Objectius i pla de recerca

Objectius

El conjunt de les competències esmentades és el següent:

  • Comprensió sistemàtica del camp de l'aprenentatge virtual i domini de les habilitats i els mètodes que s'hi relacionen.

  • Identificació de problemes de recerca rellevants emmarcats en una línia de recerca reconeguda i disseny d'un projecte de recerca significatiu i viable en l'àmbit de l'aprenentatge virtual.

  • Realització d'una anàlisi significativa, crítica i d'avaluació de publicacions especialitzades i d'idees noves en els tres àmbits que estructuren el coneixement en l'aprenentatge virtual: organització i gestió, processos d'ensenyament i aprenentatge, i tecnologies de l'aprenentatge.

  • Domini de mètodes i tècniques de recerca propis del camp de l'aprenentatge virtual (quantitatius i qualitatius) segons els objectius de recerca, seguint un procés substancial de recerca dut a terme amb rigor acadèmic en el camp de l'aprenentatge virtual.

  • Contribució a l'ampliació de les fronteres del coneixement per mitjà d'una recerca de corpus substancial, una part de la qual mereixi la publicació referenciada a escala nacional o internacional.

  • Comunicació especialitzada amb els col·legues, amb la comunitat acadèmica en conjunt i amb la societat en general de temes i coneixements relacionats amb camp de l'aprenentatge virtual i, més concretament, amb la xarxa d'investigadors de naturalesa virtual.

  • Actitud de foment, en contextos acadèmics i professionals, de l'avenç tecnològic, social o cultural en la temàtica relacionada amb l'aprenentatge virtual dins d'una societat basada en el coneixement.

  • Domini de destreses per a treballar en equip en modalitat virtual, saber integrar coneixements, formular judicis i comunicar-se d'una manera clara i concisa.

  • Ús d'un raonament crític i evidenciat per a defensar solucions intel·lectuals en el camp de l'aprenentatge virtual.

Pla de recerca

El pla de recerca és un document elaborat pel doctorand/a, amb el vistiplau del seu director/a i avalat pel seu tutor/a, seguint els criteris aprovats per la Comissió Acadèmica del programa. En aquest pla es descriu el treball original de recerca que farà el doctorand/a per obtenir el títol de doctor.

Abans d'acabar el primer curs, i sempre que hagi superat l'activitat de formació fixada en el seu itinerari per a aquest període, hagi signat la carta de compromisos del programa de doctorat i tingui assignat el director/a de tesi, el doctorand/a ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'avaluació del seu pla de recerca.

En aquest procés, que ha de fer la Comissió Acadèmica tenint en compte el document d'activitats i els informes que s'hagin rebut, s'avalua el contingut del pla de recerca i se'n resol l'aprovació. La resolució és vinculant per a la permanència del doctorand/a en el programa de doctorat. Anualment, la Comissió Acadèmica corresponent avalua el progrés del pla de recerca i del document d'activitats, a partir dels informes que s'hagin presentat. L'avaluació positiva del pla és imprescindible per a continuar en el programa.

Cadascun dels membres de la Comissió Acadèmica, juntament amb el tutor/a i el director/a de tesi, han d'emetre un informe per a la Comissió Acadèmica, en el qual s'ha de justificar la sol·licitud de permanència o no del doctorand/a en el programa.

El document d'activitats és un registre personal de control del progrés que evidencia l'assoliment de les competències de recerca. Aquest document inclou totes les activitats fixades per al desenvolupament del doctorand/a i ha de ser revisat regularment pel tutor/a, el director/a de tesi, i la Comissió Acadèmica.

Servei d'acollida i informació

Sol·licita'l

Inici de docència: setembre 2023