Els òrgans de direcció del programa de doctorat són la direcció del programa i la Comissió Acadèmica del programa.

Direcció de l'Escola de Doctorat

Dr. David Masip Rodó

Doctor en Computer Science per la Universitat de Barcelona (UAB)

Direcció del programa de Doctorat

Dra. Elena Barberà

Coordinadora del programa de doctorat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Tutors i Tutores

Direcció de tesi

La UOC assigna un director/a de tesi doctoral al doctorand/a. El director/a, el doctorand/a, el tutor/a i el coordinador/a del programa han de signar una carta de compromisos dels estudis de doctorat. El director/a ha de ser necessàriament un professor/a o investigador/a de la UOC, doctor/a i amb experiència investigadora acreditada.

La tesi doctoral pot ser codirigida fins per dos doctors/es amb experiència investigadora acreditada. En cas que es proposi una codirecció, tots dos doctors/es han d'emetre els informes escaients perquè la Comissió Acadèmica dugui a terme l'avaluació i el seguiment del progrés del doctorand/a.

L'equip de professorat i directors/es de tesi del programa és el següent:

Tutors

García, Iolanda
Creus, Amàlia
Duart, Josep M.
Ortoll, Eva
Pérez Navarro, Antoni


Directors

Aguilar, Alícia
Appel, Christine
Badia, Toni
Barberà, Elena
Batista, Enrique E.
Baujard, Corinne
Bautista, Guillermo
Caballé, Santi
Cabrera, Nati
Castellanos, Patricia
Creus, Amàlia
Daradoumis, Atanasi
Dooly, Melinda Ann
Duart, Josep M.
Espasa, Anna
Forés, Anna
García, Iolanda
Gómez Zermeño, Marcela Georgina
Gómez, Beni
González, Carles
Gros, Begoña
Guardia, Lourdes
Guasch, Teresa 
Guitert, Montse
Hampel, Regine
Ion, Georgeta 
Juan, Angel Alejandro
Maina, Marcelo
Mayordomo, Rosa M.
Medina, Francesc Xavier
Minguillón, Julià
Monzo Sánchez, Carles
Morán, José Antonio
Munilla, Glòria 
Ornellas, Adriana
Pérez Navarro, Antoni
Prieto, Josep
Romero, Marc
Romero, Margarida
Romeu, Teresa
Saigí, Francesc 
Sancho, Teresa
Sangrà, Albert
Sanz, Sandra
Torrent, Joan
Vall-llovera, Montse

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2022

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE