podeu consultar l'oferta de cursos a: https://estudios.uoc.edu/ca/doctorat

Seminaris formatius

Els seminaris següents tenen diferents graus d'obligatorietat o optativitat. 

Els PhD Seminars són obligatoris, ja que formen part del procés d'avaluació i de seguiment del doctorat.

Distribució temporal

Àmbit d'Educació i TIC

Crèdits ECTS

Tipologia

Idioma

2n. curs (1r./2n. semestre) Phd Seminar 11 0 Obligatòria Anglès
4t. curs (1r./2n. semestre) Phd Seminar 21 0 Obligatòria Anglès


1 Aquests seminaris són avaluatius i sincrònics i es fan de manera presencial i en línia.

 

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE